کلیدواژه‌ها = فناوری ارتباطات و اطلاعات / بانکداری الکترونیکی / منابع انسانی / بهره‌وری سازمانی
بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 45-53

سنجر سلاجقه؛ امین نیک‌پور؛ شهرزاد صاحب اختیاری