روش اپسیلون‌محدودیت جهت مساله مسیریابی-موجودی دارو‌های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تامین سبز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زنجیره تأمین شبکه‌‌ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده‌‌سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می‌‌دهد. پیشرفتهای تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستمهای جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساختهای سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب‌‌ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو‌‌های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو‌‌سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو‌‌خانه مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو‌‌ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می‌‌شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون‌‌ محدودیت با نرم‌‌افزار گمز حل می‌‌شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می‌‌شود که مهمترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. بهعبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epsilon Constraint Method to Solve the Routing-Inventory Problem of Refrigerated and Non-Refrigerated Drugs With Discount in Green Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Samira Kiani 1
  • Parvaneh Samouei 2
1 Department of industrial engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Supply Chain is a network of facilities and distribution centers that performs operation of preparation, conversion of raw materials into products and distribution of the final product to the customer. Recent technological, organizational and economic advances in comprehensive health systems have provided patients with more access to treatment. Despite this progress, improvements in health infrastructure and supply chain management are inevitable. Therefore, proper use of appropriate drugs with the right combination for the right patient at the right amount at the right time is essential for the safety and recovery of the disease. Therefore, in this paper, a drug supply chain network with considering discount on the green supply chain, including a pharmacy, a distribution center and a recycling center with a number of drugstores is studied, consisting of two homogeneous vehicle routing sections. A distribution center for medicines and a recycling center for pharmaceutical waste are set up. This research is solved by using the Epsilon constraint method with software of GAMs and after sensitivity analysis it is determined that the most important parameters are demand and then lost unit cost and unit hold cost. In other words, GAMs can solve this model for up to 5 nodes and 11 periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory
  • Routing / Discount / Green Supply Chain / Epsilon Constraint Method
پایی، علی و پارمیدا اسبقی‌خانقاه. (1393 ). «مدلسازی و حل مسأله یکپارچه تولید-مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین چندمحصولی دوسطحی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌‌محیطی»، کنفرانس بین‌‌المللی پژوهش‌‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، 1-20، 15.
حق‌‌وردی؛ محمد. (1392). «توسعه مدل و حل مسأله مسیریابی وسایل حمل کالاهای فاسدشدنی با وجود پنجره‌‌های زمانی و دریافت و برداشت هم‌‌زمان»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی‌‌و‌‌مهندسی،.
جعفرنژاد، ا و عموزاد مهدیرجی، ح. (1395). «طراحی و کنترل زنجیره تأمین(رویکردی کمی)»، انتشارات تهران، موسسه کتاب مهربان‌‌نشر، 207-267.
شافعیان؛ شهیره و فرهاد اعتباری. (1394). «انتخاب تأمین‌‌کننده در یک مسأله مسیریابی‌‌موجودی‌‌چند‌‌دوره‌‌ای با رویکرد سبز»، هشتمین کنفرانس تحقیق‌‌در‌‌عملیات، دانشگاه فردوسی مشهد، 118-120.
زمانی؛ محسن و مهدی علینقیان. (1394). «مسأله مسیریابی-موجودی سبز با ناوگان ناهمگن»، هشتمین کنفرانس بین‌‌المللی انجمن ایرانی تحقیق‌‌ در‌‌عملیات،  1-2.
کلانتری، م و پیشوایی، م. (1395). «یک مدل برنامه‌‌ریزی استوار امکانی برای برنامه‌‌ریزی اصلی زنجیره تأمین دارو»، نشریه پژوهش‌‌های مهندسی صنایع در سیستم‌‌های تولید، 4(7)، 49-67.
وکیلی، پ؛ حسینی‌‌مطلق؛ غلامیان و جوکار. (1396). «ارائه مدل ریاضی مسیریابی-موجودی چندمحصوله برای اقلام دارویی در زنجیره تأمین سرد و روش حل ابتکاری مبتنی‌‌بر جست‌‌و‌‌جوی همسایگی انطباقی»، ژورنال مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 2، 383-407.
یحیی‌‌زاده؛ کامران. (1388). «حل مسأله مسیریابی وسائل حمل کالاهای فاسدشدنی با توجه به معیارهای چندگانه در اولویت‌‌بندی توزیع با در نظر گرفتن محدوده زمانی»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی و مهندسی.
Azadeh, A., Hosseinebadi, M., Nasirian, B., (2017). ”A genetic Algorithm-Taguchi based approach to inventory routing problem of a single perishable product with transshipment”, Computers & industrial engineering, 104,124-133.
Barron, L., Melo, R., (2020), “A fast and effective MIP-based heuristic for a selective and periodic inventory-routing problem in reverse logistics”, Tecnologico de Monterrey, School of Engineering and Sciences, Mexico, 64849, 1-20.
Barma, P.S., Dutta, J., Mukherjee, A., (2019), “A 2-opt Guided Discrete Antlion Optimization Algorithm for Multi-Depot Vehicle Routing Problem”, Decision Making: Applicatios in Management and Engineering, 1-14.
Cheng, C., Qi, M., Wang, X., Zhang, Y., (2016),” Multi-period inventory routing problem under carbon emission regulations”, International Journal Production Economics, 182, 263-275.
