بررسی تاثیر سیاست سرمایه‌گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست  سرمایه‌گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و همبستگی است.برای انجام آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه‌گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می‌دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می‌گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش  می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Institutional Investors’ Policy, Price Coincidence and Profitability Index on the Risk of Company Stock Reduction

نویسنده [English]

  • nafiseh kaveh
چکیده [English]

Research purpose: This paper is to investigate the effect of the policy of institutional investors, price synchronization and profitability index on the risk of falling stock prices between 2011-2015 (1390-1394).
Research method: The research is conducted through desk resarch and statistical analysis. To test the hypotheses, the regression and correlation coefficient as well as the t-test are used to determine the stationarity of variables Fisher’s ADF test were used Further more, to estimate the model panel method and the F lemmer test as well as Hausman test were used. Also, Excel and Eviews 8 software were used to analyze the data and to test the assumptions of the research.
Conclusion: The results indicate that there is a negative and significant relationship between the policy of institutional investors with the risk of falling stock prices, which means that the existence of institutional investors has the incentive and management ability to hide or delay the publication of bad news. This eventually reduces the likelihood of falling stock prices. There is also a positive and significant relationship between stock price synchronization and the risk of falling stock prices. Increasing synchronization will increase the risk of falling stock prices. There is also a negative and significant relationship between profitability and the risk of stock price collapse, so that increasing company profitability significantly reduces the risk of stock price collapse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors
  • Stock Price Synchronization
  • Profitability Index
  • Risk Of Falling Stock Prices
دیانتی، زهرا. مراد زاده، مهدی. محمودی، سعید، «بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام»، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره دوم، 18-1، 1391.
حساس یگانه، یحیی و همکاران،«رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، 122-107، 1387.
مرادی، محمد، «بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت سود»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1386.
مرادزاده فرد، مهدی و همکاران،«بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 98-85، 1384.
نوروش، ایرج، ابراهیمی کردلو، علی، «بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد». فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 124-97، 1384.
فروغی، داریوش، امیری، هادی، میرزایی، منوچهر، «تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره چهارم، شماره پیاپی 10، 1390.
ابراهیمی کردلو، علی، مرادی، محمد، اسکندر، هدی، «تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 8، 50-28، 1389.
احمدپور، احمد، ابراهیم پور، مجتبی، «بررسی اثر شاخص‌های مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 66، 14-1، 1390.
جلیلی، صابر، نونهال نهر، علی اکبر، خالقی، نوید، «ارزیابی توان شاخص‌های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره چهاردهم، 94-77، 1391.
مریم دولو، «عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره سی و یکم، 49-33، 1395.
 
 
An, H., Zhang, T., (2014), “Instituional Investors, Stok Price Synchronicity, Profitability Index And Equity Price Riskd”, Journal Of Corporate Finance, 21, Pp.1–15.
Callen, J. L  And  Fang, X. (2013), “Institutional Investor Stability And Crash Risk: Monitoring Or Expropriation?” Journ Al Of Banking & Finance, 37(8), 3047-3063.
Kim, J.B., Zhang, L., (2010), “Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk?” Retrieved From Http://Www.Ssrn.Com.
Hutton, Amy P., Marcus, Alan J., & Tehranian, Hassan. (2009). Opaque Financial Reports, R2, And Crash Risk, Journal Of Financial Economics, 94,67-86
Hong, H. And J. C. Stein. (2003). Differences Of Opinion, Short Sales Constraints, And Market Crashes. Review Of Financial Studies, 16(2),487.
Johnston, J.A. (2009). Accruals Quality And Price Synchronicity, University Of Louisiana State & Ssrn.
Morck, R., Yeung, B., Yu, W., (2000). The Information Content Of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movement? Financ. Econ. 58:215-260.
Piotroski, J.D., Roulstone, B.T., (2004). The Influence Of Analysts, Institutional Investors, And Insiders On The Incorporation Of Market, Industry, And Firm-Specific Information Into Stock Prices. Account. Rev: 1119-1151.
Investigating The Effect Of Institutional Investors Policy, Price Synchronization And Profitability Index On Stock Price Fall Price Risk.