ارائه الگوی راهکارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه مدیریت وکارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه صنعت گردشگری و ماندگاری آن تا حد زیادی در گرو استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای آن از جمله اینترنت اشیا است، در این راستا برای تحقق چشم‌انداز صنعت گردشگری و رشد در این حوزه، استفاده و وابستگی به فناوری اطلاعت و ارتباطات اجتناب‌ناپذیر است و باید از توانمندی‌ها و منابعی که در این حوزه وجود دارد، نهایت استفاده بشود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی راه‌کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه است.
مواد و روش: این پژوهش، پژوهشی کیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، راه‌کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا شناسایی و تفسیر شد. سپس برای تأیید اعتبارسنجی راه‌کارهای شناسایی شده، این راه‌کارها در اختیار 20 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری قرار گرفت.
نتایج و بحث: نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که راه‌کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا دارای بعد حمل و نقل شامل مولفه‌های اطلاعیه‌های حمل و نقل و تجربه خاص سفر، بعد اطلاع رسانی شامل آموزش‌دهی و آگاه‌سازی، بعد سفارشی‌سازی شامل مولفه‌های سفارشی‌سازی محیط و سفارشی‌سازی خدمات، بعد بازخورد شامل مولفه بازخوردهی خدمات، بعد خدمات شامل مولفه‌های خدمات شهری و خدمات خصوصی، بعد مالی شامل مولفه‌های هزینه‌یابی و کاهش هزینه است.
نتیجه‌‌گیری: سازمان‌های مقاصد گردشگری می‌بایستی با الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری هوشمند، نسبت به راه اندازی زیرساخت‌های بهره‌مندی از کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا اقدام کنند. این کار می‌تواند با به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص این کشورها و استفاده از خدمات شرکت‌های هوشمند‌سازی به‌منظور تسهیل فرایند مذکور صورت بپذیرد. لازم به ذکر است استفاده از راه‌کارهایی شناسایی شده نیازمند یک هماهنگی مطلوب میان ارگان‌های متخلفی از قبیل صنعت هواپیمایی، صنعت گردشگری، دولت و شهرداری و تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی ربط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Tourism Retention Solutions with the Approach of Internet o Things Technological Applications in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • milad bakhsham 1
  • Mahdi Hosseinpour 2
  • Masoumeh Ayeneh 3
1 PhD student of Entrepreneurship, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Sovial Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor Management and Entrepreneurship Department, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Masters of Business Management (Marketing), Payame Noor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, the development of the tourism industry and its sustainability depend to a large extent on the use of information technology that exist in this field should be used to the fullest. The aim of the current research is to provide a model of sustainable tourism solutions with the approach of technological applications of Internet of Things in Kermanshah city.
 Materials and methods: This research is a qualitative research that was conducted in two stages. First, by reviewing the theoretical foundations and previous studies through the qualitative content analysis method, the solutions for the sustainability of tourism were identified and interpreted with the approach of technological applications of the Internet of Things. Then, to confirm the validation of the identified solutions, these solutions were provided to 20 experts in the field of information technology and tourism.
 Results and discussion: The results of the research show that tourism sustainability solutions with the approach of technological applications of the Internet of Things have a transportation dimension including the components of transportation announcements and special travel experience, information dimension including training and awareness, custom dimension Development includes the components of environment customization and service customization, the feedback dimension includes the feedback component of services, the service dimension includes the components of urban services and private services, the financial dimension includes the components of costing and cost reduction.
 Conclusion: Organizations of tourist destinations should follow the example of successful countries in the field of smart tourism, to set up infrastructures to benefit from the technological applications of the Internet of Things. This work can be done by employing the expert manpower of these countries and using the services of smart companies in order to facilitate the mentioned process. It should be noted that the use of identified solutions requires a good coordination between the offending bodies such as the aviation industry, the tourism industry, the government and the and its tools, including the Internet of Things. It is inevitable and the capabilities and resources municipality and all related organizations and bodies.
Conflicts Interest: The author(s) of this article declared no conflict of interest regarding the authorship or publication of this artivle
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism / Tourism Retention / Information and Communications Technology / Internet of Things / Kermanshah

 

 

 

احمدوند، علی محمد، نصیری، حسین، نصرالهی نیا، فاطمه و محجوبیان، احمد (1397). اینترنت اشیاء، سامانه‌‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی، نشریه علمی فناوری آموزشی، 14 (1)، 157-168.
