آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و استاد مدعو دانشگاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه رازی، جوانرود، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب‌‌شناسی شیوه‌‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌‌های دولتی کشور بوده که جهت تحقق این مهم از الگوی آسیب‌‌شناسی سه‌‌شاخگی؛ از روش تحقیق ترکیبی و جهت گردآوری داده‌‌های کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه و پرسشنامه محقق‌‌ساخته بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: (1) غلبه فضای سیاسی و وابستگی انتخاب مدیران بازرگانی به جریانات سیاسی و (2) دخالت شخصیت‌‌های حقیقی و حقوقی غیرمرتبط در فرایند انتخاب مدیران، از جمله مهمترین آسیب‌‌های محیطی در فرایند انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌‌های دولتی کشور بوده است. همچنین (1) اجرای سلیقه‌‌ای دستورالعمل‌‌ها و آیین‌‌نامه‌‌ها در انتصاب مدیران بازرگانی، (2) انتخاب افراد مطیع و (3) اولویت داشتن افراد همسو یا همانند در فرایند انتخاب شدن، مهمترین آسیب‌‌های رفتاری بوده است. علاوه بر این (1) عدم استفاده از الگوی علمی و مدون در انتصاب مدیران، (2) دقیق و جامع نبودن شاخص‌‌های سنجش توانایی‌‌های افراد جهت تصدی پست‌‌های مدیریت بازرگانی مانند تسلط بر قوانین بازرگانی و گمرکی و (3) عدم انطباق و همخوانی بین تخصص افراد انتصاب شده با تخصص بازرگانی، بهعنوان مهمترین آسیب‌‌های ساختاری در فرایند انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌‌های دولتی کشور شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آسیب‌‌های ساختاری در فرایند انتصاب مدیران از یکسو میزان تأثیرپذیری سازمان از آسیب‌‌های محیطی را افزایش می‌‌دهد و از سوی دیگر وقوع آسیب‌‌های رفتاری را در این حوزه تسهیل و تسریع می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Appointment Methods of business managers in State-Owned Companies In IRAN

نویسندگان [English]

  • mahmoud jafarpoor 1
  • sadegh hasani moghadam 2
  • Mohsen Yarahmadi 3
1
2
3 Department of Management'Factuly of Management and Accounting Razi Univercity'Javanroud;Iran
چکیده [English]

The main goal of the current research is to Pathology of Appointment Methods of business managers in state-owned companies in the country. In order to achieve this goal, the three-horned pathology model; A mixed research method was used to collect qualitative and quantitative data, respectively, interviews and researcher-made questionnaires. The results of the research showed that: (1) the predominance of the political environment and the dependence of the selection of business managers on political currents and (2) the involvement of unrelated real and legal personalities in the process of selecting managers, including the most important environmental damages in the process of Appointment business managers in the company has been the government of the country. Also, (1) arbitrary implementation of instructions and regulations in the appointment of business managers, (2) selection of obedient people and (3) giving preference to people who are aligned or similar in the selection process have been the most important behavioral damages. In addition, (1) not using a scientific and documented model in the appointment of managers, (2) not being accurate and comprehensive in measuring the abilities of people to hold business management positions, such as mastery of commercial and customs laws, and (3) Non-compliance and congruence between the expertise of the appointed people and commercial expertise were identified as the most important structural damage in the process of appointing commercial managers in the country's state-owned companies. The results of the research showed that structural damages in the process of appointing managers, on the one hand, increase the effectiveness of the organization from environmental damages, and on the other hand, it facilitates and accelerates the occurrence of behavioral damages in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology / Business Managers / Selection / Appointment / Public Company / Three
  • Branch Model
پورعزت، علی‌اصغر و علی‌‌اصغر سعدآبادی. (1391). «تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمی در دانشگاه‌ها با رویکرد فازی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 3، صص 81- 67.
تبریزی، منصوره. (1391). «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 64، صص 138- 105
جعفرپور، محمود. (1397). «آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور»، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و هفتم، شماره 87، صص 100- 75
جعفرپور، محمود. (1399). «آسیب‌شناسی خصوصی‌‌سازی کشور»، مجله بررسی‌‌های بازرگانی، دوره هجدهم، شماره 104، صص 9- 30.
خاکی، غلامرضا. (1388). «روش تحقیق با رویکرد مروری بر پایان‌‌نامه‌‌نویسی»، انتشارات بازتاب، تهران: چاپ دوم.
رهنورد، فرج‌‌الله و همکاران. (1392). «شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته‌‌سالاری در سطح مدیران حرفه‌‌ای سازمان‌‌های دولتی شهرستان اهواز»، نشریه مدیریت بهره‌‌وری، سال هفتم، شماره 25، صص 32- 15.
سیدجوادین، سیدرضا؛ رضا راعی؛ محمدجواد ایروانی و محمد صفری. (1394). «مفهوم‌‌سازی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت جهت پیاده‌‌سازی سیستم بانکداری اسلامی در بخش بانکداری ایران»، مجله مطالعات مدیریت، دوره 8، شماره 3، صص 421-452.
