بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام،حجم معاملات و نوسانات بازده سهام شرکتهای صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد،؛ واحد بین‌المللی کیش

2 دانشیار، دکترای حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد؛‌واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


آلودری، اسم، و دوستانش، فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 15، 1390.
سازمان بورس اوراق بهادار، مجموعه مقررات بورس اوراق بهادار تهران، نشریه فروردین، 1380.
سهیلی منوچهر، بررسی ارتباط بین حجم معاملات و برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1388.
شاهوردیانی، شادی و گودرزی، احمد و وحدت زیرک، سهیلا، بررسی تأثیر تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری شماره ششم، 1392.
طالب‌نیا، قدرت ا...، زارع نیکو پرور یزدی، محمود، بررسـی عوامـل مـؤثر بـر تصـمیم‌گیـری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار و رتبه بندی عوامل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشـگاه علـوم و تحقیقات تهران، 1387.
Aver, J. Gaver, K. and Battistel, G., ‘The Stock Market Reaction to Performance Plan Adoptions’, The Accounting Review, 67, (1), pp. 172-182, 1992.
Ball, R. and Kothari, S., ‘Security Returns Around Earnings Announcements’, The Accounting Review, 66, pp. 718-738, 1991.
Bhattacharya, U., Daouk, H., Jorgenson, B. and Kehr. C., ‘When an event is not an event: the curious case of an emerging market-theory and evidence’, Journal of Financial Economics, 55 (1), pp. 69-101, 2000.
Brickley, J., ‘Interpreting Common Stock Returns around Proxy Statement Disclosures and Annual Shareholder Meetings’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25 (3), pp. 343-349, 1985.
Chan, W., ‘Stock price reaction to news and no-news: drift and reversal after headlines’, Journal of Financial Economics, 70 (2), pp. 223-260, 2003.
Fama, E., ‘Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance’, Journal of Financial Economics, 49, pp. 283-306, 1998.
Frazzini, A., ‘The disposition effect and underreaction to news, Journal of Finance, 61 (4), pp. 2017-46, 2006.
García Blandón, j, O., The relevance of annual general meetings in stock returns, trading volumes and volatility: Evidence from Spain. 978-0-9830452-1-2, 2010.
Ikenberry, D. Rankine, G. and Stice, E., ‘What do stock splits really signal?’ Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31, pp. 357-375, 1996.
Kothari, S. Susan, S. and Wysocki, P., ‘Do Managers Withhold Bad News?’, Journal of Accounting Research, 47 (1), pp. 241-276, 2008.
Lamoureux, C. and Poon, P., ‘The market reaction to stock splits’, Journal of Finance, 42 (5), pp. 1347-70, 1987.
Olibe, K., ‘The information content of annual general meetings: a price and trading volume analysis’, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 11, pp. 19–37, 2002.
Tehranian, H. and Waegclein, J. , ‘Market reaction to short-term executive compensation plan adoption’, Journal of Accounting and Economics, 7 (1), pp.131-43, 1985.