احمدی، محمد صالح، رهنمایی، محمدتقی و علی‌اکبری، اسماعیل (1399). ارزیابی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهری در نظام مطالعاتی طرح‌های توسعه شهری کرمانشاه از منظر برد گردشگری. چشم‌انداز جغرافیایی 53. 1069-1084.
اکبری، محسن، اسماعیل پور، رضا، رضوی، حامد و حاتمی نژاد، محمد. (1400). ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تأثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله. دانش شهرسازی، 5(2)، 113-132.
اکبری، محسن، آل‌طه، سیدحسن و حاتمی‌نژاد، محمد (1400). تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده‌آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌‌به ‌دهان گردشگران کیش. مطالعات اجتماعی گردشگری، 14(7)، 309-338.
بخشم، میلاد، کریمی، حسین و حسین پور، مهدی (1400) . تاثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 15. 67-75.
پوراحمد، احمد، بهدوست، فرانک و فروهودی، رحمت ا... (1394). بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای 15. 85-100.
پورنگ، علی، غیورباغبانی، سید مرتضی و پورنگ، ناهید (1399). شناسایی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده بنیاد، نشریه علمی مدیریت اسلامی، 28(2)، 151-192.
جلالیان، سید اسحاق، سعیدی، مهدی و ویسیان، محمد (1398). تحلیل ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری . ۷(2)، 333-348.
دشت لعلی، زهرا، علیقلی، منصوره و نوربخش، سیدکامران (1399). ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان. گردشگری شهری 2. 127-141.
دلشاد، علی.(1400). تحلیل رقابت‌‌پذیری مقصدهای گردشگری شهری در ایران، فصلنامه گردشگری شهری، (1)8، صص 143-160.
شفیعی، ساناز، رجب زاده قطرمی، علی، حسین زاده، علیرضا و جهانیان، سعید. (1396). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه پایدار مقاصد گردشگری به منظور توسعه مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب). تحقیقات بازاریابی نوین . 95-116.
ضیائی، محمود، دلشاد، علی، تقوی فرد، محمد تقی و تاج زاده نمین، ابوالفضل اردشیر (1399). مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب. بصیر . 188-213.
عطافر، علی، خزائی پول، جواد، پور مصطفی خشکرودی، مهدی (1391). عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 18، صص 131-156.
قربانی، امیر، دانایی، ابوالفضل، زرگر، سید محمد و همتیان، هادی (1398). عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه دهنده خدمات گردشگری در شهر خراسان جنوبی. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای . 137-156.
کریمی، حسین، بخشم، میلاد، الماسی فرد، محمد رسول و یاراحمدی، محسن (1400). الگوی عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در ایران. تحقیقات بازاریابی نوین 4. 177-190.
محمدی یگانه، بهروز، چراغی، مهدی،‌ کیامهر، رامین و جعفری، معصومه (1400). تحلیل عوامل موثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان. گردشگری شهری 3. 107-119.
نظم‌فر، حسین و محمدی، چنور (1398). ارزیابی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در منطقه اورامانات شهر کرمانشاه. برنامه‌ریزی فضایی جغرافیا . 43-66.
