بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید در شرکت های لبنی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت مشتریان در خلق ارزش افزوده در شرکت های لبنی استان فارس می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات لبنی شرکت های معتبر در فروشگاه شهروند شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آنها در یک بازه زمانی 20 روزه، تعداد 386 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت. تعیین حجم نمونه تحقیق با استناد به مقدار حداکثر حجم نمونه در جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه یی و گونگ (2013) بود که پس از ترجمه و انجام برخی تغییرات جزئی، مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای مدل مورد استفاده در تحقیق، مشارکت مشتریان در دو بعد رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی بررسی شد و متغیرهایی نظیر جست و جوی اطلاعات، تسهیم اطلاعات، رفتار مسئولانه، تعامل شخصی، بازخور، مشاوره، کمک رسانی و تحمل بعنوان متغیر مستقل و توسعه محصولات جدید نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. بر مبنای نتایج تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مستقل تحقیق با میزان توسعه محصولات شرکت وجود داشت و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر مشارکت مشتریان در توسعه محصولات شرکت مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل مورد استفاده در تحقیق برای تبیین رفتار مشارکتی مشتریان در خلق ارزش مشترک در شرکت های لبنی از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. روش‌های پژوهش در علوم رفتاری، چاپ هفتم، تهران: نشر آگاه، 1387.
Ballantyne, D.; Dialogue and its role in the development of relationship specific knowledge”, Journal of Business and Industrial Marketing, (19) 2, pp. 114-123, 2004.
Bettencourt, L. A., Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery. Journal of Retailing, 73, pp. 383-406, 1997.
Farrar, D. E., Glauber, R.R, Multicollineanty in regression analysis: the problem revisited. Rev. Econ. Statist. 49: pp. 92-107, 1967.
Friesen, G., Co-creation: when 1 and 1 make 11. Consulting to Management 12 (1), pp. 28–31, 2001.
Kelley, S. W., Donnelly, J. H., & Skinner, S. J., Customer participation in service production and delivery. Journal of Retailing, 66, pp. 315-335, 1990.
Kellogg, D. L., Youngdahl, W. E., & Bowen, D. E., On the relationship between customer participation and satisfaction: Two frameworks. International Journal of Service Industry Management, 8, pp. 206-219, 1997.
Kristensson, P., Matthing, J., Johansson, N., Key strategies for the successful involvement of customers in the co-creation of new technology-based services. International Journal of Service Industry Management 19 (4),pp. 474–491, 2008.
Morrison, E. W., Newcomer information seeking: Exploring types, modes, sources, and outcomes. Academy of Management Journal, 36, 557-589, 1993.
Payne, A.F., Storbacka, K., Frow, P., Managing the co-creation of value. Journal of the Academy of Marketing Science 36 (1), pp. 83–96, 2008.
Plé, L., Cáceres, R.C., Not always co-creation: introducing interactional codestruction of value in service-dominant logic. Journal of Services Marketing 24 (6), pp. 430–437, 2010.
Prahalad, C. K., and Venkat Ramaswamy, Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing no. 18 (3): pp. 5-14, 2004.
Rosenbaum, M.S., Massiah, C.A, When Customers Receive Support From Other Customers: Exploring the Influence of Intercustomer Social Support on Customer Voluntary Performance, Journal of Service Research, Volume 9, No. 3, pp.257-270, 2007.
Schrage, M, Customer Relations. Harvard Business Review, pp. 154-156, 1995.
Tenenhaus, M., Pages, J., Ambroisine, L., Guinot, C., PLS methodology to study relationships between hedonic judgements and product characteristics, Food Quality and Preference, 16. pp. 315–325, 2005.
Vargo, S. L., Lusch, R. F., Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68, pp. 1-17, 2004.
Yi, Y., & Gong, T., Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research, 66 (9), pp. 1279-1284, 2013.