طراحی الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

10.22034/bs.2023.2008245.2826

چکیده

برند، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند از این رو ارتقاء برند در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی است. از نظر مصرف کننده، برند، معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن و مطلوب است .پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاههای مواد غذایی استان خوزستان اجرا شده است. رویکرد این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. در بخش کیفی به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده شد. ، داده ها شامل20 مصاحبه از 20 نفر خبره که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری تحلیل شده است، سپس به کمک تکنیک تاپسیس به رتبه بندی عوامل اثرگذار برند بر وفاداری مصرف کننده پرداخته ایم. در مجموع 12 مقوله اصلی به ترتیب اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری و 27 مقوله فرعی و 71 کد مشترک به دست آمدند. با توجه به نتایج به دست آمده شاخصه های الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان، می توان گفت 12 شاخص اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری از شاخص های اصلی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of brand influence on consumer loyalty

نویسندگان [English]

  • fereydoun omidi
  • Neda Marzoghpur
Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

Brand, like capital, creates value for the organization and its products, therefore, brand promotion is in many cases the basis of determining strategy. The current research was carried out with the aim of explaining the pattern of brand influence on consumer loyalty in food stores of Khuzestan province. The approach of this mixed research is exploratory. In the qualitative part, hermeneutic phenomenology was used to discover the lived experience of the participants. , the data includes 20 interviews of 20 experts who were selected in a purposeful way, with open, central and selective coding methods and analyzed using the grounded theory approach, then with the help of TOPSIS technique to rank the influencing factors of the brand on consumer loyalty We have paid In total, 12 main categories were obtained in the order of trust, brand image, brand credibility, brand knowledge, brand value, brand responsibility, brand awareness, brand reward, innovation, marketing, customer loyalty and customer satisfaction, and 27 subcategories and 71 common codes were obtained. . According to the results of the model indicators of brand influence on consumer loyalty in selected food stores in Khuzestan province, it can be said that there are 12 indicators of trust, brand image, brand credibility, brand knowledge, brand value, brand responsibility, and brand awareness. , brand reward, innovation, marketing, customer loyalty and customer satisfaction are the main indicators of brand effect on consumer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • brand
  • consumer loyalty. Foundation data
  • Topsis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1402