Ahmadi, M. S., Rahnamaii, M., Aliakbari, E. (2021). Assessment of Attractions and Tourism Capacities in the Study System of Kermanshah Urban Development Plans from the Tourism Range, Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15(4), pp. 1069-1084. (in Persian)
Ahmadvand, A., Nasiri, H., NasrollahiNia, F., Mahjoubian, A. (2019). Internet of Things; a system for improving the higher education syste, Technology of Education Journal (TEJ), 14(1), pp. 157-168. doi: 10.22061/jte.2018.4178.2018(in Persian)
Akbari, M., Ale Taha, S. H., Hataminejad, M. (2022). The effect of self and social congruity on tourists satisfsction, Experience and WOM in kish, Journal of social studies in tourism, 14(7), 309-338.(in Persian)
Akbari, M., Chaijani, M. H., & Derakhshan, M. R. T. (2015). Investigating the effect of place quality and word-of-mouth communication on intention to revisit the city of military service. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 4(3-4), 207-221. (in Persian)
Akbari, M., Esmaeilpour, R., Razavi Chomachaie, H., Hataminejad, M. (2021). Creating Cultural Tourism Loyalty: The Effect of the City`s Lasting Experience, Cultural Connection and Tourist Participation in Masouleh, Urban Planning Knowledge, 5(2), pp. 113-132. doi: 10.22124/upk.2020.13945.1257(in Persian)
atafar, A., khazai pul, J., pur mostafa khoshk rudi, M. (2012). Affecting Factors on Adoption of Information Technology in Tourism Industry, Tourism Management Studies, 7(18), pp. 133-156. (in Persian)
Bakhsham M, karimi H, hosseinpour M. (2021).The Impact of IoT Technological Applications on the Development of Dynamic Capabilities in Agricultural Knowledge-Based Companies. jea : 8 (15) :67-75(in Persian)
Bano, S., Liu, L., & Khan, A. (2022). Dynamic influence of aging, industrial innovations, and ICT on tourism development and renewable energy consumption in BRICS economies. Renewable Energy, 192, 431-442.‏
Belka, R., Deniziak, S. R., Płaza, M., Hejduk, M., Pięta, P., Płaza, M., ... & Ludwinek, K. (2018, October). Integrated visitor support system for tourism industry based on IoT technologies. In Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 (Vol. 10808, pp. 447-454). SPIE.‏
Bethapudi, A. (2013). The role of ICT in tourism industry. Journal of applied economics and business, 1(4), 67-79.‏
cheraghi, M., mohammadi yeghaneh, B., keyamehr, R., jafari, M. (2021). Analysis of Factors Affecting Tourists’ Length of stay in Middle Cities Case Study: Zanjan city, urban tourism, 8(3), pp. 107-119. doi: 10.22059/jut.2021.308217.824(in Persian)
Dashtlaali, Z., Aligholi, M., Nourbakhsh, S. . K. (2020). Practical Pattern of Smart Tourism in Urban Areas Case Study: Esfahan City, urban tourism, 7(2), pp. 127-141. doi: 10.22059/jut.2020.308582.826(in Persian)
De Lucia, C., Pazienza, P., & Balena, P. (2021). How does ICT influence residents’ attitudes towards tourism as a driver of development? A generalised ordered logistic regression analysis: ICT for tourism as driver of development in lagging behind regions. International Journal of Tourism Research, 23(6), 1126-1150.‏
Delshad, A. (2021). Analysis of the Competitiveness of Urban Tourism Destinations in Iran, urban tourism, 8(1), pp. 143-161. doi: 10.22059/jut.2021.310205.836(in Persian)
Dinu, V., Lazăr, S. P., & Pop, I. A. (2021). Factors that influence the adoption of the internet of things in tourism by Romanian consumers. Amfiteatru Economic, 23(57), 360-375.‏
ghorbani, A., danaei, D., zargar, D. M., hematiyan, D. (2019). Identification of Organizational Intelligence Factors in Organizations Providing Tourism Services in South Khorasan Province, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 9(30), pp. 137-156. doi: 10.22111/gaij.2019.4445(in Persian)
Gössling, S. (2020). Technology, ICT and tourism: From big data to the big picture. Journal of Sustainable Tourism, 29(5), 849-858.‏
Guo, X., Wang, Y., Mao, J., Deng, Y., Chan, F. T., & Ruan, J. (2021). Towards an iot enabled tourism and visualization review on the relevant literature in recent 10 years. Mobile Networks and Applications, 1-14.
Jalalian, . E., Saidi, M., Waysian, M. (2019). Brand Equity Analysis of Urban Tourism Destination (Case Study: Marivan City), Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(2), pp. 333-348. doi: 10.22059/jurbangeo.2019.270214.1007(in Persian)
Januszewska, M., Jaremen, D., & Nawrocka, E. (2015). The effects of the use of ICT by tourism enterprises. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management, 16, 65-73.‏
Karimi, H., Bakhsham, M., Almasifard, M. R., Yarahmadi, M. (2022). Presenting a Model of the Success Factors of Cause-Related Marketing in Iran, New Marketing Research Journal, 11(4), pp. 177-190. doi: 10.22108/nmrj.2021.129648.2501(in Persian)
Kumar, N., & Kumar, R. R. (2020). Relationship between ICT and international tourism demand: A study of major tourist destinations. Tourism Economics, 26(6), 908-925.‏
Kumar, S., Saini, A., Kumar, S., & Kumar, V. (2022). Bibliometric Analysis on Internet of Things (IoT) and Tourism Industry: A Study Based on Scopus Database. South Asian Journal of Tourism and Hospitality, 2(1), 76-95.
