ویژگی‌های افراد تاثیرگذار در رسانه اجتماعی و قصد خرید: تبیین نقش اعتماد و رضایت از تصویر (مورد مطالعه: صنعت پوشاک بانوان)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، راهبرد شمال، گیلان، ایران

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اخیرا با نفوذ رسانه‌های اجتماعی، بازاریابان و برندها از افراد تاثیرگذار به عنوان استراتژی‌های بازاریابی جهت معرفی محصولات استفاده می‌کنند، با این حال تحقق اهداف بازاریابی، بدون درکی کامل از ویژگی‌های افراد تاثیرگذار ممکن نیست. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ویژگی‌های افراد تاثیرگذار (تخصص، اعتبار، جذابیت فیزیکی، همگنی) در شکل‌گیری قصد خرید با نقش میانجی اعتماد و رضایت از تصویر در صنعت پوشاک صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. حجم نمونه مورد نیاز، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد، نمونه‌ها نیز با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.
داده‌های تحقیق نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اعتماد، تاثیر اعتبار و همگنی بر قصد خرید را میانجی‌گری می‌کند. با این وجود، تاثیر تخصص و جذابیت فیزیکی بر ایجاد اعتماد، معنادار نبود.
در ادامه مشخص شد رضایت از تصویر، تاثیر تخصص، جذابیت فیزیکی و همگنی را بر قصد خرید میانجی‌گری می‌کند و تاثیر اعتبار بر رضایت از تصویر مورد تایید قرار نگرفت. یافته‌های تحقیق، به درک بهتری از بازاریابی افراد تاثیرگذار در صنعت پوشاک منجر شده و زمینه توسعه و گسترش این صنعت در کشور را با استفاده از قابلیت‌های شبکه اجتماعی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencer Characteristics in Social Media and Purchase Intention: Explaining the Role of Trust and Image Satisfaction (case of study: women's clothing industry)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Arezoo Hosseinzadeh 2
  • Sahar Mahdipur 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Iran
2 MSc Business Administration, Rahbord Shomal, Guilan, Iran
3 Phd student in Strategic management , allame tabatabaei university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, with the spread of social media, marketers and brands use Influencers as marketing strategies to introducing products, however, the realization of marketing goals is not possible without a complete understanding of the influencers' characteristics. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the the effect of the influencers' characteristics (expertise, credibility, physical attractiveness, homogeneity) on the purchase intention with the mediating role of trust and image satisfaction in the clothing industry. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the research includes all female users on the Instagram social network. The required sample size was determined based on Cochran's formula of 384 people, and the samples were selected using the available non-probability method. To collect data, a standard questionnaire was used, and its reliability and validity were confirmed. The research data were also analyzed using the method of structural equation modeling with partial least squares approach. The results showed that trust mediates the effect of credibility and homogeneity on purchase intention. However, the effect of expertise and physical attractiveness on the creation of trust was not significant. In the following, it was found that image satisfaction mediates the effect of expertise, physical attractiveness, and homogeneity on purchase intention, and the effect of credibility on image satisfaction was not confirmed. The findings of the research lead to a better understanding of influencer marketing in the clothing industry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencers' Characteristics / Social Media / Purchase Intention / Clothing Industry
اختری، اصغر و هما درودی. (1398). «بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در زمینه صادرات؛ مطالعه موردی صنایع صادارتی استان زنجان»، بررسی‌های بازرگانی، 17(97)، 79-96.
اکبری، محسن؛ محمد دوستار؛ میثم مسعودی‌فر و مهناز نویدی. (1398). «تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(56)، 197-224.
رخشانی‌زاده، محمد؛ امیرمحمد فتاحی امین و آرش خلیلی نصر. (1399). «بررسی ویژگی‌های افراد اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید کاربران (مطالعه موردی: صنعت پوشاک در اینستاگرام)»، کنفرانس بین‌المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی،تهران.
شکرچی‌زاده، زهرا و زهرا ولیخانی. (1400). «تأثیر ویژگی‌های تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید آنلاین ازطریق نقش میانجی نگرش به تبلیغ و برند (مورد مطالعه: دنبال‌کنندگان صفحات پوشاک چرم در اینستاگرام)». تحقیقات بازاریابی نوین، 11(4): 157-176.
