مقایسه کارآیی مدل z امتیازی آلتمن و مدل مبتنی بر جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

هدف این تحقیق پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل Z امتیازی آلتمن و مقایسه کارایی آن با مدل مبتنی بر نسبت جریان‌های نقدی است. برای این منظور، از طیفی از نسبت‌های مالی مورد نظر در مدل آلتمن و نسبت جریان نقدی به‌عنوان متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی درماندگی مالی شرکت‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در مدل آلتمن معرفی شده ارتباط بین نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به فروش با ورشکستگی غیر معنادار است. همچنین مقایسه کارآیی مدل آلتمن و مدل جریان‌های نقدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها نشان داد که قدرت پیش‌بینی مدل‌ها دارای تفاوت معناداری نیستند و مدل جریان‌های نقدی در پیش‌بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of The Model Altman Z Score and Cash Flow-based Model For Predicting Bankruptcy of Compainies Listed in tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • azra sedaghat 1
  • abdorreza asadi 2
1
2
چکیده [English]

The objecte of the present study is to predict bankruptcy by using Altman Z score model and its compared performance through a model based on the ratio of cash flows. For this porpose, a range of financial ratios to model and Altman’s cash flow was used as the predictor variables of corporate financial distress. The results showed that the model introduced Altman relationship between the ratios of operating cash flow to sales is insignificant with bankruptcy. The findings also showed that the predictive power of the models are not significantly different, and cash flows in bankruptcy prediction model is considered insignificant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Altman Zscore Model
  • Bankruptcy Forecast Ratios
  • Cash Flow Ratio
بهرامی، ژیلا، مروری بر مدل‌های ورشکستگی و درصد صحت مدل آلتمن در بورس ایران، مجله حسابداری و مدیریت مالی ، شماره 3 ‏-27 صفحه  101 تا 127، 1389.
حاجیها، زهره و بابائی منش، زهرا  مقایسه قدرت پیش بینی مدل‌های ورشکستگی و وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران (مطالعه مدل‌های ورشکستگی شیراتا و زیمسکی)، دانش و پژوهش حسابداری، سال دوازدهم، شماره 45، 1395.
خوش طینت، محسن و قسوری، محمد تقی؛"مقایسه ترکیبی از نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبت‌های مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش‌بینی ورشکستگی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 3، شماره 9، بهار 1384، صفحه 43 تا 61، 1384.
رهنمای رودپشتی و فریدون؛ علی خانی، راضیه و مران جوری، مهدی ، بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 55، صفحه 19 تا 34، 1388.
غلامی جمکرانی، رضا و کرمی، اصغر ، پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوی جریان وجوه نقد در دوره نزول، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سیویلیکا، ناشر تخصصی مقالات کنفرانس‌ها و ژورنالها، 1394.
کردستانی غلامرضا, تاتلی رشید , کوثری فر، حمید ، ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها، دانش سرمایه گذار   ، دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 83 تا صفحه 99، 1393.
 
 
Almamy, J., Aston, J., & Ngwa, L. N. “An Evaluation Of Altman’S Z-Score Using Cash Flow Ratio To Predict Corporate Failure Amid The Recent Financial Crisis: Evidence From The Uk. Journal Of Corporate Finance , 36 , 278 – 285, 2016.
Altman, E. (1968) ‘Financial Ratios, Discriminant Analysis And The Prediction  Of Corporate Bankruptcy’, Journal Of Finance, 4 (September): Pp54-89..
Altman, E.I ., (2006), “Corporate Financial Distress And Bankruptcy”, John Wiley &Sons, Inc. Third Edition, 93– 94.
Bankruptcy Prediction Models To Domestic Textile-Related Manufacturing Firms : A Comparative Analysis. Phd Thesis, H. Wayne Huizenga School Of Business And Entrepreneurship, University Of Nova Southeastern.
Beaver, W. (1966) ‘Financial Ratios As Predictors Of Failure’, Empirical Research In Accounting. Selected Studies, Supplement Tovol.
Casy ,C And N. B.Bartzak (1985) “Using Opearating Cash Flow Data
Dimitras, A. I., Zanakis, S. H., & Zopounidis, C. (1996). A Survey Of Business Failures With An Emphasis On
Fitzpatrick, P., 1932. A Comparison Of Ratios Of Successful Industrial Enterprises With Those Of Failed Firms. Certif. Public Accountant 1 (1), 598 – 605.
Grice, John Stephen, Ingram Robert (2001(. Tests Of The Generalizability Of Altman’S Bankruptcy Prediction Model. Journal Of Busines Research;  Vol. 54, Issue 1: 53-61
Prediction Methods And Industrial Applications. European Journal Of Operational Research, 90 (6), 487–513.
Teti, E., Dell’Acqua, A., Brambilla, M., 2013. Bankruptcy Predictors During The Financial Crisis. A Study Of Italian Smes,
To Predict Financial Distress: Some Extentions”. Journal Of Accounting Research ,(54).P-53.
Weller P.M. 2010. The Application Of Altman, Zmijewski And Neural Network