کلیدواژه‌ها = برنامه‌های تشویق صادرات / منابع مرتبط با صادرات / قابلیت‌های مرتبط با صادرات / استراتژی بازاریابی صادراتی / عملکرد صادراتی
تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات برعملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-14

سهیل سرمدسعیدی؛ بهروز قاسمی؛ خدیجه وجدی؛ صمد نجفی‌مجد