مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامه‌های بین‌المللی وقوع  محل تجارت در کشور عضو عهدنامه است. عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال که آخرین سند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضویت آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلیت اعمال مقررات خود انتخاب کرده است. محل تجارت که به مکانی اطلاق می‌گردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالیت دائمی می‌نماید عموماً توسط طرفین انتخاب می‌گردد. در صورت عدم تعیین و یا انتخاب مکان‌های متعدد، مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد، به عنوان محل تجارت شناخته می‌شود. مهمترین مساله‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثابت و فیزیکی ممکن نیست و معاملات در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو سرزمینی مشخص واقع می‌شوند، شناسایی این محل با دشواری‌های خاصی روبرو است. لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوری‌های جدید که می‌تواند به شکل سرور و یا پایگاه‌داده (وب سایت) باشد تفسیر گردد.

کلیدواژه‌ها