کلیدواژه‌ها = تعرفه کربن / صنایع انرژی بر ایران/ تولید/ تجارت/ مدل GTAP