طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت‌های دولتی ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

2 استاد تمام دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت صنعتی،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه خصوصیسازی نشان میدهد که موفقیتهای بزرگی به دست آمده است، اما متاسفانه در ایران تجارب ناموفق زیادی در این زمینه وجود داشته است. از طرفی، شناخت مناسب از عواملی که خصوصیسازی را تحت تاثیر قرار میدهد، وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، به طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصیسازی در شرکتهای دولتی ایران پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعهای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار میگیرد. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای شناسایی عوامل موثر بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی استفاده شد. بدین منظور با 23 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمهساختاریافته انجام گرفت. بر اساس نتایج، دو بعد عوامل خرد و عوامل کلان و شش مولفه شامل عوامل پشتیبانی، بازاریابی، فرایند واگذاری، رقابتی، محیطی و اقتصادی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به آزمون و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 70 نفر از صاحبنظران و افراد خبره نظرخواهی به عمل آمد. بر اساس یافتههای تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، عوامل فرایند واگذاری، عوامل پشتیبان و عوامل اقتصادی به ترتیب با ضریب تعیین 775/0، 719/0 و 714/0 دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصیسازی در ایران پدیدهای چندوجهی و پیچیده است که از مجموعهای از عوامل تاثیر میپذیرد که بدون کنترل و مدیریت آنها نمیتوان با نتایج ارزشمندی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Effective Factors on Privatization in Iranian State-owned Companies

نویسندگان [English]

