اهمیت بازار صادراتی قزاقستان و استراتژی های توسعه صادرات به این کشور با مدل SWOT

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه راه‌کارهایی جهت توسعه صادرات ایران به قزاقستان می‌باشد. این پژوهش از نوع مروری و روش آن توصیفی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات لازم و آمارها از منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به وب‌سایت‌های رسمی و بین‌المللی و بهره‌گیری از نظرات خبرگان و صادرکنندگان به کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه قزاقستان بهره گرفته شده است.
در این پژوهش با استفاده از آمارهای رسمی مبادلات تجاری قزاقستان با ایران و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس عمده‌ترین رقبا در بازار این کشور، روسیه و چین می‌باشند. همچنین بر اساس مبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی پنج سال اخیر بیشترین میزان صادرات به این کشور مربوط به محصول پسته و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به گندم و جو بوده است.
در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن‌دهی و اولویت‌بندی آن توسط خبرگان، راه‌کارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل از ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان‌دهنده این بود که مناسب‌ترین راهبرد توسعه صادرات به این کشور، رویکرد تهاجمی می‌باشد.
بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، حل مشکلات بانکی از طریق به‌کارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت، استفاده از ظرفیت‌های بنادر و مناطق آزاد از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می‌باشند.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Kazakhstan's Export Market and Export Development Strategies of this Country with SWOT Model

نویسنده [English]

  • maryam khosravi asl
MA, Department of Commercial management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide solutions for the development of Iran's exports to Kazakhstan. The type of this research is review and its method is descriptive. For to collect the necessary information and statistics have been used from library resources, referring to official and international websites and using the opinions of experts and exporters to Central Asian countries, especially Kazakhstan. In this research, Kazakhstan's commercial exchanges with Iran and the world were analyzed by using official statistics. Based on this, the main competitors in the market of this country are Russia and China. Also, based on the trade exchanges between Iran and Kazakhstan in the last 5 years, the largest amount of export to this country was related to pistachio and date and the largest amount of import was related to wheat and barley. In the next part, export development strategies were compiled using the SWOT matrix and its weighting and prioritization by experts. The results of the evaluation matrix of internal and external factors showed that the most suitable strategy for the development of exports to this country is an aggressive approach. According to the opinions of expert’s things like Signing a free trade agreement with the Eurasian Economic Union, increasing direct flights, Wagon supply, solving banking problems by using barter mechanism or using national currencies in business, Using the capacities of ports and free zones are the most important measures for develop exports to Kazakhstan.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazakhstan / Free Trade Agreement between Iran and Eurasian Economic Union / Preferential Trade Agreement between Iran and Eurasian Economic Union / Development of trade relations with Kazakhstan / SWOT
Atif R.M., Haiyun L., and Mahmood H. (2017). Pakistan’s agricultural exports, determinants and its potential: an application of stochastic frontier gravity model. The Journal of International Trade & Economic Development 26(3): 257-276.
Bani Hashemi S. Thaghafi M. (2016) analysis of export development strategies to Central Asian countries with SWOT model in line with the sixth development plan, Commercial surveys, Volume 14, Number 77, Page 16-28.
Doan T.N., and Xing Y. 2018. Trade efficiency, free trade agreements and rules of origin. Journal of Asian Economics 55(3): 33-41.
Hedayati Shahidani M Rahimi, O. (2019). Political Economy of Iran-Kazakhstan Relations and Eurasian Convergence, Central Asia and the Caucasus journal, Volume 26, Number 112, Pages143-167.
Karbasi A. Mohammadzadeh S. Rasoulian A. Ashrafi M. (2017). strategies for developing exports and expanding economic cooperation with Central Asian countries, the macro and strategic policies, number21, page 111-126.
MANAGEMENT STUDY GUIDE (n.d), https://www.managementstudyguide.com/swot-analysis.htm
Market Analysis and Research, International Trade Center (ITC) , www.trademap.org
Noviyani D.S., Na W., and Irawan T. (2019). Indonesian export efficiency: a stochastic frontier gravity model approach. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology 6(1): 488-497.
Parand F. (2016). the role of foreign transit in the development of Iran’s commercial relations with Central Asian countries, opportunities and challenges, Commercial surveys, Volume 11, Number 60, Pages 86-72.
Rasoulinejad E. Sabri P. (2022). Evaluation of the Eurasian Economic Union market for the export of products from Iran, Commercial surveys, Volume 20, Number 114, Pages 45-62.
Reports of Trade Promotion of Organization IRAN, 2016-2022.
Samadinia O. (2019). Investigation of Iran’s export capacities to Kazakhstan, center for strategic studies
Trading economic. (2020). Ease of Doing Business in Kazakhstan, https://tradingeconomics.com/kazakhstan/ease-of-doing-business
Voshoqi S. Safari A. (2016). Kazakhstan’s role in expanding relations between Iran and China in Central Asia, Central Eurasia Studies , Volume 10, Number 2, Pages 467-484.
Zahonogo P. (2016). Trade and economic growth in developing countries: Evidence from sub-Saharan Africa. Journal of African Trade 3(2): 41-56.