تجارت خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت و الحاق ایران به WTO

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت می‌پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در کشورهای مذکور، درجه تعهدات آزادسازی تجاری آن‌ها در بخش نامبرده را مورد شناسایی قرار می‌دهد. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور، سناریوهای متفاوتی که در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در ایران قرار خواهد داشت را مورد تحلیل قرار می‌دهد و بر اساس سناریوهای موجود پیش‌نویس جدول تعهدات پیشنهادی ایران در بخش مذکور ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


گروه نویسندگان، سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران 1385.
World Trade Organization, GATS/SC/98
World Trade Organization, GATS/SC/122
World Trade Organization, GATS/SC/123
World Trade Organization, GATS/SC/124
World Trade Organization, GATS/SC/125
World Trade Organization, GATS/SC/126
World Trade Organization, GATS/SC/127
World Trade Organization, GATS/SC/128
World Trade Organization, GATS/SC/129
World Trade Organization, GATS/SC/130
World Trade Organization, GATS/SC/131
World Trade Organization, GATS/SC/132
World Trade Organization, GATS/SC/133
World Trade Organization, GATS/SC/134
World Trade Organization, GATS/SC/135
World Trade Organization, GATS/SC/136
World Trade Organization, GATS/SC/137
World Trade Organization, GATS/SC/138
World Trade Organization, GATS/SC/139
World Trade Organization, GATS/SC/140
World Trade Organization, GATS/SC/141
World Trade Organization, GATS/SC/142
World Trade Organization, GATS/SC/143
World Trade Organization, GATS/SC/144
World Trade Organization, GATS/SC/145
World Trade Organization, GATS/SC/146
World Trade Organization, GATS/SC/147
World Trade Organization, GATS/SC/148
World Trade Organization, GATS/SC/149
World Trade Organization, GATS/SC/150
World Trade Organization, GATS/SC/151