Friske, M., (2021), “Solution Methods for a Maritime Inventory-Routing Problem”, The degree of Doctor of Computer Science, Porto Alegre, 1-132.
Gunantara, N., Putra, D., (2019), “The characteristics of Metaheuristic Method in selection of path pairs on multicriteria Ad Hoc Networks”, Hindawi, 1-7.
Gurtu, A., (2021). “Optimization of Inventory Holding Cost Due to price, Weight, and Volume of Items”, Journal of Risk and Financial Management, 1-11.
Hadian, H., Eshraghniaye Jahromi, S., Soleimani, M, (2018). “Order allocation in a multiple-vendor and quantity discount environment: a multi-objective decision making approach”, Management science, letters 8,975-990.
Harwood, S., Cambella, C., Trenev, d., Simonetto, A., Bernal, d., Greenberg, d., (2021). “Formulating and Solving Routing Problems on Quantum Computers”, IEEE Transactions on Quantum Engineering, volume 2, 1-17.
Hu, W., Toriello, A. (2018). “Integrated inventory routing and freight consolidation for perishable goods”, 1-30.
Imran, M., Changwook, K Babar Ramzan, M, (2018),” Medicine supply chain model for an integrated healthcare system with uncertain product complaints”, Journal of Manufacturing Systems 46, 13-28.
Karakostas, P., Sifaleras, A., Georgiadis, M.C., (2019), “A General Variable Neighborhood Search solution approach for the Location-Inventory-Routing Problem with Distribution Outsourcing”, Computers & Chemical Engineering, Elsevier Ltd, Vol.126, 263-279.
Manousakis, E., Repousis, P., Zachariadis, E., Tarantilis, Ch., (2020), “Improved Branch-and-Cut for the Inventory-Routing Problem Based on a Two-Commodity Flow Formulation”, European Journal of Operational Research, 1-42.
Masood, M., Fouad, M.M., Seyedzadeh, S., Glesk, I., (2019), “Energy Efficient Software Defined Networking Algorithm for wireless sensor Networks”, Transportation Research Procedia 00(2019), 1-8.
Marques, R., Russo, L., Roma, N., (2019). “Flying Tourist problem: Flight time and cost minimization in complex routes”, Expert Systems with Applications 130 (2019), 172-187.
Moheb Alizadeh Gashti, H., (2018), «Efficient design of sustainable supply chain networks: development and extensions», Doctor of Philosophy, Raleigh, North Carolina.
Neyestani, M., Hesari, S., Hatami, M., (2019),” planned production of thermal units for reducing the emissions and costs using the improved NSGA-II method”, case studies in Thermal Engineering 13(2019)100397, 1-14.
Prause, F., Prause, G., (2021), “Inventory-Routing Analysis for Maritime LNG Supply of German Ports, Transport and Telecommunication, vol (22), no (1), 1-20.
Rahimi, M., Baboli, A., Rekik, Y., (2016) ”Sustainable inventory routing problem for perishable products by considering reverse logistic”, papers on line conference paper archive, 49-12,449-954.
Rashid, T., Mohammadi, M., Hassan, M., Fraser, K., (2019), “Improvement of Variant Adaptable LSTM Trained with Metaheuristic Algorithms for Healthcare Analysis”, Chapter6, 111-131.
Salman Khan, Khalid, Q., Naeem, Kh., Ahmad, R., Khan, R., Saleem, W., Pruncu, C., (2021), “Application of Exact and Multi-Heuristic Approaches to a sustainable Closed Loop Supply Chain Network Design”, Sustainability, 1-25.
Sandamurthy, K., Ramanujam, K., (2019), “A hybrid weed optimized coverage path planning technique for autonomous harvesting in cashew orchards”, Information in Agriculture, 1-13.
Sarwar, F., Ahmed, M., Rahman, M., (2021), “Application of nature inspired algorithms for multi-objective inventory control scenarios”, International Journal of Industrial Engineering Computations, 12, 91-114.
Shamsaldin, A., Rashid, T.A., Rawan, A., Nawzad, A.A., (2019), “Donkey and Smuggler Optimization Algorithm: A Collaborative Working Approach to path finding”, accepted manuscript, 1-35.
Simsir, F., Ekmekci, D., (2019), “A metaheuristic solution approach to capacitated vehicle routing and network optimization”, Engineering science and Technology, an International Journal, 1-9.
Soysal, M., Jacqueline, M., Bloemhof, R., Haijema, R., Jack, G., A., Van, d.v., (2015),” Modeling an inventory routing problem for perishable products with environmental considerations and demand uncertainty”, In.J. Production economics 164,118-133.
Timajchi, A., Seyed M.J.M, Yacine, R., (2017),” Inventory routing problem for hazardous and deteriorating items in the presence of accident risk with transshipment option”, International Journal of Production.
Vadseth, S., Andersson, H., Stalhane, M., (2021), “An iterative metaheuristic for the inventory-routing problem”, 1-25.
Widyadana, I., Wahyudi, K., Sutapa, I., (2020), “An Inventory-Routing Problem for deteriorating items with Dynamic Demand and Spoilage rate”, Yugoslav Journal of Operations Research.