کلیدواژه‌ها = اندازهگیری عملکرد بندر/ فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) / تصمیمگیری چند معیاره / شرکتهای حملونقل بینالمللی / انتخاب بندر