مدیریت عدم تقارن اطلاعات در معاملات اعتباری توسط فروشنده از طریق بیمه ریسک اعتباری و چگونگی مدیریت این ریسک توسط بیمه گر

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، به دلایل عدیده‌ای، بیشتر معاملات به صورت اعتباری منعقد می‌گردند که این‌گونه معاملات، ریسک عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحمیل می‌نمایند. عدم وصول مطالبات ممکن است از دو دسته ریسک‌های تجاری و سیاسی نشأت گرفته باشد. نظیر عدم تمایل خریدار به پرداخت دیون، ورشکستگی وی یا عوامل خارجی و رخدادهای سیاسی نظیر جنگ، منع از خروج ارز و غیره که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بی‌اطلاع است.
اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته این ریسک‌ها ممکن است؛ اما جلوه غالب آن در ریسک‌های تجاری است؛ چه اینکه خریدار اعتباری بیش از هر فردی از قصد خود بر پرداخت در سررسید آگاه است. همچنین معمولاً خود اوست که از وضعیت ملائت و احتمال ورشکستگی خویش مطلع است و ممکن است آن را از فروشنده پنهان نماید. شرکت‌ها به منظور پوشش این ریسک، اقدام به خریداری بیمه اعتبار تجاری می‌نمایند. این بیمه می‌تواند با فراهم‌آوردن ابزارهایی برای فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بکاهد. در این پژوهش با اتکاء بر روش کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی_تحلیلی، سعی بر شرح مفاهیم و تبیین موضوع علی‌الخصوص با توجه به بداعت بیمه اعتبار تجاری در نظام حقوقی ایران گردیده است. نگارندگان برآنند که بیمه‌گران اعتباری با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص خریداران و نیز امکان رصد آنها می‌توانند اثر چشمگیری بر کاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنین آنها به جهت تبحر خود در زمینه مدیریت ریسک و اغلب با بهره‌گیری از تمهیدات قراردادی، عدم تقارن اطلاعاتی میان خویش و بیمه‌گذار را مدیریت می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Information Asymmetry in Credit Transactions by the Seller Through Credit Insurance and the way of Managing this Risk by the Insurer

نویسندگان [English]

  • mansor amini 1
  • Diba Jafari 2
1 associate professor. shahid beheshti university
2 Private Law Department, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran
چکیده [English]

Nowadays, most of the transactions are concluded in credit terms that impose the risk of non-receipt of credit on the seller. The risk may be due to two categories of commercial and political risks such as inability, unwillingness or bankruptcy of the customer. Although the information asymmetry may exists in both categories of these risks; it is more possible to occur in commercial risks as the credit buyer knows more than anyone about his intention to pay the debt when it is due. Also, he is usually the one who is aware of his insolvency and probable bankruptcy and may hide the information from the credit seller. So, to cover these kinds of risks, the commercial companies buy credit insurance. Credit insurance is one of the methods of managing information asymmetry between buyer and seller as a knowledge unequivalence between the two. By providing some tools for the seller, credit insurance can reduce the information asymmetry. In this research, relying on the library method and with a descriptive-analytical approach, an attempt has been made to describe the concepts and explain the subject, especially considering the novelty of commercial credit insurance in the Iranian legal system. The authors believe that credit insurers can have a significant effect on reducing this asymmetry by providing credible sources of information and additionally the possibility of monitoring their buyers. Furthermore due to their expertise they could manage the information asymmetry between themselves and their insured satisfactorily, often by using Contractual arrangement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection / Commercial Credit Insurance / Information Asymmetry / Moral Hazard / Risk Management
ابریشمی، حمید، توحیدی نیا، ابوالقاسم و حشمتی مولایی، احمد (1395). مخاطره اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا، دانش مخاطرات، دوره سوم، شماره 1، صص 47 -60
احمدپور کاسگری، احمد، عجم، مریم (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، دوره 3، شماره 11، صص 107-124
امید اخگر، مﺤمد، ﺷاﻧﻈرﯼ، ﻧﺴرﯾن(1394). بررسﯽ رابﻄﻪ بین ﮐیفیﺖ گﺰارﺷگرﯼ ماﻟﯽ و عدﻡ ﺗﻘارن اطلاعاﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺷراﯾﻂ متفاوﺕ رﯾﺴﮑﯽ و علاقﻪ سرماﯾﻪ‌گﺬاران، داﻧﺶ ﺣﺴابدارﯼ ماﻟﯽ، ساﻝ دوﻡ، ﺷمارﻩ 2، صص 129-147.
