تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری دارای ماهیت دوگانه به‌شرط فوت و به‌شرط حیات بوده و از منظر بیمه‌گذاران یکی از مقبول‌ترین بیمه‌های زندگی در سطح جهان و ایران به‌شمار     می‌رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از منحنی‌های ریسک‌گریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک‌های اثر‌گذار بر شیب خط مذکورارائه می‌گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه‌گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به‌صورت  ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می‌شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می‌گذارد .در گام بعدی بدون درنظر گرفتن  اثر‌گذاری نرخ  سود  مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش‌های  دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به‌خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می‌شود. در نهایت در بخش نتیجه‌گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک‌های برشمرده فوت  بررسی  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Risks and Optimal Coverage of Universal Life Insurance: An Individual Insurance Demand Model

نویسندگان [English]

  • atousa goodarzi 1
  • abdolnaser karkehabadi 2
1
2
چکیده [English]

Due to its dual endowment purposes, Universal Life Insurance (ULI) is now known as one of the most accepted life insurances in Iran as well as in the world among policy holders. In this paper, with respect to the basic model of insurance optimal demand, it is for the first time an individual optimal demand model of ULI presented. Besides a microeconomic approach is carried out on ULI optimal coverage, using risk-aversion curves and primary budget line in coverage-premium relationship, in which risks influence the slope of the budget line. These risks are categorized into two groups for ULI, the first of which include insured’s higher age,  job hazard class, personal and family bad health records as well as higher death benefit option. The second group is related to the risks of investment in relation to Annual Participating Interest Rate (APIR) of policy holders. At the first stage, the risks of investment are discussed, which pertain to APIR either as fixed or alternatively average or fluctuating during the period of the life insurance as a result of altering Technical Interest Rate (TIR) around a fixed expected TIR in policy holder’s mind. As average APIR increases, the slope of the budget line decreases inversely towards risk-aversion curves with higher utilities. At the second stage, regardless of APIR effect, the marginal effect of death premium rate causes the slope of the budget line to rotate upward, hence affecting the whole ULI premium amount or proportion of surrender (cash) value and death benefit. Finally as conclusion, simultaneous effects of the above mentioned death and investment risks are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ul Risks
  • Analyzing The Investment Risks In Life Insurance
  • Analyzing The Death Risks in Life Insurance
  • Optimal Insurance Coverage
اچ برانسون، ویلیام، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان،( ترجمه عباس شاکری)، انتشارات نشر نی، 1376.
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان 2، (ویراستار فرهاد خداداد کاشی- انتشارات پیام نور)، 1390.
ریس، رای  و  وامبا، اچیم، اقتصاد خرد بیمه، (ترجمه علی سوری زیر نظر مسعود   درخشان، انتشارات پژوهشکده بیمه)، 1390.
 سوری، علی، اقتصاد بیمه: نشر فرهنگ شناسی، 1391.
فرگوسن، چارلز، نظریه اقتصاد خرد جلد 1،( ترجمه محمود روزبهان-مرکز نشر دانشگاهی)، 1388.
فرگوسن، چارلز، نظریه اقتصاد خرد جلد 2،( ترجمه محمود روزبهان- مرکز نشر دانشگاهی )، 1388.
لیارد پی آر. جی و  والترز، ا. ا.،  تئوری اقتصاد خرد، (ترجمه عباس شاکری)، انتشارات  نشر نی، 1377.
مهدوی غدیر، تقاضای بیمۀ عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم   اطمینان، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد تهران، شماره 88
موسوی جهرمی، یگانه، 1394، اقتصاد خرد2، پیام نور، 1388.
 
 
 
Babbel, David  F. And Economides, Nicholas S.  ,1985,  The  Pareto-Optimal   Design Of Life Insurance Contracts, Scandanivan Actuarial Journal, Issue 1, Pp. 49-63
Economic Review, Vol. 79 No 3, Pp.452-467. 
Fischer,S. ,1973, A Life Cycle Model Of Life Insurance Purchase,   International Economic   Review, No. 14, Pp.132-152.
  Lewis, F. D., 1989, Dependents And The Demand For Life Insurance, American
Rees, Ray  And Wambach, Achim, 2008, The  Microeconomics Of Insurance, Foundations And Trends ®  In Microeconomics, Vol. 4, Issue 1–2, 1-163
Sigma, (2014), World Insurance Database, Retrieved From:     Http://Www.Sigma-Explorer.Com/Map/Wor/Index.Php?Lob=Life&Year2014
Yarri, M, (1965), Uncertain Life Time, Life Insurance And The Theory Of  The Consumer , Review Of Economic Studies, No 32, Pp. 137-150