صدرزاده، مهدی؛ مونا بیات و مریم اخوان خرازیان. (1400). «بررسی نحوه به‌کارگیری ارزش‌ها و توسعه ارزش‌های مشترک جهت افزایش سرمایه اجتماعی افراد تأثیرگذار (مورد مطالعه: اینفلوئنسرها در شبکه اجتماعی اینستاگرام)». مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 8(1)، 151-179.
عیوضی‌نژاد، سلمان و محسن اکبری. (1400). «طراحی مدل ریسک ادراک‌شده خریداران کالاهای برند غیر معروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مبتنی بر نظریه داده بنیاد». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 8(1)، 109-148.
محمودی میمند، محمد و ملیحه خسروآبادی. (1396). «مطالعه رابطه اعتبار شخصیت‌های مشهور (سلبریتی) باارزش ویژه برند با نقش میانجی گرانه اعتماد برند». بررسی‌های بازرگانی، 15(86-87)، 59-74.
نجاتی رشت‌آبادی، حجت؛ محسن اکبری؛ نرگس دل‌افروز و علی قلی‌پور سلیمانی. (1400). «شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین: توسعه‌ مدل با نظریه داده‌بنیاد». چشم انداز مدیریت بازرگانی، 20(45)، 92-119.
نعامی، عبدالله و مرضیه ساکی. (1399). «طراحی(تبیین) مدل عوامل اثرگذار گروه‌های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف‌کننده با رویکرد پدیدار شناسی»، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، 12، 1-16.
هومن، حیدرعلی. (1384). «مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل»، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
Abidin, U.F.U.Z., S.W. Arendt and C.H. (2013).“Strohbehn, Exploring the culture of food safety: the role of organizational influencers in motivating employees’ safe food-handling practices”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14(4),. 321-343.
Akbari, M., & Alipour Pijani, A. (2013). “ICT َadoption: a case study of SMEs in Tehran (Iran)”. The International Journal of Humanities, 20(3), 93-121.
Akbari, M., Dostyar, M., Masoudifar, M., Navidi, M. (2019). The Impact of Television Advertising on Consumerism and Emotional Attachment among People. Cultural Studies & Communication, 15(56), 197-224. [In Persian]
Akhtari, A., Doroudi, H. (2019). Study of Social Media Roles in Export Field, Case Study Zanjan Province Exporter Companies. Commercial Surveys, 17(97), 79-96. [In Persian]
Armitage, C.J. and M. Conner. (2001). “Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review”. British journal of social psychology, 40(4), 471-499.
Boerman, S. C., Willemsen, L. M., & Van Der Aa, E. P. (2017). “This post is sponsored” effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook. Journal of Interactive Marketing, 38(1), 82-92.
Breves, P. L., Liebers, N., Abt, M., & Kunze, A. (2019). “The perceived fit between instagram influencers and the endorsed brand: How influencer–brand fit affects source credibility and persuasive effectiveness”. Journal of Advertising Research, 59(4), 440–454.
Chen, X., Huang, Q., & Davison, R. M. (2017). “Economic and social satisfaction of buyers on consumer-to-consumer platforms: The role of relational capital”. International Journal of Electronic Commerce, 21(2), 219-248.
Chen, X., Huang, Q., & Davison, R. M. (2017). Economic and social satisfaction of buyers on consumer-to-consumer platforms: The role of relational capital. International Journal of Electronic Commerce, 21(2), 219-248.
Chin, W. W., & Newsted, P. R. (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using partial least squares. Statistical strategies for small sample research, 1(1), 307-341.
Etzkorn, K. (2021, Apr 9). How digital shopping will evolve: Three trends to watch.Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/04/09/how-digital- shopping-will-evolve-three-trends-to-watch/?sh= 6d43c2e73773.
Evans, N. J., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). “Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on advertising recognition, attitudes, and behavioral intent”. Journal of interactive advertising, 17(2), 138-149.
Eyal, G. (2018). Why influencers fail to disclose commercial relationships and the brands that enable them. Adweek, https://www.adweek.com/digital/why- influencers-fail-to-disclose-commercialrelationships-and-the-brands-that- nable- them/
Eyvazinezhad, S., Akbari, M. (2021). “Designing a Perceived Risk Model for Buyers of Unknown Brand Products on Instagram Social Network: Based on the Grounded Theory”. Quarterly Journal of Brand Management, 8(1), 109-148. [In Persian]
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.
Freberg, K., et al.,(2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. Public relations review. 37(1), 90-92.
