کلیدواژه‌ها = محل تجارت / ارتباطات الکترونیکی / دامنه شمول / عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال / تجارت الکترونیکی
مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-86

علی رضائی