نویسنده = محمد خالدی
بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان، مطالعه موردی بخش ماهان

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 72-86

محمد خالدی؛ غلامرضا یاوری؛ امیررضا قدیمی؛ مریم اردستانی


بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 68-79

محمد خالدی؛ صنم لطفی؛ غلامرضا یاوری