به‌کارگیری رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و مدل رتبه کامل اندرسون-پیترسون (A&P) به منظور عارضه یابی و تحلیل سناریوی سازمان، مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار و مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف عارضه یابی و تحلیل سناریوی مجتمع دخانیات تهران مبتنی بر رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و مدل تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. بدین منظور، کارگروه‌های تخصصی در هفت حوزه مالی، پشتیبانی، تدارکات و انبار، نگهداری و تعمیرات، فناوری اطلاعات، تولید و منابع انسانی تشکیل شد که منجر به تعریف 272 کارکرد شامل 12 کارکرد اصلی، 149 کارکرد فرعی، 62 کارکرد غیرضروری و 49 کارکرد پیش بینی نشده و 495 ایده گردید. در ادامه، ایده های تکراری حذف و ایده های مشابه ادغام شدند و مروری بر جنبه‌های مختلف ایده‌ها و مقایسه با وضع موجود انجام گردید. در نتیجه، 27 ایده نهایی در قالب 6 سرفصل تعریف و با استفاده از مدل رتبه بندی کامل اندرسون-پیترسون (A&P) اولویت بندی شدند. در گام آخر، ایده های نهایی سناریوهای پیشنهادی مجتمع دخانیات تهران تحت عنوان "تحول سازمانی" و "مدیریت دارایی ها" پس از بسط و توسعه ایده های نهایی، تدوین و ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


امینی، بهنام، «امکان سنجی پتانسیل‌های مهندسی ارزش در راه‌سازی براساس مدل‌سازی هزینه‌های احداث»، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، دانشگاه علم و صنعت، مهندسی صنایع، 1384.
ای ایر، اس، روش به‌کارگیری مهندسی ارزش، ترجمه: جبل عاملی، محمدسعید و میرمحمد صادقی، سیدعلیرضا، انتشارات فرات، تهران، چاپ سوم، 1382.
آذر، ع و مومنی، م، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ نهم، جلد اول، 1382.
بوداقی، خ، «بررسی تأثیر اجرای مهندسی ارزش برروی کاهش ضایعات تولیدی در کارخانجات قطعه‌سازی خودرو»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1384.
تبریز و منیری، «مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه»، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، 1390.
تقی زاده، علی، «نظام مهندسی ارزش»، مجله روش، شماره 75، 1381.
تیری م، مدیریت ارزش، ترجمه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، انتشارات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران، 1379.
جعفری، عزیزاله؛ علاءالدینی، مهدی؛ منصوری، بیتا و وکلائی، فاطمه، «مدل‌سازی پویای قیمت‌گذاری سیگارت در صنعت دخانیات ایران»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1391.
جهانشاه‌لو، غلامرضا، تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن، 1387.
خسروی ز، نازین و امین م، «مقدمه‌ای بر مهندسی ارزش و کاربردهای آن در شبکه‌های قدرت»، نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1386.
دوبونو، ادوارد، شش کلاه تفکر، ترجمه: بلوچ، حمیدرضا، 1394.
دهقان نیری، احمد، «بررسی راهکارهای اجرایی جهت تضمین اجرای مؤثر مهندسی ارزش»، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، دانشگاه علم و صنعت، مهندسی صنایع، 1384.
رضوی، سید مهدی و روانشادنیا، مهدی، «توسعه روش‌های مبتنی بر متدولوژی ارزش»، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، دانشگاه علم و صنعت، مهندسی صنایع،.1384
رمضانی و کلتب، «شناسایی و اولویت‌بندی زیرساخت‌های سازمانی مؤثر بر اجرای مهندسی ارزش در شرکت‌های بیمه‌ای با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه ELECTRE»، مطالعات کمی در مدیریت:  بهار 1393, دوره 5, شماره 1؛ صص 104- 83
صادقی مقدم، علی اصغر، «ارزیابی سیاست‌های مختلف کنترل قاچاق مواد مخدر با استفاده از سیستم‌های پویا (SD) و به‌کارگیری متدولوژی سیستم‌های نرم (SSM)» دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1391.
