شبکه هوشمند رقابتی و عملکرد تجاری با میانجیگری قابلیتهای بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت دانش بنیان

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد پیام نور واحد غرب تهران

10.22034/bs.2023.1974210.2677

چکیده

چکیده
از آنجایی که سازمان‌های تجاری مختلف تحت تأثیر مزیت رقابتی و مبارزه برای بقا، خصوصی‌سازی و بخش‌هایی از فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال قرار دارند، در تصمیم‌گیری، عوامل زیادی به دنبال دارد، بنابراین تصمیم‌گیری در سازمان‌های تجاری باید مبتنی بر روش شناسی شبکه هوش رقابتی، تعداد زیادی ابزار و تعداد زیادی فاکتور باشد.هدف از پژوهش حاضر شناخت نقش شبکه هوشمند رقابتی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی و مزیت رقابتی شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی به شمار می‌رود. جامعه آماری آن تعداد 500 نفر از افراد مرتبط با موضوع بوده‌اند که بر اساس جدول مورگان 217 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه است که از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفته شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS21 و Smart PLS2 بررسی شده‌اند. بدین ترتیب پیشنهاد می شود از سیستم‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و به‌روز، ﺧﺪﻣﺎت به‌موقع، ارائه نوآوری در راستای شناسایی نیازمندی‌های مشتریان و کشف فرصت‌های خلاقانه موجود در بازار اهمیت و کسب اطلاعات جدید از مشتریان و تأمین‌کنندگان در بازار استفاده شود و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: شبکه هوش رقابتی، عملکرد تجاری ، مزیت رقابتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intelligent competitive network and business performance mediated by marketing capabilities and competitive advantage in knowledge-based companies

نویسنده [English]

  • zivar hoseinzadeh
Payam Noor masters of West Tehran unit
چکیده [English]

Abstract
Since different business organizations are affected by competitive advantage and struggle for survival, privatization and parts of information technology and digital economy, there are many factors involved in decision-making, so decision-making in business organizations should be based on the competitive intelligence network methodology. There are a large number of tools and a large number of factors. The purpose of this research is to understand the role of the competitive intelligent network on business performance with the mediating role of marketing capabilities and competitive advantage of knowledge-based companies located in the Science and Technology Park of Tehran University.This research is practical in terms of its purpose, and in terms of data collection, it is descriptive-survey. Its statistical population was 500 people related to the subject, based on Morgan's table, 217 people were selected as a statistical sample. The measuring instrument of this research is a questionnaire that was examined in terms of validity and reliability. After collecting the questionnaires, the data were analyzed using the structural equation modeling method with the partial least squares approach with the help of SPSS21 and Smart PLS2 statistical software.
In this way, it is suggested to use advanced and up-to-date systems, timely services, provide innovation in order to identify customer needs and discover creative opportunities in the importance market and obtain new information from customers and suppliers in the market and evaluate its effect on the performance of companies. be placed
Keywords: competitive intelligence network, business performance, competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: competitive intelligence network
  • business performance
  • competitive advantage

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1401