کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: خلق مشترک ارزش
بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید در شرکت های لبنی استان فارس

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 66-80

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی؛ پیام روستا