واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی (رویکرد: معادلات ساختاری)

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می‌‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت‌‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می‌‌باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین‌‌کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیعکننده و ریسک مشتری نهایی می‌‌باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می‌‌باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می‌‌باشد. پرسشنامهها بهطور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنیدار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنیدار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Analysis in Supply Chain with Financial Constraints and Financial Performance (Approach: Structural Equations

نویسندگان [English]

  • mehrdad salehi 1
  • somaye ostvar 2
1 Assistance Professor, Department of Accounting, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Nourabad Mamasani, Iran
2 artment of Accounting, Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Nourabad Mamasani, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the risk in the supply chain with financial constraints and financial performance. The statistical population of this study is the managers, accountants and financial experts of companies active in the Tehran Stock Exchange in the field of food that are active in 1399. This research is based on the structural equation model in which the supply chain risk variable includes four components of supplier risk, producer risk and distributor risk and end customer risk, financing constraint variable includes price and non-price constraints and The financial performance variable has three components: cost management, risk management and value management. These questionnaires were sent randomly to 230 people, out of which 201 questionnaires that were fully answered all questions were returned. Using the equations of structure and software of Emos, the validity and reliability of the questionnaire were confirmed and the hypotheses of this research were evaluated and evaluated. The results of this study show that risk in the supply chain is related to financial constraints and financial performance and the relationship between supply chain risk and financial performance is negative and significant and positively and significantly related to financial constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Risk / Financing Constraint / Financial Performance
اثنی‌عشری، الهام و هاجر ابراهیم جمارانی. (1398). «بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت‌‌های مالی با عملکرد شرکت در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه اورمزد، شماره 48.
باورصاد، بلقیس؛ فرج‌اله رحیمی و کرمانی سرداری. (1397). «بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان)»، نشریه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال دهم، شماره بیستم.
دستگیر، محسن؛ امین ساکیانی و نازنین صالحی. (1398). «تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی»، مجلۀ دانش حسابداری، دورۀ دهم، شمارۀ 1.
لاری دشت بیاض، محمود؛ مهدی صالحی و مریم سخاوت‌پور. (1397). «بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی‌ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره اول، شماره 20، صفحه 181-196.
محمدزاده‌سقاء، پوریا؛ احمد ابراهیمی و مریم لطفی. (1397). «بهینه‌سازی هزینه، زمان و نرخ قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل در زنجیره تأمین چهار سطحی؛ با بهره‌گیری از مدلسازی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 11 شماره 38، صفحه 14-1.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی و علی فرهادیان. (1397). «طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین صنعت خودروسازی مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم»، شماره 33، صفحه 114-97.
Alviunessen, A., &Jankensgård, H. (2015). “Supply Chain Risk Budgeting: Bringing Risk Management in to the Financial Planning Process’’. Journal of Applied Finance, 19(2), 178-190.
Behdani, B., Lukszo, z., Srinivasan, R., (2019). Agent- oriented simulation framework for handling disruptions in chemical supply chains. Computers& Chemical Engineering. Volume 122, pages 306-325.
Bandas, T., Hall, E. (2014). “A decade of metasynthesis research in health sciences: A meta- method study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wel- being, 2, 100-101. ,” Journal of International Economics, Elsevier, vol. 86(1), pages 17-32.
Gracia Jose ́ Lopez ́& MiraSogorb Francisco. (2014). Sensitivity of External Resources to Cash Flow under Financial Constraints. International Business Review.
He, G., Ren, H. (2017). Financial constraints and future stock price crash risk. www.ssrn.com.
Kamalahmadi, M., Mellat Parast, m., (2017). “An assessment of supply chain disruption mitigation strategies’’. International Journal of Production Economics. Volume 184, pages 210-230.
Mohan, D. & Sudarsan, N. (2018). Studies on Assessment of ParametersInfluencing Employee Performance: A Review. IJAME.
Saratun, M. (2016). “Performance management to enhance employee engagement for corporate sustainability’’. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 8 (1), 84-102.
Wagner, S. M., Neshat, N. (2010). “Assessing the vulnerability of supply chains using graph theory’’. International journal of Production Economics, 126(1), 121-129 .
Wang, H., Gu, T., Jin, M., Zhao. R. Wang, G.U., (2018). The Complexity measurement and evolution analysis of supply chain network under disruption risks. Chaos, Soltani’s & Fractals. Volume 116 Pages 72-78.