امینی، منصور و جعفری، دیبا (1399). تشریک اطلاعات اعتباری در ایران با نظر به شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 11، شماره1، صص 39-58.
انصاری، علی و عسگری دهنوی، جواد (1391). نقش و معیار حسن نیت بیمه گذار در انعقاد عقد بیمه، پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی، شماره 2،صص 21-48.
بابایی، ایرج (1394). حقوق بیمه، تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم
باغستانی میبدی، مسعود .(1390). بیمه‌های اعتباری، چالش‌ها و راه‌کارها، مجله اقتصادی، سال یازدهم، شماره 5 و 6، صص 7-18.
بهمئی، محمد علی و مرادی، فهمیه (1392). نقش دکترین گروه شرکت‌ها در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری، تحقیقات حقوقی، شماره 61، صص 151 - 208.
بینظیر، سید علیرضا (1388). بررسی راه‌کارهای توسعه بیمه‌های اعتباری تضمینی در کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده بیمه.
پاینده نجف آبادی، امیرتیمور (1393). تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران، پژوهشنامه بیمه، شماره 116، صص 1-32.
تیموریان، مریم، پاینده نجف آبادی، امیر تیمور و وحیدی اصل، محمد قاسم (1394). معرفی دو روش جدید برای تعیین حق بیمه نسبی در سیستم پاداش- جریمه ایران، پژوهشنامه بیمه، سال سی ام، شماره 1، صص125- 154.
جلیلی،محمد (1386). نظام سنجش اعتبار: یک راه‌کار عملیاتی برای مهندسی فرهنگ اعتباری، مجله مهندسی فرهنگی، شماره 14، صص 19-28.
جلیلی، محمد (1389). سامانه اعتبار سنجی مشتریان بانکی و بیمه‌ای، مطالعه موردی: تجربه شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، صص 221-241.
حقیقی کفاش،مهدی، موسوی مرادی، موسی، امینی، صفیار و بهرامی، امیر (1393)، امکان سنجی توسعه بیمه‌‌ها‌ی اعتباری در صنعت بیمه، طرح پژوهشی، پژوهشکده بیمه.
رضائی، علی. (1396). مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره هشتم، شماره 1، صص 151- 177.
زندی، پژمان، صحت، سعید. (1389). مدیریت ریسک و بیمه اعتبار تجاری، تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی، چاپ دوم.
صالحی مازندرانی، محمد خلیل و سلیمی، فضه (1392). بررسی تحلیلی تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 62، صص 63 - 88
طباطبایی نژاد، سید محمد، باقری، محمود، فرخانی و هدایت (1396). "عدم تقارن اطلاعات در حقوق بانکی(مطالعه موردی: تسهیلات سندیکایی)"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال 47، شماره 1، بهار، صص 49 - 64.
عسگری، مﺤمد مهدﯼ و ﺷیﺨاﻧﯽ، مصﻄفﯽ (1391). بررسﯽ جاﯾگاﻩ و اﺛر مﺴﺌﻠﻪ عدﻡ ﺗﻘارن اطلاعاﺕ در ادارﮤ موقوفاﺕ، مﻌرفﺖ اقتصاد اسلامﯽ، ﺷمارﻩ 7، صص 73-96.
عسگری، محمد مهدی، عظیم‌زاده آرانی، محمد (1393). تحلیل مقایسه‌ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه راه‌کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران، شماره 6، صص 99-130.
کامیابی، یحیی و بوربوری، فاطمه (1395). مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 20، صص21- 41.
کردستانی، غلامرضا، بهرامفر، تقی و امیری، علی (1398). تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 42، صص 159- 178.
گوگردچیان، احمد، محمودی نیا، داوود و راه‌نورد، فهیمه (1392). تآثیر عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی درکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی، تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 11، ص 47-68.
مقصودپور، محمد علی (1394). راه‌کارهایی برای ارتقای کالای کم کیفیت با تأکید بر پدیده اطلاعات نامتقارن، بررسی‌های بازرگانی، دوره 13، شماره 75، صص 13-24.
مهدوی، غدیر، جعفری، نحله (1394). اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو، پژوهشهای بیمه‌ای، شماره 1، صص 55 - 74.
ناصر،مهدی و تاج، امیر علی (1399)، ارائه مدلی فناورانه برای حل چالش‌های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی، بررسی‌های بازرگانی، دوره 8، شماره 101، صص 45-62.
نصیری اقدم، علی، حسینی، سید محمد رضا و قودجانی، اصلان (1392). مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، چاپ اول.