منیر عباسی، آرمین و حسنی، علی، «پیاده‌سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر ایلام»، نشریه مهندسی سازه و ساخت 2 (3 (، 1394.
موسویان، «آموزش و فرهنگ‌سازی مهندسی ارزش در بخش انرژی حمل و نقل جاده ای»، کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی، 1391.
میرمحمد صادقی، علیرضا و همکاران، کتاب جامع مهندسی ارزش، تهران. نشر فرات، 1388.
میرمحمدصادقی، سید علیرضا و توکلی دارانی، محمودرضا، «تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدل‌های تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش»، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، انجمن مهندسی ارزش، گروه پژوهشی بهینه‌سازی مهندسی دانشگاه تهران، 1387.
یوسفی‌نژاد، مجید؛ رجبی‌پور ، علی و خانعلی، مجید، «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید سیگار، مطالعه موردی: مجتمع دخانیات استان گیلان»، اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی محیط زیست، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 1393.
Adams, C., Gupta, P. and Wilson, C., “Six Sigma Deployment”, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.
Betty Dearth, Industrial Technology Centre, Winnipeg MB firm, Cambridge, MA: Productivity Press, 1988.
Büyüközkan, G. and Öztürkcan, D., “An integrated analytic approach for Six Sigma Project Selection”. Expert Systems with Applications, 37, 5835-5847, 2010.
Chao, T. S. and Chia, J. C., “A Systematic Methodology for the Creation of Six Sigma Projects: A Case Study of Semiconductor Foundry”. Expert Systems with Applications, 34, 2693-2703, 2008.
Dearborn, MI, Society of Manufacturing Engineers,300, 2000.
Gošnik, D. and Hohnjec, M., “Selection Criteria for Six Sigma Projects in Slovenian Manufacturing Companies”. Organizacija, 42 (4), 137-143, 2009.
Hauser.J.R.Clausing.D, the House Quality, Harward Business Rewiew,1988.
James A. Jordan, Frederick J. Michel.arborn, MI, Society of Manufacturing Engineers 20, 2001.
John W. Davis. Portland, Productivity Press, 99-Anderson Cambrian, Calif, CIM Press, 122,1999.
Kumar, U. D., Saranga, U., Ramirez Marquez, J. E. and Nowicki, D., “Six Sigma Project Selection Using Data Envelopment Analysis”. TQM Magazine,19 (5), 419-441, 2007.
Michel Greif, the Visual Factory, Building Participation Through Shared Information Cambridge, Mass, Productivity Press,1991.
Padhy, R.K., Sahu. S., “A Real Option based Six Sigma Project Evaluation and Selection Model”, International Journal of Project Management,29 (8), 1091-1102, 2011.
Saghaei, A. and Didehkhani, H.,  “Application of Analytic Network Process in Selection of Six Sigma Projects”, International Journal of Industrial Engineering & Production Research,20 (4), 157-164, 2010.
Saghaei, A. and Didehkhani, H., “Developing an integrated model for the evaluation and selection of six sigma projects based on ANFIS and fuzzy goal programming”. Expert Systems with Applications, 38, 721–728, 2011.
Seiji Tsuchiya, Quality Maintenance: Zero Defects Through Equipment Management, Cambridge, MA: Productivity Press,1992.
Yang, T., and Hsieh, C. H., “Six-sigma Project Selection Using National Quality Award Criteria and Fuzzy Multiple Criteria Decision-making Method”. In Proceeding of fourth international conference, IEEE.This paper appears in: Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM ‘08. 4th International Conference on, 2008.
Zellner, G., Leist, S. and Johannsen, F., “Selecting Critical Processes for a Six Sigma Project –Experiences from an Automotive Bank”. 18th European Conference on Information Systems, 1-12, 2010.