شاهنوشی، مجتبی و میترا دادخواه. (1396). «موانع تحقق شایسته‌‌سالاری در سازمان‌‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس»، نشریه‌‌ جامعه‌‌شناسی کاربردی، سال بیست و هشتم، شماره 67، صص 218- 195.
شریعتی، محمدتقی، عربیون، ابوالقاسم. (1386) «شیوه انتخاب و انتصاب مد‌‌‌یران واحد‌‌‌های تحقیقاتی (با تاکید‌‌‌ بر جهاد‌‌‌ سازند‌‌‌گی)»، پژوهش و سازندگی، دوره بیست، شماره 3، صص 185-197.
صالحی صدقیانی، جمشید و ایرج ابراهیمی. (1378). «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، تهران: نشر هستان، چاپ اول.
طوطیان اصفهانی، صدیقه و همکاران. (1398). «بررسی موانع مؤثر بر استقرار نظام جانشین‌پروری»، فصلنامۀ پژوهش‌‌های مدیریت منابع انسانی، سال یازدهم، شماره 1، صص 162- 143.
فریدفتحی، اکبر؛ داریوش معرفت و رضا طلایی. (1394). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب مدیران سازمان‌های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 2، صص 49-55.
فقیهی، ابوالحسن و محمد ذاکری. (1393). «آسیب‌‌شناسی استقرار جانشین پروری مدیران در سازمان‌‌های دولتی ایران»، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال پنجم، شماره پانزدهم و شانزدهم، صص 24- 15.
قاسمی، محمد و همکاران. (1392). «بررسی دشواری‌‌ها و چالش‌‌های استقرار برنامه جانشین‌‌پروری در نظام اداری ایران»، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، ایران، شیراز
قربانی‌‌زاده، وجه‌‌اله. (1396). «آسیب‌‌شناسی هماهنگی واحدهای سازمانی در مدیریت خدمات با استفاده از الگوی نظام پایا»، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی.
گزارش تفریغ بودجه. (1399). دیوان محاسبات کشور.
مرکز آمار ایران. (1398). گزارش فصلی اقتصاد ایران، ناشر: دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌‌های بین‌‌المللی و اقتصاد آنلاین (1396)، اقتصاد در سیطره بخش دولتی.
موسوی، سیدنجم‌‌الدین و همکاران. (1398). «شناسایی و اولویت‌‌بندی ابعاد و مؤلفه‌‌های شایستگی رؤسای دادگستری ایران»، فصلنامه پژوهش‌‌های مدیریت منابع انسانی، سال یازدهم، شماره 4، صص 110- 77.
 
مومنی‌‌راد، اکبر و همکاران. (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامه اندازه‌‌گیری تربیتی، سال چهارم، شماره 14، صص 222- 187.
میرمحمدی، سیدمحمد. (1392). «مفاهیم کلیدی نظام اداری»، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
نوری، علی و همکاران. (1397). «ساخت مقیاس آسیب‌‌شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب‌‌های سازمانی در شرکت‌‌های صنایع غذایی»، پژوهش‌‌های مشاوره، شماره 65، صص 149- 125.
Barbosa, L. (2014). “Meritocracy and Brazilian society”, Journal of Business Administration, 54(1), pp. 80-85.
Bhardwaj, A. (2013). “Managerial competencies and their influence on managerial performance: a literature review”, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Vol. 2 No. 5, pp. 70-84.
Brown, L., George, B., & Mehaffey-Kultgen, C. (2018). “The development of a competency model and its implementation in a power utility cooperative: an action research study”. journal of Industrial and Commercial Training, 51(3): 123-135.
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). “The qualitative content analysis process”. Journal of Advanced Nursing, 62, 107-115.
Faqihi, Abolhasan and Mohammad Zakari. (2013). Pathology of the succession of managers in Iran’s government organizations, Resalat Government Management Quarterly, 5th year, 15th and 16th issues, pp. 15-24.
Farid Fathi, Akbar; Maraf, Dariush; Talai, Reza. (2014). Identifying and prioritizing indicators for the selection of managers of sports organizations using the Analytical Hierarchy (AHP) method, Organizational Behavior Management Studies in Sports, second term, number 2, pp. 49-55.
Ghasemi, Mohammad et al. (2012). Examining the Difficulties and Challenges of Establishing the Succession Program in Iran’s Administrative System, The First National Accounting and Management Conference, Iran, Shiraz.
Ghorbani Zadeh, Vajeh Elah. (2016). “pathology of coordination of organizational units in service management using the stable system model”, Quarterly Journal of Resource Management in the Police Force.
Guimarães, S. C., and Marconi, N., 2017. “The impact of variable reuneration on public server performance”, Journal Public Administration and Social Management, pp. 43-53.
Huong Vu, G. T. (2017). “A critical review of human resource competency model: evolvement in required competencies for human resource professionals, Journal of Economics, Business and Management, 5(12): 359-365.