Abrishmi, Hamid; Tohidinia, Abulqasem; Heshmati Moulai, Ahmed. (2015). Moral risk in interest-free banking operations, risk knowledge; The third period, no. 1, pp. 47-60.
Ahmedpour Kasgari, Ahmad; Ajam, Maryam. (2009). Investigating the relationship between the quality of accruals and information asymmetry in companies admitted to the Tehran Stock Exchange, Stock Exchange, Volume 3, No. 11, pp. 107-124.
Amid Akhgar, Mohammad; Shanzari, Nasreen. (2014). Examining the relationship between the quality of financial reporting and information asymmetry under different conditions of risk and investors’ interest, Financial Accounting Knowledge, second year, no. 2, pp. 129-147.
Amini, Mansour; Jafari, Diba (2019). Sharing of credit information in Iran according to the World Bank Business Conduct Index, Comparative Law Studies, Volume 11, No. 1, pp. 39-58.
Analysis of the Standard Reinsurance Agreement. Selected Paper, Presented at AAEA Annual Meeting Denver, CO, August 1-4.
Ansari, Ali; Asgari Dehnavi, Javad. (2012). The role and criterion of the policyholder’s good faith in concluding an insurance contract, Research Journal of Legal Thoughts, No. 2, pp. 48-21.
Arvidsson, Sara. (2010). “Reducing asymmetric information with usage-based automobile insurance,” Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute (VTI), revised 03 Feb 2011.
Asgari, Mohammad Mahdi; Azimzadeh Arani, Mohammad. (2014). A comparative analysis of reinsurance and reinsurance and providing solutions for the implementation of reinsurance in the Islamic Republic of Iran, no. 6, pp. 130-99.
Askari, Mohammad Mehdi; Shikhani, Mostafi. (2011). Examining the location and effect of information asymmetry in endowment administration, Islamic Economics Knowledge, No. 7, pp. 73-96.
Babaei, Iraj. (2014). Insurance Law, Tehran: Samt Publications, 13th edition.
Baghestani Meybodi, Masoud. (2010). Credit insurance, challenges and solutions, economic magazine, year 11, no. 5 and 6, pp. 18-7.
Baker,Tom, (undated). Containing the Promise of Insurance: Adverse Selection and Risk Classification,” University of Connecticut School of Law Working Papers uconn_ucwps-1002, University of Connecticut School of Law.
Behmai, Mohammad Ali; Moradi, Fahmia. (2012). The Role of the Doctrine of the Group of Companies in Identifying the Hidden Surroundings of the Arbitration Agreement, Legal Research, No. 61, pp. 151-208.
Berger. A. , Barrera, M. , Parsons, L., Klien, J.(2007). Credit Scoring and Microenterprise lenders, Washangton DC: FIELD.
Binazir, Seyyed Alireza. (2008). Investigating the development strategies of guaranteed credit insurance in the country, research project, insurance research institute.
Black, B. S.(1998). Information Asymmetry, the Internet, and Securities Offerings, 2 J. Small & Emerging Bus. L. 91.
Clarkson, Gavin. (2008). Wall Street Indians: Information Asymmetry and Barriers to Tribal Capital Market Access, 12 Lewis & Clark L. Rev. 943 (2008).
 Denuit, M. and Dhaene, J. (2001). Bonus-malus scales using exponential loss functions, Blatter der Deutsche Gesellschaft fur Versicherungsmathematik, 25, pp.13-27.
Euler Hermes, 2015. A Guide to Credit Insurance. Available at: http://www.eulerhermes.us/creditinsurance/Documents/EH-CreditInsurance-WhitePaper.pdf, last accessed: 2.6.2020.
Goode, Roye.(1991) «A, Self-Insurance as Insurance in Liability Policy: “Other Insurance” Provisions», Washington and Lee Law Review, VOL 56, Issue 4, Article 5, 1246-1289.
Gugardchian, Ahmed; Mahmoudinia, Dawood; Rahnoord, Fahima. (2012). The effect of information asymmetry on the financial crisis in selected member countries of the Islamic Conference, Economic Development Research, No. 11, pp. 47-68.
Haghighi Kafash, Mehdi; Mousavi Moradi, Musa; Amini, Safiar; Bahrami, Amir. (2013). feasibility of credit insurance development in the insurance industry, research project, insurance research institute.
International Credit Insurance & Surety Association. (2015). A Guide to Trade Credit Insurance. UK:Anthem Press.
Jalili, Mohammad. (2007). Credit measurement system: an operational solution for credit culture engineering, Journal of Cultural Engineering, No. 14, pp. 19-28.
