کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد / استراتژی ورود به بازارهای خارجی / کارت امتیازی متوازن / تحلیل سلسله مراتب فازی و خوشه کاشی و سرامیک
تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-78

مریم سمیعی اشکذری؛ غلامرضا سلیمانی؛ کوروش شمس