  • Roghaye Alilou 1
  • Reza Najaf beigi 2
  • Nazanin Pilevari 3
1 PhD student in public administration, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Professor of Public Administration, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Public Administration, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The experiences of different countries in the field of privatization show that great successes have been achieved, but unfortunately in Iran there have been many unsuccessful experiences in this field. On the other hand, there is no proper understanding of the factors that affect privatization. Therefore, in this research, a model of factors affecting privatization in Iranian state-owned companies is designed. This research is in the group of mixed research in terms of application-development goal. In the qualitative stage, the theme analysis method was used to identify the factors affecting the privatization of state-owned companies. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 23 purposefully selected experts. Based on the results, 2 dimensions of micro and macro factors and 6 components including support, marketing, transfer process, competitive, environmental and economic factors were identified. In the quantitative part, the research model was tested and validated by the method of confirmatory factor analysis. For this purpose, 70 experts and experts in the field of privatization and transfer of state-owned companies were polled using a questionnaire. Based on the findings of factor analysis, all identified factors were confirmed. Also, the factors of the transfer process, supporting factors and economic factors have the highest priority with a coefficient of determination of 0.775, 0.719 and 0.714, respectively. The results showed that privatization in Iran is a multifaceted and complex phenomenon that is affected by a set of factors that without their control and management cannot achieve valuable results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization / Success Factors / State
  • Owned Enterprises / Theme Analysis
آجری، عاطفه (1399). «حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی‌سازی در ایران». سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره هشتم، شماره 30، 238-263.
امیراسکندری، فرزاد و محرم رزم‌جویی. (1398). «مطالعات تطبیقی خصوصی‌سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 92، 201-230.
پناهی، مهدی؛ فرزانه حیدرزاده؛ علی اسماعیلی و امیر کی قبادی. (1400). «خصوصی‌سازی در ایران؛ چالش‌های نوین اقتصادی و مالی منطقه‌ای با نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)». اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره بیست و هشتم، شماره 22.
تاری، فتح‌الله؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری و محسن فدوی. (1398). «تاثیر خصوصی‌سازی بانک‌ها بر نقدینگی نظام بانکی ایران». نشریه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و هفتم، شماره 90، 425-454.
جهانگیری، زیبا؛ فاطمه کرمی؛ جعفر عسگری و حسین پناهیان. (1393). «ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی با مدل BSC». سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران.
داوری، علی و آرش رضازاده. (1397). «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS». تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
ذاکری علیرضا. (1400). «خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت در ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۹) (مطالعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)». جامعه‌شناسی تاریخی، دوره سیزدهم، شماره 2، 141-178.
سهیلی، علی. (1397). «تاثیر خصوصی‌سازی بر صنعت نفت و گاز در ایران». دومین همایش بین‌المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی، همدان.
موسوی شیرازی، آرتا؛ محسن میرزازادگان و علی‌اصغر حسینی. (1396). «چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران». سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
همتی، محمد. (1399). «ارائه یک مدل مفهومی در خصوص تاثیر آزادسازی اقتصادی بر شاخص‌های کلان کشورها». پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز.
یعقوبی، محمد؛ وحید سیفی و مهدی صادقی. (1400). ر«اهبرد اساسی خصوصی‌سازی در ایران». مجله راهبرد اقتصادی، دوره دهم، شماره 37، 215-250.
Ajori, A. (2019). Supporting domestic production by modifying the privatization program in Iran. The Macro and Strategic Policies, 8(30), 238-263. (In Persian)
Amiraskandari, F. & Razmjoy, M. (2018). “Comparative studies of privatization and developing a suitable strategic model for Iran”. Iranian journal of Trade studies Research Quarterly, 92, 201-230. (In Persian)
Asadnia, A., Jalilpour, P. & Osareh, F. (2016). “Ompiling the strategic program of the department of knowledge and information science (Shahid Chamran University), using SWOT analysis”. Journal of Library and Information Science Studies, 23 (18), 143–162.
Blagrave, P. & Furceri, D. (2021). The macroeconomic effects of electricity-sector privatization. Energy Economics, https: //doi.org/10.1016 /j.eneco. 2021.105245
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2017). Structural equation modeling with PLS software. Tehran: Academic Jihad Publishing Organization. (In Persian)
Dias, M., Teles, A. & Pilatti, K. (2018). “The future of privatization in Brazil: regulatory and political challenges”. Global Journal of Politics and Law Research, 6 (2), 32–4.
Fazelian, M., Peimani, H., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Privatization of Iranian State-Owned Enterprises: Barriers and Policy Recommendations. In Reforming State-Owned Enterprises in Asia (pp. 169-181). Springer, Singapore.
Gakhar, D.V. & Phukon, A. (2018). “From welfare to wealth creation: a review of the literature on privatization of state-owned enterprises. nternational”. Journal of Public Sector Management, 31(2), 265-286.
Hemmati, M. (2019). Presenting a conceptual model regarding the impact of economic liberalization on macro indicators of countries. The 5th National Conference on Economics, Management and Accounting, Ahvaz. (In Persian)
Jahangiri, Z., Karmi, F., Asgari, J. & Panahian, H. (2014). Evaluating the performance of public companies handed over to the private sector with the BSC model. Third National Accounting and Management Conference, Tehran. (In Persian)
Kawasaki, A. & Matsuzaki, S. (2020). “Privatization of a multi-product public firm, Asia-Pacific”. Journal of Accounting & Economics, 29(1), 275-285.
Kousadikar, A. & Singh, T.K. (2013). “Advantages and disadvantages of privatisation in India”. International Journal of Advanced System and Social Engineering Research, 3(1), 18-22.
Kumar, P. (2014). “Impact of disinvestment on profitability of selected public sector units”. International Journal of Reviews, Surveys and Research, 3(2), 28-42.
Levi, B. & Zehavi, A. (2022). Religious and ethnic identities influence on public views of privatization. Policy Studies, https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2040472.
Lukomani, M. & Kuraishi, Z. (2018). “Designing a Model for the Privatization of State-Owned Enterprises: For Developing Countries”. Journal of Education Policy, 32(6), 757-787.
Mercille, J. & Murphy, E. (2017). What is privatization? A political economy framework. Environment and Planning, 49(5), 1040–1059.
Mousavi Shirazi, A., Mirzazadegan, M. & Hosseini, A.A. (2016). Challenges of privatization in Iran. The third international conference on management and industrial engineering, Tehran. (In Persian)
Nasirzadeh, H., Tahmasbi, H. A. & Khalili, H A. (2021). Investment analysis in privatization of National Iranian Drilling Company using systems dynamics and BWM technique. Energy Policy, 148, 111963.
Obinger, H., Schmitt, C., & Traub, S. (2016). The political economy of privatization in rich democracies. Oxford: Oxford University Press.
Ojonugwa, U. & Lrunmoluo, J. (2015). Does privatization increase firm performance in Nigeria? An empirical investigation. MPRA Paper No. 69675, Eastern Mediterranean University.
Osemene, O. F (2010). Privatization, Nigeria integration and cohesion: The Nigerian experience Journal of Management and Society, 1(2), 55-58.
Panahi, M., Heydarzadeh, F., Ismaili, A. & Kay Qobadi, A. (2022). Privatization in Iran; New regional economic and financial challenges with grounded theory. Economy and Regional Development, 8(22). (In Persian)
Phukon, A. & Gakhar, D.V. (2022). Perils of public sector enterprises in India: is privatization of central public sector enterprises a sustainable strategy?”. PSU Research Review, 6(1), 59-73.
Pi, A. & Zhang, E. (2018). The privatisation of public goods, Impressum rls”, Policy paper of the Rosa – Luxemburg – Stifung, p.1. Access to: www. rosalux.de.
Ramamonjiarivelo, Z., Epané, J. P., Hearld, L., McRoy, L., & Weech-Maldonado, R. (2016). “The impact of privatization on efficiency and productivity: The case of US public hospitals”. Journal of Health Care Finance, 43(2), 104-123.
Sohaili, A. (2017). The effect of privatization on the oil and gas industry in Iran. The second international conference on jurisprudence and law, advocacy and social sciences, Hamadan. (In Persian)
Somé, H. Y., Kollmann, M. C., Mudambi, R. & Cosset, I. C. (2020). The effect of privatization on the characteristics of innovation. Financial management, 50(3), 875-898.
Sunday, Y. o., Isaac, Y.A. & Habeeb, A. M. (2022). Privatization and the Efficiency of Selected Enterprises in Nigeria. Journal of Social Sciences Advancement, 3(1), 20–25.
Tari, F., Mohammadi, T., Shakri, A. & Fadavi, M. (2018). “The effect of bank privatization on the liquidity of Iran’s banking system”. Journal of economic research and policies, 20(90), 425-454. (In Persian)
Wang, Z. & Liu, X. (2014). Evaluating the Impact of Privatization on Rail Industry Efficiency Using Data Envelopment Analysis in China. Ecological Economics, 174, 106629.
Yaqoubi, M., Saifi, V. & Sadeghi, M. (2021). “The basic strategy of privatization in Iran”. Journal of Economic Strategy, 10(37), 215-250. (In Persian)
Zakari, A. (2021). Privatization of government assets in Iran (1368-1399) (studying the reports of the Research Center of the Islamic Council). Historical Sociology, 13(2), 141-178. (In Persian)
Zhang, Q. & Wang, L. F. S. (2022). Corporate social responsibility, entry and optimal privatization in an international mixed market. International Review of Economics and Finance, 77, 14–24.