Jalili, Mohammad. (2010). Validation system of banking and insurance customers, case study: the experience of Iran’s credit rating consulting company, Money and Economics Quarterly, No. 4, pp. 221-241.
Jones, P. M.. (2010). Trade credit insurance primer series on insurance. Global capital markets development Department: The World Bank.
Jus, Miran.(2013), Credit Insurance, first Edition, ELSEVIER.
Kurdestani, Gholamreza; Bahramfar, Taghi; Amiri, Ali. (2018). The impact of disclosure quality on information asymmetry, Financial Accounting and Audit Research, No. 42, pp. 159-178.
Mahdavi, Ghadir; Jafari, Nahle. (2014). The effect of deductible on the amount of moral hazard in car insurance claims, Insurance Research, No. 1, pp. 55-74.
Maqsoodpour, Mohammad Ali (2014). Strategies for promoting low-quality goods with an emphasis on the phenomenon of asymmetric information, Business Reviews, Volume 13, No. 75, pp. 13-24.
Miller J. D. (2008), Principles of Microeconomics, McGraw-Hill Companies, Incorporated, Irwin; McGraw-Hill, 1st Edition.
Nasiri Aghdam, Ali; Hosseini, Seyyed Mohammad Reza; Gudjani, Aslan. (2012). Economic and legal foundations of credit assessment, Tehran: Majlis Research Center, first edition.
Nasser, Mehdi; Taj, Amir Ali (2019), presenting a technological model to solve the challenges resulting from information asymmetry in industrial property insurance, Business Reviews, Volume 8, No. 101, pp. 45-62.
Payandeh Najafabadi, Amirtimor. (2014). Analysis of reward-penalty system in Iran, Insurance Research Journal, No. 116, pp. 1-32.
Purvis, Keith. (2010). English insurance texts, Verlag Versicherungswirtsch.
Rezaei, Ali. (2016). The responsibility of the mother company towards the subsidiary company (a comparative study in French, Belgian and Iranian law, comparative law studies, 8th volume, no. 1, pp. 177-151.
Riestra, Amparo,(2003), “Credit Insurance in Europe, Impact Measurement and Policy Recommendation”, CEPS RESEARCH REPORT IN FINANCE AND BANKING, NO31 retrieved from http://www.ceps.be
Risk Management Winterthur Insurance Credit Suisse Group, (2000) “Measuring Counter Party Credit Risk from Reinsurance”, financial risk control.
Salehi Mazandarani, Mohammad Khalil; Salimi, Fazeh. (2012). Comparative analytical review of reinsurance in jurisprudence, Iranian and European Union law, Judicial Law Perspectives, No. 62, pp. 63-88.
Selvaprakash, G. (2014). Credit Rating Issues and Perspectives with Respect to Investors in Tamilnadu, Manonmaniam Sundaranar University, August 2014, PHD Thesis, p 108 availble at: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/68273.
Sen, Sunanda.(2010).International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature,Working Paper No. 635, The Levy Economics Institute.
Siegelman, Peter.(2004) Adverse Selection in Insurance Markets: An Exaggerated Threat,113, YALE L.J.1223(2004) Available at: https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol113/iss6/2 last accessed:29.7.2020.
Soghada, Yahya, Burbouri, Fatemeh. (2015). Moral hazards and information asymmetry in underpricing of IPOs, Economic Research, No. 20, pp. 21-41.
Spuchláková, E. , Valašková, k., Adamko, p. .(2015). The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring Procedia Economics and Finance 24 (675 - 681) .
Tabatabainejad, Seyyed Mohammad; Bagheri, Mahmoud; Farkhani, Hedayat. (2016). “Information Asymmetry in Banking Law (Case Study: Syndication Facility)”, Private Law Studies Quarterly, Year 47, No. 1, Spring, pp. 49-64.
Timourian, Maryam; Payandeh Najafabadi, Amir Taimur; Vahidi Asl, Mohammad Qasim. (2014). Introducing two new methods to determine the relative insurance premium in Iran’s reward-penalty system, Insurance Research Journal, 30th year, no. 1, pp. 154-125.
Van der Veer, Koen J. M. (2015). The Private Export Credit Insurance Effect on Trade, The Journal of Risk and Insurance, Vol.82, Issue3.
Vedeno, D, Miranda, M, Dismukes R and Glauber, J. (2004). Economic
Zandi, Pejman; Sehat, Saeed. (2010). Risk mana‌gement and commercial credit insurance, Tehran: Antarat Faculty of Economic Sciences, second edition