تأثیر هوش تجاری و مؤلفه‌های آن بر ایجاد و توسعه یک سازمان چابک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هوش تجاری مجموعه راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسبوکار کمک میکند. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصتهایی که سازمان به دست میآورد. چابکی نتیجه آگاهی همه جانبه از تغییرات (شناسایی فرصتها و چالشها) در داخل و خارج از سازمان است که علی رغم استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات توانایی پیادهسازی آنها در سازمان را دارد. هدف از پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری و مؤلفههای آن بر چابکی سازمانی در بانک ملی شهر زاهدان میباشد. روش تحقیق از نظر هدف و گردآوری دادهها کاربردی و پیمایشی است. تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر 120 نفر از کارکنان کلیه شعب بانک ملی زاهدان میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هوش تجاری پروویچ در سال 2012 بود. در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار Spss نسخه 24 استفاده شد. یافتههای تحقیق با استفاده از آزمونهای تیاستیودنت و کولموگروف- اسمیرنف نشان از ارتباط معنادار بین هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین شعب بانک ملی شهر زاهدان است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی و ابعاد آن تأثیر معناداری دارد. همچنین بیشترین تأثیر هوش تجاری بر بعد شایستگی در چابکی سازمانی است.با توجه به نتایج حاصل، بهمنظور بهبود وضعیت چابکی و عملکرد سازمانی در بانک ملی از طریق ارتقاء هوش تجاری و چابکی سازمان، پیشنهادهایی کاربردی و قابلاجرا ارائهشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Intelligence and its Components on Creating and Developing an Agile Organization

نویسندگان [English]

  • Fateme Piran 1
  • alireza shahraki 2
  • Sayyid Ali Banihashemi 3
1 Master's student in industrial engineering, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor; Instructor of Industrial Engineering Department, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

Business intelligence is a set of solutions that help managers better understand business conditions. Organizational agility is a conscious and comprehensive response to changing needs in competitive markets and success from the opportunities that the organization obtains. Agility is the result of comprehensive awareness of changes (identification of opportunities and challenges) inside and outside the organization, which despite the use of resources to respond to these changes, has the ability to implement them in the organization. The purpose of the research is to investigate the effect of business intelligence and its components on organizational agility in Zahedan National Bank. The research method is applied and survey in terms of purpose and data collection. The statistical sample of the current research is 120 employees of all branches of Zahedan National Bank. The data collection tool was Perovich's business intelligence questionnaire in 2012. In this research, Spss software version 24 was used for data analysis. The findings of the research using t-Student and Kolmogorov-Smirnov tests show a significant relationship between business intelligence and organizational agility among the branches of National Bank of Zahedan. The research results showed that the variable of business intelligence has a significant effect on organizational agility and its dimensions. Also, business intelligence has the greatest impact on the competence dimension in organizational agility. According to the results, in order to improve the state of agility and organizational performance in National Bank through the promotion of business intelligence and organizational agility, practical and feasible suggestions have been presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence / Agile Organization / Bank Melli Iran
ابدالی، علی، علی یاوری و ابراهیم بشارتی. (1395). «بررسی تاثیر انواع هوش سازمانی، تجاری و رقابتی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک قوامین)». نشریه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 41. صص. 121-105.
احمدیان، زکریا و بهناز مهاجران. (1397). «الگوی ساختاری روابط هوش سازمانی، چابکی سازمانی و نوآوری در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)»، نامه آموزش عالی دوره 44، شماره 11، صص. 63-33.
افسری، احسان، جلال حقیقت منفرد و طهمورث سهرابی. (1398). «تبیین شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی». فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، دوره 33، شماره 3، صص. 92-84.
جورکش، نسرین، احمدرضا شکرچی زاده و سمیه سرجویی. (1395). «بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه: شرکت زمزم اصفهان». کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، دوره 2.
حسنی، مهدی، سیداحسان امیرحسینی، حسن ادریسی و علی پیرزاد. (1396). «نقش تعدیل‌‌گری تفکر استراتژیک در رابطه میان هوش سازمانی با فراموشی و چابکی سازمانی در کارکنان نیروی انتظامی جمهوی اسلامی ایران». توسعه سازمانی پلیس، دوره 62، شماره 14، صص. 85-65.
دانش قلیچ خانی، رسول، محمد حکاک و علی‌اکبر فرهنگی. (1395). «مدلی برای سنجش تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش کسب و کار بر چابکی سازمانی با نقش میانجی جزئی توانمندسازی (مطالعه موردی:سازمان نظام مهندسی استان تهران وسازمان اتکا)». کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، دوره 230، شماره 7، صص. 421-413.
دیواندری، علی، اکبر حسن پور عظمی وفا.ی (1387). «طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی (مورد نمونه بانک ملت)». فصلنامه مدیریت صنعت، دوره 3، شماره5، صص. 120-105.
