تحلیل نقش واسطه ای عملکرد زنجیره تامین در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز، یادگیری سازمانی زنجیره تامین و عملکرد تجاری ( مورد مطالعه : شرکتهای تولیدی استان اردبیل)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 دانش آموخته مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور رشت، رشت، ایران

10.22034/bs.2023.2000221.2777

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و یادگیری سازمانی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با نقش واسطه ای عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان اردبیل می‌باشد، تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی/پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 340 شرکت تولیدی در استان اردبیل که از هر شرکت از دو مدیر استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 260 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز بوسلی و ویل (۲۰۱۲)، پرسشنامه یادگیری سازمانی زنجیره تامین اوجها و همکاران (۲۰۱۶)، پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین ژانگ و همکاران(2006) و پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران(2011) بین آنها توزیع شده و در نهایت 250 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم‌افزار3.2 PLS Smart استفاده گردید. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید که میزان آلفای بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی شد. نتایج نشان داد GHRM ، SCP و SCOL بر BP اثر مستقیم و معنی داری دارد، و همچنین GHRM و SCOL بر SCP اثر مستقیم و معنی داری دارد. با توجه به آزمون سوبل، عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد و عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین یادگیری سازمانی زنجیره تأمین و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the mediating role of supply chain performance in the relationship between green human resource management, supply chain organizational learning and business performance (case study: manufacturing companies in Ardabil province)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Hemmati Noedoust Gilani 1
  • hosein khosh tinat 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master's degree, Graguated by: Department of Public Administration, , Payam Noor University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of GHRM and supply chain organizational learning on business performance with the mediating role of supply chain performance in manufacturing companies of Ardabil province, applied research with a quantitative approach and a descriptive/survey strategy is the statistical population. Including 340 production companies in Ardabil province, which used two managers from each company. The sample size is 260 people with the non-probability sampling method available for selection and the Sabz Bosli and Will (2012) human resource management questionnaire, Ojah et al.'s supply chain organizational learning questionnaire (2016), Zhang et al.'s supply chain performance questionnaire (2006) and Mamun et al.'s business performance questionnaire (2011) was distributed among them and finally 250 samples were used after screening the data for analysis with variance-based structural equation modeling method and PLS Smart 3.2 software. The validity of the research was measured using content validity through respectable professors. The reliability of the research was also measured using the Cronbach's alpha method and it was confirmed that an alpha value higher than 0.7 was considered acceptable. The results showed that GHRM, SCP and SCOL have a direct and significant effect on BP, and also GHRM and SCOL have a direct and significant effect on SCP. According to the Sobel test, supply chain performance has a significant mediating role in the relationship between GHRM and business performance, and supply chain performance has a significant mediating role in the relationship between supply chain organizational learning and business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain performance
  • green human resource management
  • supply chain organizational learning
  • business performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1402