تاثیر مزایای درک شده مشتریان دیجی کالا از قیمت، راحتی و محصول بر نگرش و قصد خرید آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران

چکیده

امروزه به دلیل گسترش روزافزون استفاده از اینترنت، استفاده مصرفکنندگان از وبسایتها همانطور که آمارهای رسمی نیز نشان میدهد برای خرید آنلاین روبه گسترش است. اکثر کسب و کارها به دنبال راهکارهایی برای افزایش مزیت رقابتی میباشند که یکی از این راهکارها استفاده از کسب وکارهای اینترنتی و آنلاین میباشد. از این رو در این پژوهش با استفاده از ارائه الگویی جامع در این زمینه به بررسی شکاف نظری در این حوزه پرداخته و به بررسی تاثیر ابعاد مزایای درک شده قیمت، راحتی و محصول در شکلگیری نگرش و تمایل به خرید آنلاین در بین مشتریان وب سایت دیجی کالا میپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد توصیفی پیمایشی اجرا شده است. نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس میباشد و 150 پرسشنامه به صورت آنلاین پر گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و شاخص CRبررسی و از روشهای واگرا و همگرا برای بررسی روایی استفاده شده است. به منظور بررسی آمار توصیفی از نرم افزار spss26 استفاده شد و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار Smart pls تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان میدهد که عوامل قیمت، محصول، راحتی و مزایای درک شده بر شکلگیری نگرش به خرید آنلاین تاثیر قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Benefits of Digikala Customers on Price, Convenience and Product on Online Shopping Attitude and Intention

نویسندگان [English]

  • maryam Akhavan kharazaian 1
  • Shiva Dadbeh 2
1 Assistant Professor, Department Of governmental management Faculty of Management,Shahid Beheshti University,
2 Master of Business Administration, Business Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Nowadays, as official statistics show, due to the increasing use of the Internet, use of websites by consumers for online shopping is expanding. Most businesses are looking for ways to increase their competitive advantage, and one of these ways is to use internet and online businesses. In this research, by using a comprehensive model, it was investigated the theoretical gap in this field, and the effect of perceived benefits of price, convenience and product in the formation of attitude and willingness to do online shopping among the customers of Digi Kala website. In terms of purpose, this research is applied and implemented with a descriptive survey approach. Non-probabilistic sampling is available and 150 questionnaires were completed online. The reliability of the questionnaire was checked through Cronbach's alpha and CR index, and divergence and convergence methods were used to check validity. SPSS26 software was used in order to analyze descriptive statistics and hypothesis testing was analyzed using Smart PLS software. The results show that the factors of price, product, convenience and perceived benefits have a significant impact on the formation of attitudes towards online shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Benefits/ Attitude Formation/ Willingness to Shop Online
اکبری، محسن؛ کامران زاهدفر و زهرا ایاغ. (1395). «درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه‌های اجتماعی». فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 8(27)، 81-94.‎
چنکشی، صدف؛ پیمان غفاری آشتیانی و سید جلال‌الدین حسینی غنچه. (1400). «تأثیر اعتماد، خدمات مشتری و راحتی بر تمایل به خرید آنلاین با نقش واسط نگرش به خرید آنلاین (مطالعه موردی: دیجی استایل)». مدیریت بازاریابی 19-1، (52)16
زهره‌‌وند، محمدمهدی و حسین اسلامی. (1397). «معرفی عوامل موثر بر رفتار خرید تکانشی در محیط آنلاین: یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز». شرکت همایشگران مهر اشراق تهران.
عیوضی‌نژاد، سلمان و محسن اکبری. (1400). «طراحی مدل ریسک ادراک‌شده خریداران کالاهای برند غیرمعروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مبتنی بر نظریه داده بنیاد». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 8(1)، 109-148.‎
گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (1399).
Akbari, Mohsen., Zahadfar, Kamran, Ayagh, Zahra. (2016). Understanding users’ initial trust in social networks. Iranian Information and Communication Technology Quarterly, 8(27), 81-94(in persian)
Ayvazinejad, Salman, Akbari, Mohsen. (2021). Designing a model of the perceived risk of buyers of non-famous brand goods in the Instagram social network: based on foundational data theory. Scientific Research Quarterly of Brand Management, 8(1), 109-148.(in persian)
Bednarz, M. I. C. H. E. L. L. E., & Ponder, N. (2010). “Perceptions of retail convenience for in-store and online shoppers”. Marketing Management Journal, 20(1), 49-65.
Chankshi, Sadaf, Ghaffari Ashtiani, Peyman, Hosseini Ghancheh, Seyyed Jalaluddin. (2021). The effect of trust, customer service and convenience on the willingness to buy online with the role of attitude towards online shopping (case study: Digistyle). Marketing Management 19-1, (52)16.(in persian)
Chen, L. D., & Tan, J. (2004). “Technology adaptation in e-commerce:: key determinants of virtual stores acceptance”. European Management Journal, 22(1), 74-86.
Duarte, P., Costa e Silva, S., and Ferreira, M. B. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage eWOM. Journal of Retailing and Consumer Services. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007
Escobar-Rodríguez, T., & Bonsón-Fernández, R. (2017). Analysing online purchase intention in Spain: fashion e-commerce. Information Systems and e-Business Management, 15(3), 599-622.
Hansen, D. S. (2021). The Effects of Consumer Perceptions on Retailers’ Brick-and-Mortar and E-Commerce Sales Segments (Doctoral dissertation, Capella University).
Iran’s annual e-commerce report. (2019). (in persian)
Jayanti, R. D. (2015). Pengaruh Harga dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus pada Harapan Maulina Hijab Jombang) jurnal 1. STIE PGRI Dewantara Jombang.
Jiang, C., Rashid, R. M., & Wang, J. (2019). Investigating the role of social presence dimensions and information support on consumers’ trust and shopping intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 51, 263-270.
Kristiyono, Y. R., Roring, E. R., & Suryawan, I. N. (2021). “The Effect Of Perceived Benefits In Formatting Male Online Shoppers’ Attitude”. Jurnal Manajemen, 25(2), 290-311.
Leung, Lira. (2013). Generational differences in content generation in social media: The roles of the gratifications sought and of narcissism. Computers in Human Behavior, 29(3): 997-1006.
Mahkota, A. (2014). Pengaruh Kepercayaan Dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian Online (Studi Pada Pelanggan Website Ride Inc). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya.
Ranganathan, Carryi., andS. Jha. (2007). Examining online purchase intentions in B2C E-commerce Testing an integrated model. Information Resources Management Journal 20(4): 36- 48.
Rodgers, S., andM. Harris. (2003). “Gender and e-commerce: an exploratory study”. Journal of advertising research 43(3): 322-329.
Zhong, L., Sun, S., Law, R., and Zhang, X. (2020). “Impact of robot hotel service on consumers’ purchase intention: a control experiment”. Asia Pacific Journal of Tourism Research. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1726421
Zohravand, Mohammad Mahdi and Eslami, Hossein. (2017). Introduction of factors affecting impulse buying behavior in the online environment: the 11th international conference on accounting and management and the 7th conference on entrepreneurship and open innovation. Mehr Eshraq Conferences Company of Tehran.(in persian)