کلیدواژه‌ها = مسئله مکانیابی و مسیریابی
ارائه یک مدل فازی برای مسئله مکان یابی- مسیریابی در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 20-36

محمد خلیل زاده؛ هدیه شاکری؛ محمد کریمی مشکانی