کلیدواژه‌ها = متنوع‌سازی صادرات / نابرابری درآمد / ایران
متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 89-104

10.22034/bs.2023.1995925.2755

کوثر احمدی؛ محبوبه فراهتی