Imbroscio, D. (2016). “Urban Policy as Meritocracy: A Critique”, Journal of Urban Affairs, Vol. 38, No. 1, pp. 79-104.
Iran Statistics Center. (2018). Quarterly Report on Iran’s Economy, Publisher: Directorate of Public Relations and International Cooperation and Online Economy, Economy under the control of the public sector.
Jafarpour, Mahmoud. (2017). “Pathology of teamwork in the country’s organizations”, Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 27th year, number 87, pp. 75-100.
Jafarpour, Mahmoud. (2019). “Pathology of privatization of the country”, Journal of Business Studies, Volume 18, Number 104, pp. 30-9.
Jean Marc Nacife. (2019). “The Meritocratic Organizational Behavior for Management in Educational Organizations”, European Journal of Scientific Research, Vol. 152 No 1, pp. 93-107.
Khaki, Gholamreza. (2008). research method with a review approach to thesis writing, Reklam Publications, Tehran: 2nd edition.
Lucia and R. Lepsinger. (1999). Art & Science of Competency Models, Jossey-Bass San Francisco, CA.
Mirmohammadi, Seyyed Mohammad- (2012). Key Concepts of Administrative System, Tehran: Negah Danesh Publications, first edition.
Momeni-Rad, Akbar et al. (2012). Qualitative Content Analysis in Research: Nature, Stages and Validity of Results, Educational Measurement Quarterly, Fourth Year, Number 14, pp. 187-222.
Mousavi, Seyedanjamuddin et al. (2018). Identifying and prioritizing the competence dimensions and components of Iran’s Chief Justices, Human Resources Management Research Quarterly, Year 11, Number 4, pp. 77-110.
Mulder, M. (2007). “Competence: the essence and use of the concept in ICVT”, European Journal of Vocational Training, Vol. 40 No. 1, pp. 5-22.
Nouri, Ali et al. (2017) building an organizational pathology scale based on the three-pronged model and examining organizational injuries in food industry companies, Consulting Research, No. 65, pp. 125-149.
Poocharoen, O., & Brillantes, A. (2013). Meritocracy in Asia Pacific: Status, Issues, and Challenges, Review of Public Personnel Administration, Vol. 33, No. 2, pp. 140-163.
Porras, J. I. & Berg, P. O. (2008). The Impact of Organization Development. Academy of Management Review, 3, 249-266.
Pourezt, Aliasghar and Aliasghar Saadabadi. (2013). “Hierarchical Analysis of Teamwork Barriers in Universities with Fuzzy Approach (Case Study: Tehran Universities)” Journal of Organizational Behavior Studies, Year 1, Number 3. pp. 67-81.
Rahnavard, Faraj-Allah et al. (2012). Identifying the factors preventing the establishment of meritocracy system at the level of professional managers of government organizations in Ahvaz city, Productivity Management Journal, 7th year, number 25, pp. 15-32.
Report on budget deductions. (2019). State Accounts Court.
Revised, J. (2014). “Competencies for Entry-Level Registered Nurse Practice, College of Nurses of Ontario.
Salehi Sedkiani, Jamshid and Ebrahimi, Iraj. (1999). Statistics and its application in management, Tehran: Hestan Publishing, first edition.
Sealy, R. (2010). Changing Perceptions of Meritocracy in Senior Women’s Careers, Gender in Management: An International Journal, Vol. 25, No. 3, pp. 184-197.
Seyed Javadin, Seyed Reza; Rai, Reza; Irvani, Mohammad Javad and Safari, Mohammad. (2014). “conceptualization and analysis of critical success factors for the implementation of the Islamic banking system in Iran’s banking sector”, Journal of Management Studies, Volume 8, Number 3, pp. 421-452.
Shahnooshi, Mojtabi and Mitra Dadkhah. (2016). obstacles to the realization of meritocracy in government organizations of Shiraz city from the perspective of Fars governorate experts, Applied Sociology Journal, 28th year, number 67, pp. 195-218.
Shariati, Mohammad Taqi, Arabiun, Abolqasem. (2006). the method of selecting and appointing managers of research units (with an emphasis on constructive jihad), research and construction, period twenty, number 3, pp. 185-197.
Tabrizi, Mansoura. (2017). qualitative content analysis from the perspective of comparative and inductive approaches, Social Sciences Quarterly, No. 64, pp. 105-138.
Thomas, David R. (2006). “A General inductive approach for qualitative data analysis”, American, Journal of Evaluation . Vol27. No. 2.
Tutian Esfahani, Sediqeh et al. (2018). the investigation of effective barriers to the establishment of succession system, Human Resource Management Research Quarterly, Year 11, Number 1, pp. 143-162.
Virtanen Turo. (2000). “Changing Competences of Public Managers: Tensions in Commitment”. International Journal of Public Sector Management, 13(4): 333.
Wiederkehr, V., Bonnot, V., Krauth-Gruber, S., & Darnon, C. (2015), Belief in School Meritocracy as a System-Justifying Tool for Low Status Students, Frontiers in Psychology, Vol. 6, p. 1053.