Lee, Jimin. & Lee, Hanna. & Chung, Namho. & Koo, Chulmo. (2019) An Integrative Model of the Pursuit of Happiness and the Role of Smart Tourism Technology: A Case of International Tourists in Seoul, Information and Communication Technologies in Tourism, pp.173-186.
Lee, W. and S. Shin. (2019). An empirical study of consumer adoption of Internet of Things services. International Journal of Engineering and Technology Innovation, 9(1): 1 -11.
Lombardi, M., Pascale, F., & Santaniello, D. (2021). Internet of things: A general overview between architectures, protocols and applications. Information, 12(2), 87.‏
Malik, P. K., Sharma, R., Singh, R., Gehlot, A., Satapathy, S. C., Alnumay, W. S., ... & Nayak, J. (2021). Industrial Internet of Things and its applications in industry 4.0: State of the art. Computer Communications, 166, 125-139.‏
Mohammadzadeh, A.K., Ghafoori, s., Mohammadian, A., Mohammadkaze., mi, Mahbanooei, B., Chasemi, R. (2018). Afuzzy analytic network process (FANP) approach for prioritizing internet of thing challenges in tran. Technology in sociedy, 53, 124-134.
Nazmfar, H., Mohammadi, C. (2019). Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah, Spatial Planning, 9(4), pp. 43-66. doi: 10.22108/sppl.2019.114892.1338(in Persian)
Patwary, A. K., Chowdury, M. M., Mohamed, A. E., & Azim, M. S. (2020). Dissemination of Information and Communication Technology (ICT) in tourism industry: Pros and cons. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology, 1(8), 36-42.‏
Pelet, J. É., Barton, M., & Chapuis, C. (2019). Towards the implementation of digital through Wifi and IoT in wine tourism: perspectives from professionals of wine and tourism. In Management and marketing of wine tourism business (pp. 207-236). Palgrave Macmillan, Cham.‏
Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. Information Technology & Tourism, 22(3), 455-476.‏
Peng, R., Lou, Y., Kadoch, M., & Cheriet, M. (2020). A human-guided machine learning approach for 5G smart tourism IoT. Electronics, 9(6), 947.‏
poor ahmad, D. A., behdoost, F., farhoodi, D. R. (2015). The Investigation of the Role Tourism in Urban Development of Kermanshah, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(15), pp. 85-100. doi: 10.22111/gaij.2015.2073(in Persian)
Pourang, A., Ghayoor Baghbani, S. M., Pourang, N. (2020). Identifying the Effective Factors Influencing Attraction and Retention of Religious Tourists in Mashhad Metropolis Based on Grounded Theory, Scientific Journal of Islamic Management, 28(2), pp. 151-192. (in Persian)
Prusty, V., Rath, A., Rout, K. K., & Mishra, S. (2020). Development of an IoT-Based Tourism Guide System. In Advances in Intelligent Computing and Communication (pp. 495-503). Springer, Singapore.‏
Pulina, M. (2010). Modelling and Forecasting Length of Stay, Anatolia, (21), .305-321.
Ruggieri, G., & Calò, P. (2018). ICT and tourism impacts in islands. Ecocycles, 4(2), 4-11.‏
Salih, K. O. M., Rashid, T. A., Radovanovic, D., & Bacanin, N. (2022). A comprehensive survey on the Internet of Things with the industrial marketplace. Sensors, 22(3), 730.‏
Shafiee, S., Rajabzadeh Ghatari, A., Hasanzadeh, A., Jahanyan, S. (2018). Studying the Effect of IT on Sustainable Development of Tourism Destinations toward Developing Smart Tourism Destinations (Based on the Meta Synthetize Approach), New Marketing Research Journal, 7(4), pp. 95-116. doi: 10.22108/nmrj.2017.103939.1247. (in Persian)
Verma, A., Shukla, V. K., & Sharma, R. (2021). Convergence of IOT in tourism industry: a pragmatic analysis. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1714, No. 1, p. 012037). IOP Publishing.‏
Ziaee, M., Delshad, A., Taghavifard, M., Tajzadeh Namin, A. A. (2020). Conceptual framework of smartness of urban tourism destinations; A meta-synthesis approach, Journal of Tourism and Development, 9(1), pp. 188-213. doi: 10.22034/jtd.2020.207941.1873(in Persian)