تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت‌های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه‌های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت‌های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه‌ای، سهم پایین کارکنان استفاده‌کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت‌های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت‌های استفاده‌کننده از دستگاه‌های بارکدخوان از عمده‌ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت‌ها به شمار می‌رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می‌توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه‌ای (بخشیدن شأن حرفه‌ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آن‌ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش‌بینی مشوق‌های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت‌های پخش به قوانین، دستورالعمل‌ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه‌های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت‌های پخش پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، زهرا و بهاره عریانی، تولید آمارهای عملکردی در حوزه پخش کالا ـ گام اول: برنامه‌ریزی، فصلنامه صنعت پخش، سال دوم، شماره ششم، 1394.
آقاجانی، زهرا و همکاران، «راهکارهای ساماندهی شرکت‌های پخش غذایی»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1393.
آقاجانی،‌ زهرا، «راهبردهای توانمندسازی اصناف»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،‌ گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1393.
آقاجانی، زهرا، بهنام غفاری و حسین افضلی، «نقدی بر لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا در ایران»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1393.
پاک طینت، اقبال و علیرضا فتحی زاده، «توانمندسازی کارکنان: ضرورت‌ها و راهکارها»، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شمارة 11، 1387.
پناهی، علیرضا و همکاران،«امکان سنجی ایجاد دفاتر خدمات مشاوره ای اصناف»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1385.
طبیبی، محمدرضا و همکاران، «تدوین نقشه راه توانمندسازی منابع انسانی در بخش بازرگانی»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،گروه مطالعات و پ‍ژوهش‌های سیستمی، 1390.
«بررسی و تحلیل سنجش بهره وری شرکت‌های پخش در سطح استان‌های کشور»، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مرکز مطالعات و بهبود بهره وری، 1392.
محمدی، حامد، «عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی»، فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال بیستم، شماره 204 و 205، 1388.
واعظی رضا و همکاران، «بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ـ منطقه تهران»، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، 1389.
Carol Yeh-Yun, “The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and a Case Illustration,” Journal of Applied Management Studies, 1998.
Christopher Bartlett and Sumantra Ghoshal, The Individualized Corporation ,New York, N.Y.: Harper Business, 1997.
Heloisa Fragoso “An Overview of Employee Empowerment: Do’s and Don’ts”, 1999.
Ken Blanchard, John Carlos, and Alan Randolph, The Three Keys to Empowerment (San Francisco, Barrett-Koehler Publishers,
Bowen, D. and Lawler, E., The Empowerment of Workers: What Why, How and When. Sloan Management Review, 1992.
Tohidi, H, Jabari, M. M, The aspects of empowerment of human resources. Procedia – Social and Behavioral Sciences 31, 2012.
Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr., H. J., Organizational strategy, structure, and process. Academy of Management Review, 3(3), 1978.
Daft RL., Weick KE., Toward a model of organizations as interpretation systems, Academic Management Review 9(2), 1984