سبک‌‌رو، مهدی، سعید آیباغی اصفهانی و حمید برزگرلو. (1396). «تاثیر سرمایه اجتماعی برسلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی». مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2، صص. 220-199.
سلیمی، محمدحسین، سعید رجایی‌‌پور، سیدعلی سیادت و حمید بیدرام. (1399). «مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارت‌‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی». نامه آموزش عالی. ش 13 (52). صص. 189-163.
سیادت، سیدحسین، روح‌‌الله تولایی و مریم فرهادی زینلانی. (1396). «ارزیابی تأثیر هوش تجاری و زیرساخت انعطاف‌‌پذیر فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن چابکی سازمانی». پژوهش‌‌های مدیریت در ایران، دوره 4، شماره 21، صص. 173-153.
شاکری، محمدصادق و محمدرضا حسنی آهنگر. (1392). «بررسی رابطه میان هوش تجاری و مدیریت فرایندهای کسب و کار و ارائه راه‌کار». اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار.
شفیعی، شهرام، حسین زارعیان و حسین براخاص قرمیش. (1396). «تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعه موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت)». مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، دوره 9، شماره 41، صص. 146-127.
شیری، اردشیر، اکرم محسنی‌‌مقدم و شمس‌‌الدین فیضی. (1393). «رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام». فرهنگ ایلام، دوره 44-45، شماره 15، صص. 37-22.
عباسی، مرتضی، احمد استاد شریف معمار و محمدرضا زاهدی. (1391). «چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار». فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، دوره 2، شماره 3، صص. 25-4.
عصاری، ناصر، کیوان فردائی‌‌بنام، سیدعلی سیادت و رضا هویدا. (1394). «بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی، مطالعه موردی کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان». نامه آموزش عالی، دوره 31، شماره 8، صص. 94-77.
غضنفری، مهدی، مصطفی جعفری، محمدتقی تقوی‌‌فرد و سعید روحانی. (1387). «نیازمندی‌‌های ارزیابی هوش تجاری تجاری در ERP: مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران». اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13، صص. 45-22.
فرجی سمیرا. (1395). «بررسی اثر هوش تجاری بر تصمیمات سازمانی: با رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری». کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، دوره 1.
فرزی، حامد، همایون عباسی و شیرین زردشتیان. (1394). «تبیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران». مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 7، صص. 713-729.
مسعودی، احسان و حسین رضایی دولت آبادی. (1397). «روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی». فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت. دوره 30، شماره 4، صص. 56-41.
Abbasi, M., & Ostad Sharif Memar, A., & Zahedi, M.R (2011). Organizational agility: definition, measurement and deployment. Scientific Quarterly Journal of Standard and Quality Management, Vol 2, No 3, pp. 25-4.
Abdali, A., & Yavari, A., & Basharti E (2015). Investigating the impact of types of organizational, commercial and competitive intelligence on organizational performance (case study: Bank Qavamin). Development Journal of Human Resource Management and Support, No. 41, pp. 121-105.
Afsari, E.,  & Haghighat Monfared, J., & Sohrabi, T (2018). Explaining the indicators and tools for implementing agile business intelligence in the organization and analyzing its relationship with knowledge management in order to increase organizational quality. Scientific Quarterly Journal of Standard and Quality Management, Vol 33, No 3, pp. 92-84.
Ahmadian, Z., Mohajeran, B  (2017). The structural model of the relationship between organizational intelligence, organizational agility and innovation in higher education (case study: Urmia University), Higher Education Letter, Vol 44, No 11, pp. 63-33.
Alter, S., (2004). A work system view of DSS in its fourth decade. Decision Support Systems, Vol38, No 3, pp.319-327.
Andreas, L.S., (2003). Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques, Expert Systems With Applications.
Asari, N., & Fardaei-Bnam, K., & Siadat, S.A & Hoveyda., R (2014). Investigating the relationship between organizational agility and organizational intelligence in higher education, a case study of Isfahan University staff. Higher Education Letter, Vol 31, No 8, pp. 77-94.
Danesh Qalich Khani, R., & Hakak, M., & Farhangi, A.A (2015). A model to measure the direct and indirect impact of business intelligence on organizational agility with a partial mediating role of empowerment (Case study: Engineering System Organization of Tehran Province and Etka Organization). International Conference on Economics and Management, Vol 230, No 7, pp. 421-413.
Divandari, A., & Hasanpour Azmi vafai. A (2007). Designing and providing a comprehensive performance evaluation system for banking system employees (the case of Bank Mellat). Industry Management Quarterly, Vol 3, No 5, pp. 105-120.
Drotos, G., (1999). Management fads and information technology. University of Warwick.
Faraji, S (2015). Investigating the effect of business intelligence on organizational decisions: with an approach to building and implementing a business intelligence system. International conference of management elites, 1st term.
