بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه عدالت، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه صنعت بانکرینگ(سوخترسانی دریایی) ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی محسوب میشود. جامعه آماری آن شامل دو بخش میباشد، یک قسمت جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکرینگ و دیگری که مربوط به بخش کمی مطالعه است شامل مدیران و کارکنان شرکتهای فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش نمونهگیری گلوله برفی و مدیران و کارشناسان شرکتهای فعال در صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونهگیری سرشماری کامل انتخـاب شـدند. ابـزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که روایی صوری آن از دید خبرگان و روایی سازه آن به کمک روشهای آماری به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفـای کرونباخ بررسی شد. دادهها با بهرهمنـدی از نرمافزارهـای spss و lisrel تجزیه و تحلیل شـدند (دوره زمانی گردآوری دادهها و اطلاعات تحقیق سال 1398). در نهایت یافتههای پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بندر، تأمین و عرضه پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، قوانین و مقررات و مزیتهای جغرافیایی بندر، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران با توجه به شاخصهای شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Situation of the Bunkering Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • zohreh dehdashti 1
  • vahid nasehifar 1
  • vahid khahsei 1
  • Taleb Zare 2
1 Associate Professor of allameh tabataba’i University, faculty of Management and accounting
2 Edalat University
چکیده [English]

The purpose of this research is to study and survey of the Iranian Bunkering industry in the Persian Gulf and Oman Sea. This research is applied in terms of purpose and methodologically qualitative-quantitative with an exploratory approach. Its statistical population consists of two parts: one part of the qualitative statistical population consists of experts in the Bunkering industry and the quantitative part includes managers and staff of companies active in the Iranian Bunkering industry. Experts were selected through the snowball sampling method and the managers and experts of companies involved in the Bunkering industry were selected by the complete census sampling method. Data gathering tool is a questionnaire whose formal validity was confirmed by experts and its construct validity by the statistical methods. The reliability of the questionnaire was assessed through Cronbach's alpha. Data were analyzed using software SPSS and Lisrel (The period of data collection and research information is 1398). Finally, the findings of the Delphi technique showed that the six variables of port software and hardware infrastructures, sustainable fuel supply, cost of providing services with competitive price, supply of other ancillary services, port rules and regulations and geographical advantages have an impact on the development of the bunkering industry. The results also showed that Iran's Bunkering industry is not in a desirable position due to the identified indices.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunkering / Iranian Bunkering Industry / Persian Gulf / Oman Sea
انجمن صنعت بانکرینگ در ایران. (1397). تعریف بانکرینگ، http://iranbunkering.ir.
جعفری نژاد، ابوالفضل. (1388). «آغاز به کار بانکرینگ کشور با چند دهه تاخیر، تلاش برای افزایش سهم (گفت و گوی ویژه)». بندر و دریا، دوره 24، شماره 32.
رادفر، سهیل و سیاوش فیلم. (1395). «بررسی فرصتهای پیش روی ایران در صنعت بانکرینگ؛ جایگزینی سوخت LNG بهعنوان سوخت اصلی شناورها». سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
رسولی، مریم. (1393). «بررسی چالشهای صنعت سوخترسانی دریایی در خلیجفارس و توسعه راهکارهای ملی و بینالمللی»، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، انجمن مهندسی دریایی ایران.
سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. https://rc.majlis.ir/fa/news/show
شانا (1395). «جایگاه صنعت بانکرینگ در جهان». شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی. https://www.shana.ir/news/265049
شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران. (1395). «آمارنامه فرآوردههای مصرفی انرژی». اداره انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
شیخ الاسلامی، عبدالرضا؛ غلامرضا ایلاتی و یونس افتخارییگانه. (1389). «بررسی روش تعیین مقدار تقاضای سوخت کشتیهای تجاری و محاسبه میزان تقاضا در منطقه خلیج فارس»، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
عباسیاسفنجانی، حسین و لطفاله فروزندهدهکردی. (1394). «طراحی مدل جامع تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 75، 170-139.
معتمد اکتساب، معصومه. (1389). «برنامهریزی استراتژیک توسعه بازاریابی طرح ملی بانکرینگ در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران». پایاننامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی صادرات، دانشگاه پیام نور کرج.
میرزاپور، اکبر. (1389). «مطالعه مفاهیم و مبانی عملیات بنکرینگ در ایران و جهان. معاونت اقتصادی و پشتیبانی مدیریت مطالعات اقتصادی»، برنامهریزی و آموزش، شرکت بورس کالای ایران.
نوری، علیرضا. (1388). «بازگشت سالهای از دست رفته، شروع عملیات بانکرینگ در ایران، سومین بندر سوخترسان جهان را به چالش کشانده است». بندر و دریا، دوره 24، شماره 32.
Acosta, M., Coronado, D., & Cerban, M. D. M. (2011). “Bunkering competition and competitiveness at the ports of the Gibraltar Strait”. Journal of Transport Geography, 19(4), 911-916.
Chang, Y. C., & Chen, C. C. (2006). Knowledge-based simulation of bunkering services in the port of Kaohsiung. Civil Engineering and Environmental Systems, 23(1), 21-34.
Tai, H. H., & Hwang, C. C. (2005). “Analysis of hub port choice for container trunk lines in East Asia”. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 907-919.
Wang, Y., Yeo, G. T., & Ng, A. K. (2014). Choosing optimal bunkering ports for liner shipping companies: A hybrid Fuzzy-Delphi-TOPSIS approach. Transport Policy, 35, 358-365.
YEO, G. T., & SONG, D. W. (2005). “The hierarchical analysis of perceived competitiveness: an application to Korean container ports”. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 866-880.