ارزیابی عمکرد زنجیره تأمین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین(SCOR) ( مورد مطالعه: شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا))

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج‌فارس، تحقیق در عملیات

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،‌تولید و عملیات

چکیده

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان‌‌ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR) می‌باشد. نخست پنج معیار طبق مدلSCOR ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف-پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می‌باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیار پایین در مطالعات پیشین بوده است با تأیید خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش‌های قبلی و با تأیید خبرگان و کارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) تهیه گردید.
میزان اهمیت و تأثیر معیارها و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) بدست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج بدست‌آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، به ترتیب معیارهای «قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی» به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار «انعطاف‌پذیری و هزینه» معیارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی بالاترین اهیمت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دارد و پس از آن به ترتیب معیارهای چابکی، قابلیت اطمینان، پاسخ-گویی، انعطاف‌پذیری و هزینه دارای اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ رجب‌زاده، علی. تصمیم‌گیری کاربردی با رویکرد MADM (جلد 1). تهران: انتشارات نگاه دانش. 1381.
اصغرپور، محمدجواد. تصمیم‌گیری‌های چند معیاره (جلد 7). تهران: دانشگاه تهران. 1388.
اصغری‌زاده، عزت‌اله؛ مؤمنی، منصور؛ قاسمی، احمدرضا. «تدوین شاخص‌های عملکرد زنجیره‌تأمین با الگوبرداری از مدل اروپایی مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند) ». پژوهش‌نامه مدیریت تحول (پژوهش‌نامه مدیریت)، شماره 3، 1389.
جوان‌کیانی، آرزو؛ محمدجعفری، مرجان. «طراحی شاخص کلی کارآیی زنجیره‌تأمین (OSCE) یک کارگاه تولیدی مبتنی بر مدل مرجع عملیات زنجیره‌تأمین (SCOR) و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 1394.
صابری زنوزی اصل، رضا؛ حسن‌زاده، تورج، «ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدیریت شهری براساس مدل  SCOR مورد مطالعه: سامانه 137 یکی از مناطق شهرداری تهران»،  دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393.
فتوحی بافقی، زکیه؛ ابویی، محمدحسین. «مروری بر مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد زنجیره‌تأمین و ارائه چارچوب ارزیابی مستمر».  فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، شماره 40، 1392.
کریمی‌دستجردی، داود؛ قطره‌نبی، ‌پوریا. «ارائه مدلی مفهومی برای تبیین اثر ریسک‌های یکپارچه بر عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات». مدیریت فناوری اطلاعات. شماره 2. 1388.
کزازی، ابوالفضل؛ آذر، عادل؛ زنگویی‌نژاد، ابوذر. «الگوریتمی برای اندازه‌گیری قابلیت خدمت‌رسانی زنجیره‌های‌تأمین با رویکرد MCDM فازی». پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، شماره 2، 1389.
گل محمدزاد، ندا؛ رامین مشک‌آبادی، «ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین براساس روش اسکور در اتوماسیون صنعت تولید رب (مطالعه موردی: کارخانه رب مشگین) »،  دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، 1395.
مستقیمی، محمودرضا؛ رمضانیان، محمودرضا و اسماعیل زاده، محمد. «شناسایی و اولویت‌بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین خدمات». نشریه مدیریت صنعتی، شماره 1، 1394.
Agarwal, Ashish, Ravi Shankar, and M. K. Tiwari. “Modeling agility of supply chain.” Industrial marketing management 36.4,2007.
Aydın, Serra Demiral, Selin Hanife Eryuruk, and F. Kalaoğlu. “Evaluation of the performance attributes of retailers using the scor model and AHP: a case study in the Turkish clothing industry.” Fibres & Textiles in Eastern Europe , 2014.
Bigliardi, Barbara, and Eleonora Bottani. “Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach.” Facilities 28.5/6, 2010.
Bai, Chunguang, Joseph Sarkis, Xiaopeng Wei, and Lenny Koh. “Evaluating ecological sustainable performance measures for supply chain management.” Supply Chain Management: An International Journal17, no. 1, 2012.
Chia, Adrien, Mark Goh, and Sin-Hoon Hum. “Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective.” Benchmarking: An International Journal 16.5,2009.
Cai, Jian, Xiangdong Liu, Zhihui Xiao, and Jin Liu. “Improving supply chain performance management: A systematic approach to analyzing iterative KPI accomplishment.” Decision Support Systems 46, no. 2,2009.
Estampe, Dominique, Samir Lamouri, Jean-Luc Paris, and Sakina Brahim-Djelloul. “A framework for analysing supply chain performance evaluation models.” International Journal of Production Economics 142, no. 2,2013.
Gunasekaran, Angappa, Christopher Patel, and Ronald E. McGaughey. “A framework for supply chain performance measurement.” International Journal of Production Economics 87, no. 3,2004.         
Kocaoğlu, Batuhan, Bahadır Gülsün, and Mehmet Tanyaş. “A SCOR based approach for measuring a benchmarkable supply chain performance.” Journal of Intelligent Manufacturing 24, no. 1,2013.
Lockamy III, Archie, and Kevin McCormack. “Linking SCOR planning practices to supply chain performance: An exploratory study.” International Journal of Operations & Production Management 24, no. 12,2004.
Min, Hokey, and Gengui Zhou. “Supply chain modeling: past, present and future.” Computers & Industrial Engineering 43, no. 1,2002.
Ntabe, Eric N., Luc LeBel, Alison D. Munson, and Luis-Antonio Santa-Eulalia. “A systematic literature review of the supply chain operations reference (SCOR) model application with special attention to environmental issues.” International Journal of Production Economics169,2015.
Palma-Mendoza, Jaime A. “Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design.” International Journal of Information Management 34, no. 5,2014.
Soni, Gunjan, and Rambabu Kodali. “Internal benchmarking for assessment of supply chain performance.” Benchmarking: an International Journal 17, no. 1,2010.
Theeranuphattana, Adisak, and John CS Tang. “A conceptual model of performance measurement for supply chains: Alternative considerations.” Journal of Manufacturing Technology Management 19, no. 1,2007.
Tzeng, Gwo-Hshiung, and Jih-Jeng Huang. Fuzzy multiple objective decision making. CRC Press, 2013.
Thunberg, Micael, and Fredrik Persson. “Using the SCOR model’s performance measurements to improve construction logistics.” Production Planning & Control 25, no. 13-14,2014.
Vlachos, Ilias P. “A hierarchical model of the impact of RFID practices on retail supply chain performance.” Expert Systems with Applications 41, no. 1,2014.
Wu, Wei-Wen. “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach.” Expert Systems with Applications 35, no. 3,2008.
Zhou, Honggeng, W. C. Benton, David A. Schilling, and Glenn W. Milligan. “Supply chain integration and the SCOR model.” Journal of Business Logistics 32, no. 4,2011.