کلیدواژه‌ها = استراتژی ورود به بازار / اینترنت اشیا / بوم مدل کسب و کار (کانواس) / مدلسازی ساختاری تفسیری / روش حداقل مربعات جزئی
طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 121-146

10.22034/bs.2022.247054

مهرنوش همتی فراهانی؛ ناصر آزاد؛ رضا اقاموسی؛ سید محسن سید علی اکبر