طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،‌شاهرود،‌ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید، متخصصین علمی و اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 15 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده مبتنی بر مدل احصا شده نشان می‌دهد، شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی و روانشناختی)، مقوله محوری (نگرش مثبت به خرید ناگهانی)، بسترسازها (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی)، شرایط زمینه‌ای (شامل عوامل محیطی، ترغیب‌کننده و جمعیت‌شناختی)، راهبردها (راهبردهای ارتقاء خرید ناگهانی)، و پیامدها (شامل پیامدهای مرتبط با مشتری و فروشندگان) مؤلفه‌های اساسی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Process Model for Impulse buying (Case Study of Chain Stores of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salarinahand 1
  • hosein hakimpor 2
  • tahmineh nategh 3
1 PHD.STUDENT
2 Islamic Azad University,Birjand, iran
3 Islamic Azad University of Shahrud& Assistant Professor
چکیده [English]

The present research aimes at designing a process model for impulse buying in chain stores of Tehran based on the grounded theory approach. The statistic population include the connoisseurs, professors, scientific and executive experts in the field of marketing and sales. 15 members are selected as the statistic sample by purposeful judgment method. The data collection tools include the library studies and semi- structured interview with experts. The validity of interview questions and their reliability respectively have been confirmed by the content analysis and retest method (0.921). The data analysis is done with a qualitative approach by the grounded theory method and the coding process was done in three stages of open, axial and selective coding. Accordingly, every component of coding paradigm was interpreted and the process model of impulse buying in chain stores was designed. Finally, the theory is designed based on 9 theorems. Based on the enumerated model, the causal condition (including the economic and psychological factors), category- centered (positive attitude toward impulse buying), bedding (including the factors related to the good or product, personality and behavioral factors), contextual factors (including the environmental, persuasive and demographical factors), strategies (strategies of impulse buying development), and outcomes (including the outcomes related to the customer and sellers) aer specified in the paradigm model and ultimately, the relations between them were drawn in the selected model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse buying / Chain Stores / Grounded Theory
بازیار حقیقی، فرشته (1396)، «تأثیر فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین (با لحاظ تعدیل‌گر نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
بحرینی‌زاد، منیژه و مطهره حسینی (1397)، «پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی: تعیین اولویت‌ها و ارائه مدل با استفاده از روش ترکیبی دلفی و دیمتل»، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 11 (25): 1-19.
حساسی، نادر؛ صمد کرمی‌عالم و امید کرمی‌عالم (1397)، «بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند زرین با استفاده از منطق فازی»، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (1): 74-63.
دلگشایی، امیرحسین (1395)، «شناسایی و بررسی عوامل ترغیب‌کننده مشتریان به خرید ناگهانی لوازم آرایشی و بهداشتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور.
رحیمی‌زاده، حسنا؛ علیرضا حدادیان و میرابراهیم اصفهانی (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما)»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (15): 71-84.
سهرابی، روح‌الله؛ عباس صمدی و ارسلان  یوسفی‌فرد (1393)، «طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان»، دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 6 (11): 180-147
مهرگان، محمدرضا، محمد ابویی‌اردکان، زهرا صادقی‌آرانی، محسن نظری و امید زورمند (1395)، «شبیه‌سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر عامل»، نشریه مدیریت فردا، سال پانزدهم.
Amos, C., Holmes, G. R., & Keneson, W. C. (2014), “A meta-analysis of consumer impulse buying”. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 86-97.‏
Bellini, S., Cardinali, M. G., & Grandi, B. (2017),  “A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing”. Journal of Retailing and Consumer Services, 36, 164-171.‏
Chan, T. K., Cheung, C. M., & Lee, Z. W. (2017), The state of online impulse-buying research: A literature analysis. Information & Management, 54(2), 204-217.‏
Chang, Y. (2017), The influence of media multitasking on the impulse to buy: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 70, 60-66.‏
Chen, C. C., & Yao, J. Y. (2018), What drives impulse buying behaviors in a mobile auction? The perspective of the Stimulus-Organism-Response model. Telematics and Informatics, 35(5), 1249-1262.
‏.Coley, A. and Burgess, B. (2003), “Gender differences in cognitive and affective impulse buying”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 7 No. 3, pp. 282-295.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2004), Principles of qualitative research: Designing a qualitative study. Office of Qualitative & Mixed Methods Research, University of Nebraska, Lincoln.‏
Liu, P., He, J., & Li, A. (2019), Upward social comparison on social network sites and impulse buying: A moderated mediation model of negative affect and rumination. Computers in Human Behavior, 96, 133-140.‏
Lo, L. Y. S., Lin, S. W., & Hsu, L. Y. (2016),  “Motivation for online impulse buying: A two-factor theory perspective”. International Journal of Information Management, 36(5), 759-772.‏
Lucas, M., & Koff, E. (2017), Body image, impulse buying, and the mediating role of negative affect. Personality and Individual Differences, 105, 330-334.‏
Ozer, L., & Gultekin, B. (2015),  “Pre-and post-purchase stage in impulse buying: The role of mood and satisfaction”. Journal of retailing and consumer services, 22, 71-76.‏
Strauss, A., & Corbin, J. (1998), Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.‏
Vazquez, D., Wu, X., Nguyen, B., Kent, A., Gutierrez, A., & Chen, T. (2020),  “Investigating narrative involvement, parasocial interactions, and impulse buying behaviours within a second screen social commerce context”. International Journal of Information Management, 53, 102135.‏
Wu, L., Chiu, M. L., & Chen, K. W. (2020),  “Defining the determinants of online impulse buying through a shopping process of integrating perceived risk, expectation-confirmation model, and flow theory issues”. International Journal of Information Management, 102099.‏
Zafar, A. U., Qiu, J., Li, Y., Wang, J., & Shahzad, M. (2019), The impact of social media celebrities’ posts and contextual interactions on impulse buying in social commerce. Computers in Human Behavior, 106178.‏
Zheng, X., Men, J., Yang, F., & Gong, X. (2019),  “Understanding impulse buying in mobile commerce: An investigation into hedonic and utilitarian browsing”. International Journal of Information Management, 48, 151-160.‏