نویسنده = حسین مرادی شهر بابک
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 31-42

مهدیه ساعی؛ حسین مرادی شهر بابک