اولویت‌بندی معیارهای انتخاب بندر توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (‌ رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی،‌دانشگاه پیام نور، مرکز بین‌المللی کیش،‌کیش،‌ایران

چکیده

بنادر بهعنوان دروازه تجارت بینالمللی کشور نقش مهمی در زنجیره حملونقل دریایی ایفا میکنند. چگونگی انتخاب بنادر توسط دیگر اعضای زنجیره حملونقل دریایی یکی از چالشهای اعضای زنجیره حملونقل دریایی است. هدف این تحقیق، ارائه راهکارهایی به شرکتهای حملونقل بینالمللی جهت انتخاب بندر مناسب است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، عملکرد سه بندر شهید رجایی، امام خمینی و چابهار، اندازهگیری شده و در نهایت به بررسی شیوههای بهینه حملونقل درونسرزمینی پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق و نتایج بهدستآمده از این قرار هستند: معیارهای نرخ حملونقل دریایی، فراوانی خطوط مواصلاتی، نرخ حملونقل زمینی، شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصلاتی و فراوانی خطوط کشتیرانی بهعنوان پنج معیار، بیشترین وزن را در انتخاب بندر دارند. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از این است که عوامل درون سرزمینی در انتخاب بندر توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی، بیشترین تأثیر را دارند که در برنامهها و استراتژیهای آینده بنادر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا به ارتقاء جایگاه بنادر در منطقه و بهبود ارائه خدمات به مشتری منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Port Ordering the Selection Measures of by International Transportation Shippers and (AHP approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Davali 1
  • Rasoul Masoumzadeh Jouzdani 2
1 Department of governmental management
2 M.A STUDENT
چکیده [English]

Ports, as the country's gateway to international trade, play an important role in the maritime transport chain. Port choice is one of the challenges for members of the maritime transport chain. The purpose of the research is to find the needs of our country's international transportation companies in the form of factors affecting their port choice. These factors are used to measure the performance of the three ports of Shahid Rajaee, Imam Khomeini and Chabahar by the AHP method, and finally examined the optimal modes of inland transport. The research method is that two questionnaires are used to determine the measurement criteria and obtain the results of pairwise comparisons. The first questionnaire is completed by fifteen experts in the transportation industry, and the second questionnaire is completed by eleven CEOs of international transport companies that worked with all three evaluated ports. The study is conducted from May to January of 2019. The findings of the study are that the criteria for maritime transport rate, frequency of transport lines, inland transport rate, reputation, security and safety of transport lines and frequency of shipping lines are identified as the five most important criteria in port choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port Performance Measurement / AHP Method
  • Shippers / Port Choice / Multiple Attribute Decision Making (MADM)
خجندی مقدم، ح.(1385)، "حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی کالا مطابق با برنامه آکادمی ایرو"، تهران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
رضایی عالیزمینی، ح. (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب بندر و انتخاب بهینه‌ترین بندر حوزه خلیج فارس به روش اولویت‌بندی مرتب با شبیه‌سازی راه‌حل ایدآل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دریانوردی- بندر و کشتیرانی، استاد راهنما: جعفر سیاره، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
زارعی، ص. (1390)، «شناسایی عوامل کلیدی در انتخاب یک بندر از سوی شرکت‌های کشتیرانی جهت تهیه تدارکات کشتی(مورد واکاوی شرکت‌های کشتیرانی ایرانی)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد- رشته دریانوردی گرایش حمل‌ونقل، استاد راهنما: جعفر سجادی پارسا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
صفارزاده، م. و دیگران (1388)، "حمل‌ونقل دریایی"، تهران، اسرار دانش.
مجدی، ح. و توماج (1396)، «شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذار بر ترغیب شرکت‌ها به صادرات از بنادر»، نشریه صنعت حمل‌ونقل دریایی: شماره 3؛ صفحه 35-42.
ودادی، ح. (1392)، «آینده موقعیت حمل‌ونقل دریایی و بندرها، الزام و ضرورت‌های بندرها در توسعه: زیر ساخت‌ها برای انطباق با مدل‌های حمل‌ونقل، ساختارها،فناوری‌ها، تجارت جهانی»، تهران، مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریا نوردی.
Chen G. et al. (2017), ”Transshipment hub selection form a shipper’s and freight forwarder’s perspective”, Expert systems with applications, no 83, pp 396-404.
Corbett J. J. and winebark J. (2008), “The impact of globalization on international maritime transport activity”, Global forum on transport and environment in globalizing world 10-12 November 2008, Guadalajara, Mexico.
Lam J.S.L. (2015), “Designing a sustainable maritime supply chain: a hybrid QFD-ANP approach”, Transportation research part E, no 78, pp 70-81.
Nazemzadeh M. and Vanelslander T. (2015) “ The container transport system: Selection criteria and business attractiveness for North-European ports”, Maritime Economics & Logistics Vol. 17, No 2, pp 221-245.
NIR, lin and liang (2003), “ port choice behavior-from the perspective of the shipper”, Maritime policy & management: the flagship journal of international shipping and port research, Vol. 30, NO 2, pp 165-173.
Nugroho M. T., Whiteing A. and de Jong G. (2016), “Port and inland mode choice from the exporters’ and forwarders’ perspectives: Case study — Java, Indonesia”, Research in Transportation Business & Management.
Rezaei, J. et al. (2019)”Port performance measurement in the context of port choice: an MCDA approach”, Management Decision, Vol. 57 Issue: 2, pp.396-417.
Sanjaime O.A. et al. (2013) “Vertical integration and exclusivities in maritime freight transport”, Transportation research part E, 51, pp 50-61.
Talley W.K. (2014), “Maritime transport chins: carrier, port and shipper choice effects”, International journal of production economies, NO 151, pp 174-179.
Tongzon J.L. (2009), “Port choice and freight forwarders”, Transportation research part E, no45, pp 186-195.
UNCTAD review of maritime transport 2017, unctad nations publication ,ISBN 978-92-1-112922-9.eisb 978-92-1-362808-9.