Farzi, H., & Abbasi, H., & Zardashtian, Sh (2014). Explaining the relationship between organizational intelligence and organizational agility with organizational entrepreneurship in the Ministry of Sports and Youth of Iran. Sports Management, Vol 5, No7, pp. 713-729.
Ghazanfari, M., & Jafari, M., & Taghavi Fard, M.T & Rouhani, S (2007). Business intelligence evaluation requirements in ERP: a case study of Iran Trade Development Organization. Modern Economy and Trade, No. 13, pp. 22-45.
Ghoshal, S., & Kim, S.K. (1986). Building effective intelligence systems for competitive advantage. Sloan Management Review,Vol 28,No 1,pp.49–58.
Habibzade, S., Ghaleei, A., Mohajeran, B., & Hasani, M. (2021). Structural Analysis of the Mediating Role of Organizational Commitment in the Relationship between Organizational Agility and Organizational Intelligence with Organizational Performance (Case Study: Northwest University Jihad Units). Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal, Vol 3, No 3, pp.332-344.
Hasani, M., &  Amirhosseini, S.E., &Edrisi, H & Pirzad, A (2016). The moderating role of strategic thinking in the relationship between organizational intelligence and organizational agility in employees of the Islamic Republic of Iran. Organizational Development of the Police, Vol 62, No 14, pp. 65-85.
Hooper, M.J., & Brassard, M.A. (1998). Survey of Manufacturing Practice Within The Uk Automotive Industry, Proceedings Of The 15th Conference Of The Irish Manufacturing Committee. University of Ulster 1998, pp.365-374.
Hormozi. A.M. (2019). Agile Manufacturing: The Next Logical Step. Benchmarking  An International Journal , Vol 2, No 8.
Jurkesh, N., & Shrkarchizadeh, A.R.,  & Sarjooi, S (2015). Investigating the impact of organizational agility on the performance of the studied employees: Zamzam Company, Isfahan. International conference on management and economy in the 21st century, Vol 2.
Lin. Y., Desouza. K.C., & Roy. S. (2010). Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information, Applied Mathematics and Computation, Arizona State University, Vol 213, No 13, pp.2824-2836.
Marakas, G. (1999), Decision support systems in the 21st century. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
Masoudi, E., & Rezaei Dolatabadi , H (2017). Structural relationships between total quality management and organizational agility with the mediating role of organizational learning. Scientific-promotional quarterly magazine of standard and quality management. Vol 30, No 4, pp. 56-41.
Popovič. A., Hackney. R., Simões. P., & Jurij. j. (2012). Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making, Vol 54, No 1, pp.729-739.
Rashid, M.A. (2003),The evolution of ERP systems: A historical perspective. IRM Press.
Richards. C. (2016). Agile Manufacturing: Beyond Lean?, Production And Inventory Management Journal, Second Quarter.
Sabok-Ro, M., Aybaghi Esfahani, S & Barzegarlu, H (2016). The impact of social capital on organizational health in government organizations. Social Capital Management, Vol 4, No 2, pp. 199-220.
Salimi, M.H., & Rajaeepour, S., Siadat,S.A., & Bidram, H (2019). Structural model of the effect of organizational intelligence and quantum management skills on organizational agility. Higher education letter. Vol 13, No 52, pp. 189-163.
Shafiei, Sh., & Zareian, H., & Barkhas Qormish, H (2016). The effect of business intelligence on financial performance through innovation and brand success (case study: private sports clubs in Rasht). Sports management studies (research in sports sciences), vol 9, No 41, pp. 146-127.
Shakeri, M,S., & Hasani Ahangar, M.R (2012). Examining the relationship between business intelligence and business process management and providing a solution. The first national business management conference.
Sharifi. H., & Zhang. Z. (2019). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction". International Journal of Production Economics, Vol 1-2, No 62, pp.7-.22.
Sharp. J.M., Irani. Z., & DesaiI. S.(2019). Working Towards  Agile  Manufacuring In The UK Industry, International Journal Of Production Economics .
Shiri, A., & Mohseni Moghadam, A., & Faizi,Sh (2013). The relationship between organizational intelligence and organizational agility in Ilam Governorate. Farhang Ilam, Vol 44-45, No 15, pp. 22-37.
Siadat, S.H., & Tolai, R & Farhadi Zainlani, M (2016). Evaluating the impact of business intelligence and flexible information technology infrastructure on competitive advantage by considering organizational agility. Management Researches in Iran, Vol 4, No 21, pp. 153-173.
Wang. H., & Wang. S. (2018). A knowledge management approach to data mining process for business intelligence. Industrial Management & Data Systems, Vol 108, No 5, pp.622 – 634.
Yusuf. Y., Sarhadi. M., & Gunasekaran. A. (2019). Agile manufacturing: thedrivers, concepts and attributes. International Journal of ProductionEconomics, Vol 1-2, No 62, pp.33–43.