بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیربنایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است.
در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی  و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می‌شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیر بنایی (بزرگراه‌ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه‌ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین‌های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیر بنایی (بزرگراه‌ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه‌های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation the Challenges and drawbacks to Public-Private Partnership Participation Contracts in Infrastructure Projects

نویسنده [English]

  • ali rostami 2
1
2
چکیده [English]

One of the most important issues of the world today is the development of infrastructure and infrastructures, because no economy neither in Iran, nor in the world, an economy can make progress without creating the necessary infrastructure. Due to reasons such as high costs, prolonged return on investment, financial weakness, and lack of compliance with laws and regulations from the private sector, the infrastructure of the public has always been the responsibility of the public sector, or the government and public and public organizations. Public-private partnership (PPP) is a model for financing infrastructure and infrastructure projects such as communications systems projects, airports and power plants.
In this study, using previous studies that were materially in the framework of this study, and with a new look from a new angle to the challenges of public-private partnership participation contracts in the underlying projects, they sought to address these challenges from the perspective Employer, Consultants, and Contractors. In other words, the purpose of this paper was to identify and analyze the challenges and obstacles of PPP contracts in highway infrastructure projects. In this research, both of the interviewing tools and the questionnaire were used simultaneously, and the challenges and barriers to public-private partnerships contracts in the field of infrastructure (highways) were examined from the employer’s point of view. In this research, the statistical population was 30 people. The results of the questionnaires indicated that the necessary basis for project financing and guarantees, as well as issues related to contracts and regulations or ambiguities, is the most important challenge and obstacle to public-private partnership contracts in infrastructure projects (highways). As a result, in order to solve these problems, future projects should focus on removing these barriers and providing a suitable financial basis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-private partnership
  • infrastructure projects
  • employers
اثنی عشری، ابوالقاسم و اعتماد نیا، محسن، " مقایسه تئوریک انواع روش‌های خصوصی‌سازی قابلیت به‌کارگیری این روش‌ها در واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی". مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی شماره‌های 1 و 2، 130-111، 1390.
ترکان، اکبر؛ شهبازی، میثم، "بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای؛ مسائل و راهکارها". فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، 276-245، 1389.
رحمانی، فاطمه و مظهری، محمد، " بررسی میزان، مشکلات، تأثیرات و روش‌های خصوصی‌سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد". اولین کنفرانس اقتصاد شهری، تهران، 1390.
رضازاده گان, اکبر، شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌ها، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ۱۳۹۵.
سلیمانی، هانیه؛ مجتبی، حسینعلی پور؛ نوبخت، محمدباقر، شیوه‌های تجهیز سرمایه‌های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران: هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1390.
سهیل نخایی، محمدرضا، مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی: دنیای اقتصاد، 1392.
نظام الشعرایی, محسن، انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه، دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)،  دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۱۳۹۵.
نظام الشعرایی, محسن، شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ۱۳۹۵.
نوبخت، محمدباقر، " پژوهش‌های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران". مجموعه نتایج مطالعات گروه پژوهشی اقتصاد، مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی اقتصاد، 1388
 
 
Besley, T. And M. Ghatak, Public-Private Partnerships For The Provision Of Public Goods: Theory And An Application To Ngos. Research In Economics, 2017. 71(2): P. 356-371.
Burke, R. And I. Demirag, Risk Transfer And Stakeholder Relationships In Public Private Partnerships. Accounting Forum, 2016.
De Pinho Campos, K., C.D. Norman, And A.R. Jadad, Product Development Public–Private Partnerships For Public Health: A Systematic Review Using Qualitative Data. Social Science & Medicine, 2011. 73(7): P. 986-994
Roehrich, J.K., M.A. Lewis, And G. George, Are Public–Private Partnerships A Healthy Option? A Systematic Literature Review. Social Science & Medicine, 2014. 113(0): P. 110-119.
Soumaré, I. And V.S. Lai, An Analysis Of Government Loan Guarantees And Direct Investment Through Public-Private Partnerships. Economic Modelling, 2016. 59: P. 508-519.
Torvinen, H. And P. Ulkuniemi, End-User Engagement Within Innovative Public Procurement Practices: A Case Study On Public–Private Partnership Procurement. Industrial Marketing Management, 2016. 58: P. 58-68.