Grönroos, C., (1990). Service management and marketing. Vol. 27. Lexington books Lexington, MA.
Homan, H.A (2004). Modeling of structural equations with the use of Lisrel software, published by the Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). [In Persian]
Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Persuasion and communication. New Haven, CT: Yale University Press.
in Management and Engineering, Tehran. [In Persian]
Kim, D. Y., & Kim, H. Y. (2021). Trust me, trust me not: A nuanced view of influencer marketing on social media. Journal of Business Research, 134, 223-232.
Lee, J. A., Sudarshan, S., Sussman, K. L., Bright, L. F., & Eastin, M. S. (2021). “Why are consumers following social media influencers on Instagram? Exploration of consumers’ motives for following influencers and the role of materialism”. International Journal of Advertising, 1-23
Li, Y., & Peng, Y. (2021). Influencer marketing: purchase intention and its antecedents. Marketing Intelligence & Planning.
Lou, C., & Yuan, S. (2019). “Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media”. Journal of Interactive Advertising, 19(1), 58–73.
Mahmoudi, M., khosroabadi, M. (2018). The Effect of Celebrity endorser Credebility on Brand Equity, by Consider of Mediator Role Brand Trust. Commercial Surveys, 15(86-87), 59-74. [In Persian]
McGuire, W. J. (1968). The Nature of Attitudes and Attitude Change. In G. Lindzey, & E. Aronson (Eds.), Handbook of Social Psychology (pp. 233–346). Reading, MA: Addison-Wesley.
Montano, D. E., & Kasprzyk, D. (2015). Theory of reasoned action, theory of planned behavior, and the integrated behavioral model. Health behavior: Theory, research and practice, 70(4), 231.
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). “The commitment-trust theory of relationship marketing”. Journal of marketing, 58(3), 20-38.
Nejati Rashtabadi, H., Akbari, M., Delafrooz, N., Gholipour Soleimani, A. (2021). “Identifying the concept of customer trust in blockchain-based digital advertising: Model development with grounded theory”. Journal of Business Management Perspective, 20(45), 92-119. [In Persian].
Noami, A., Saki, M. (2019). Designing (explaining) the model of influencing factors of reference groups (influencers) on consumer buying behavior with a phenomenological approach, research approaches in social sciences, 12, 1-16. [In Persian]
Peña-García, N., Gil-Saura, I., Rodríguez-Orejuela, A., & Siqueira-Junior, J. R. (2020). Purchase intention and purchase behavior online: A cross-cultural approach. Heliyon, 6(6), e04284.
Rakhshanizadeh, M., Fatahi A., Khalili Nasr, A. (2019). Examining the characteristics of social network influencers on users’ purchase intention (case study: clothing industry on Instagram), International Conference on Interdisciplinary Studies.
Sadr Zadeh, M., Bayat, M., Akhavan Kharazian, M. (2021). Investigating the Application of Values and Development of Common Values in Order to Increase the Social Capital of Influencers: A Case Study of Influencers on Instagram Social Network. Social Capital Management, 8(1), 151-179. [In Persian]
Saima, & Khan, M. A. (2020). “Effect of social media influencer marketing on consumers’ purchase intention and the mediating role of credibility”. Journal of Promotion Management, 27(4), 503-523.
Shekarchizadeh, Z., Valikhani, Z. (2022). The Effects of Social Media Influencers on Online Purchase Intention through the Mediating Role of Attitude towards Advertising and Brand (Case of Study: Followers of Leather Clothing Pages on Instagram). New Marketing Research Journal, 11(4), 157-176. [In Persian]
Statista, (2022). Distribution of Instagram users in the United States as of March 2022, by gender https://www.statista.com/statistics/530498/instagram-users-in-the-us-by-gender/.
Statistica. (2021). Influencer marketing market size worldwide from 2016 to 2021. Statistica. https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/.
Vrontis, D., Makrides, A., Christofi, M., & Thrassou, A. (2021). “Social media influencer marketing: A systematic review, integrative framework and future research agenda”. International Journal of Consumer Studies, 45(4), 617-644.
Wang, P., Huang, Q., & Davison, R. M. (2020). How do digital influencers affect social commerce intention? The roles of social power and satisfaction. Information Technology & People. 34(3), 1065–1086.
Yoon, S., Petrick, J. F., & Backman, S. J. (2017). “Twitter power and sport-fan loyalty: The moderating effects of Twitter”. International Journal of Sport Communication, 10(2), 153-177.