کلیدواژه‌ها = خرید ناگهانی / فروشگاههای زنجیرهای / نظریهپردازی دادهبنیان
طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 69-82

10.22034/bs.2021.247047

ابراهیم سالاری نهند؛ حسین حکیم پور؛ تهمینه ناطق