کلیدواژه‌ها = مصرف‌کننده سبز / کالای سبز / متغیرهای جمعیت شناختی / ارزش‌ها / نگرش‌ها / رفتار مصرفی
بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 37-52

فریبا نوده فراهانی؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری