عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در سازمان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بینان شهر کرمانشاه)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران به‌عنوان جزئی از سیستم و تکامل هرچه بیشتر ساختار می‌باشد.
این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و نرم‌افزار لیزرل در شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه انجام شده است و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. داده‌های موردنظر با بهره‌گیری از پرسشنامه‌های محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل40 نفر مدیر شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه می‌باشد. یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت مالی و توانمندسازی مدیران در شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه قابل برازش و کاربردی می‌باشد و بر همین اساس بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب بین متغیرهای سلامت سازمانی، اصول بودجه‌بندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل، صلاحیت لازم بر اساس داده‌های تجربی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting Factors on Managers Empowerment and Financial Management Effectiveness with Emphasize on Organic Indices in Organization (Case Study: Knowledge-based Companies of Kermanshah City)

نویسندگان [English]

  • anahita faraji 1
  • sahar sarkhondi 2
1
2
چکیده [English]

The present study aims at achieving to a sustainable value in the organizational cycle with emphasize on organic indices in effectiveness and empowerment of managers as a part of the system and more development of the structure. The present study has been conducted by using a confirmatory factor analysis and LISREL software in knowledge-based companies of Kermanshah and is considered as an applied study. The data is collected by using self-made questionnaire and interview. The statistical population of this study includes 40 knowledge-based companies of Kermanshah province. Findings from the research suggest that the effectiveness financial management and managers empowerment in knowledge-based companies of Kermanshah is processable and functional, and there is a direct and significant relationship among dependent (organizational health variables, budgeting) and independent varibles (monitoring principles and Characteristics Conditions with empowerment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Management Effectiveness / Managers Empowerment / Organizational Health / Bugeting Principle and Monitoring System / Characteristics Conditions
انصاری، محمد اسماعیل؛ حسین استادی و فرشته جاوری (1388)، «بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش‌های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان»، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره ششم (مسسل 54).
بابایی، حسن (1378)، «بودجه‌ریزی دولتی در ایران از نظریه تا سیاست».تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
بردبار، محمدرضا (١٣٩٤)، «بررسی نقش توانمند‌سازی کارکنان در رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط»، چهارمین کنفرانس توانمند‌سازی منابع انسانی، گروه بازرگانی تجارتگر، سایت مقالات علمی ایران.
رضائیان، علی (1392)، «مبانی سازمان و مدیریت»، تهران، مرکز پژوهش و توسعه علوم انسانی(سمت)، (1379)، ویراسته دکتر علی اصغرپورعزت.
سرینی واس ار، کاندولا، ترجمه غلام جاپلقیان  (١٣٩٤)، «اثربخشی مدیریت مالی و مبانی نظری آن»، شرکت فناوری ارتباطات ساسکن با مسئولیت محدود در هندوستان.
شریعتمداری، مهدی (1388)، «بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران»، علوم تربیتی، سال دوم، شماره 6، صص 151-119.
صالحی صدقیانی، جمشید؛ رضا قرائی (1391)، «ارزیابی شایستگی‌های مدیران به روش بازخور 360 درجه»، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 9.
عزیزی، غ (1387)، «فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی»، تهران: اتحادیه ناشران.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1394)، «چالش بهره‌وری در دولت»، مجله مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 3، 595 - ص 618.
منتظری، محمد؛ محمد قاضی‌الله و لیلی فردوسی‌پور، (1396)، «بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان اجرایی شهر سیرجان»، مجله پالما، 141:149، 16.
Brigham, E and Houston, J (2012), "Fundamentals of Financial Management": 12th Edition. Philippines: MG Reprograchics, Inc.
Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G (2014), "Corporate social responsibility and access to finance". Strategic Management Journal, 1, 1e23.
Ergenli. Aziz, Saglam. Guler and Metin.Seli (2007), "Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers”, Journal of Business Research, V.60, PP 41- 49.
Goss, A., & Roberts, G. S (2011), "The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans". Journal of Banking & Finance, 7, 1794e1810.
Lynden, J.A. & Klingle, W (2000), ”Supervising Organizational Health”, Supervision Journal.
Madanchian, M & (2017), "Leadership Effectiveness Measurement and Its Effect on Organization Outcome", ScienceDirect, Procedia Engineering 181 (2017) 1043 – 1048.
Mazumdar, S. C., & Sengupta, P (2005), "Disclosure and the loan spread on private debt". Financial Analysts Journal, 3, 83e95.
Miles, Matthew, (1969), “Planned change and organizational health: figure and Ground “from” organizations and Human Behavior: focus on schools”, Mc Grow Hill.
Miller, Stanley John, (1993), "the relationship between junior high school teachers, perceptions of a healthy school environment and their trust in the principle", colleagues and the school organization.
Rosa La, Fabio. Liberatore,Giovanni. Mazzi, Francesco. Terzani, Simone, (2017), "The impact of corporate social performance on the cost of debt and access to debt financing for listed European non-financial firms". European Management Journal xxx (2017) 1-11.
Schermerhorn, J. Jr, (2008), Management: 9th Edition. Philippines: C&E Publishing Inc.
Shapira-Lishchinsky, O., & Tsemach, S., (2014), "Psychological Empowerment as a Mediator Between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors". Educational Administration Quarterly, 0013161X13513898.
Strömgren, M & et al., (2017), "Leadership Quality: A Factor Important for Social Capital in Healthcare Organizations", J Health Organ Manag 31 (2), 175-19.
van der Voet, Joris, (2014), "The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure". European Management Journal 32 (2014) 373–382.
Verrecchia, R. E., (1983), "Discretionary disclosure". Journal of Accounting and Economics, 1, 179e194.
Villegas, B. S., (2015), "Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness. Procedia-Social and Behavioral Sciences", 176, 466-475.
Weber, M., (2008), "The business case for corporate social responsibility: A companylevel measurement approach for CSR". European Management Journal, 4, 247e261.