بررسی تاثیر نسبت سرمایه‌گذاران نهادی، محدودیت‌های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان‌پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد،ایران

چکیده

هدف مقاله : هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر نسبت سرمایه‌گذاران نهادی، محدودیت‌های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان‌پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها می باشد.
روش پژوهش: در این تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی استفاده شده  و براساس  تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) می باشد . در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1  و  Minitab 17.1، استفاده می گردد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه‌گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت‌های مالی و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان‌پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of institutional investors ratio, financial constraints, stock market liquidity and volatility of stock prices on sales growth rate in companies admitted to Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • ali hasanvand
چکیده [English]

The purpose of the article: The purpose of this research is to investigate the ratio of institutional investors, financial restrictions, stock market liquidity and stock price volatility on the sales growth of companies.
 
Research method: In this research, a library and causal study is used and the analysis is panel data analysis. In this research, the financial information of 106 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 2008 to 2013 has been examined (636 companies - year). 22 Spss, Eviews 8.1 and Minitab 17.1 software are used for analysis and research results.
 
Conclusion: The results of the research in connection with the confirmation of the first hypothesis of the research showed that there is a significant and direct relationship between the ratio of institutional investors and the sales growth rate of companies. Also, according to the analysis made in connection with the second confirmation, we came to the conclusion that there is a significant and inverse relationship between financial and growth rates of companies. In the continuation of the research results regarding the confirmation of the third hypothesis of the research, it was found that there is a significant and direct relationship between the liquidity of the stock market and the growth rate of companies, and finally according to the analysis and analyzes made in connection with the fourth hypothesis of the research. We came to the conclusion that there is a significant and direct relationship between the volatility of stock prices and the sales growth rate of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Institutional investors ratio
  • Sales growth rate
  • Financial constraints
  • Stock market liquidity
  • Stock price fluctuation and Data panel
 
Acharya, V.V., Pedersen, L.H., (2005). Asset Pricing With Liquidity Risk. J. Financ. Econ. 77, 375–410.
Aghayi, Mohammad Ali And Shakeri, Amir (2015), “The Application Of Liquidity, Cash Flow And Accrual Accounting Ratios In The Forecast Of Future Operational Cash Flows Of Tehran Stock Exchange Companies”, Journal Of Financial Accounting, Year Second, No. 5, Pp. 1-16.
Ajinkya, B., Bhojraj, S. And Sengupta, P.(2005). The Association Between Outside Directors, Institutional Investors And The Properties Of Management Earnings Forecasts, Journal Of Accounting Research, 43: 343–75.
Amihud, Y., (2002). Illiquidity And Stock Returns: Cross-Section And Time-Series Effects. J. Financ. Mark. 5, 31–56.
Anvari Ali, Blind Verdi Yadollah, (2011), How To Preempt Cash Flow From The Perspectives Of Different Groups In Iran, Accounting And Audit Research, 7: 100-110.
Badri, Ahmad And Maryam Ramezanian (2014), Changing The Price Limit On Trading Volumes And Fluctuating Stock Prices, Accounting Knowledge, No. 3, P. 42-21.
Bai, Y., Chang, E.C., Wang, J., (2006). Asset Prices Under Short-Sale Constraints. Mit Sloan School Of Management Working Paper
Banker, R., Ciftci, M., And Mashruwala, R. (2013). Managerial Optimism And Cost Behavior. Working Paper, Temple University.
Barzideh, Farrokh (2006), The Role Of Traditional And Modern Liquidity Risks In Financial Decision Making, Quarterly Journal Of Accounting Studies, Vol. 10 And 11, P. 157-177.
Beber, A., Pagano, M., (2015). Short-Selling Bans Around The World: Evidence From The 2007–2009 Crisis. J. Financ. 68, 343–381.
Bernard, V. And J. Noel .(1991). “Do Inventory Disclosures Predict Sales And Earnings?” Journal Of Accounting, Auditing And Finance. Pp. 82-145.
Boehmer, E., Jones, C.M., Zhang, X., (2011). Which Shorts Are Informed? J. Financ. 63, 491–527.
Chang, E.C., Cheng, J.W., Yu, Y., (2010). Short-Sales Constraints And Price Discovery: Evidence From The Hong Kong Market. J. Financ. 62, 2097–2121.
Chang‚ S.J. And Chen‚ S.N. (1989), Stock – Price Adjustment To Earnings And Dividend Surprises, Quarterly Review Of Economics And Business, Vol. 39‚ Pp 21-49.
Chen, J., Hong, H., Stein, J.C., (2002). Breadth Of Ownership And Stock Returns. J. Financ. Econ. 66, 171–205.
Cohen, L., Diether, K., Malloy, C., (2009). Supply And Demand Shifts In The Shorting Market. J. Financ. 62, 2061–2096.
Dechow, P., (1994). Accounting Earning And Cash Flows As Measures Of Firm Performance: The Role Of Accounting Accrual. Journal Of Accounting And Economics, 18. 3-42.
Dechow, P., Hutton, A., Meulbroek, L., Sloan, R.G., (2001). Short-Sellers, Fundamental Analysis, And Stock Returns. J. Financ. Econ. 61, 77–106.
Desai, H., Krishnamurthy, S., Venkataraman, K., (2006). Do Short Sellers Target Firms With Poor Earnings Quality? Evidence From Earnings Restatements. Rev. Acc. Stud. 11, 71–90.
Fahimi Duab, Roxana (2007), The Study Of The Importance Of Factors Affecting The Behavior Of Private Stock Investors In The Mashhad Stock Exchange, And Its Comparative Comparison With The Investors’ Behavior In Tehran Stoc…