دیده‌بانی روندهای مؤثر بر صنعت ایران برپایه یک روش آینده‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشهای صنعت، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران

2 مربی، گروه پژوهشهای صنعت، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران

10.22034/bs.2022.563137.2652

چکیده

اولویت‌های ملی منعکس‌کننده ساختارها و نقاط قوت و همچنین منافع صنایع تولیدی غالب در اقتصاد است. بسیاری از تحلیل‌های ملی اخیر در مورد آینده صنعت، فعالیت‌های صنعتی را برجسته می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده درنتیجه روندهای سطح بالای جهانی و پیشرفت‌های فناوری نوظهور برجسته‌تر شوند. ازاین‌رو پژوهش حاضر بر آن است تا یک نمای کلی از عوامل شکل‌دهنده آینده و روندهای مهم را در حوزه صنعت در ایران را ارائه ‌کند که بر سیستم‌های صنعتی و تولیدی تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به دنبال پیاده‌سازی چارچوب سه مرحله‌ای آینده‌نگاری اف‌اس‌اس‌اف (چارچوب حسی‌سازی نشانه‌های آینده) به‌عنوان ابزار دیده‌بانی روندهای آینده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز و پس از پایش و ادغام و جمع‌بندی کارشناسانه 21 روند موثر بر آینده صنعت ایران شناسایی شدند. در مرحله دوم با کمک نرم‌افزار میک‌مک به‌منظور تحلیل اثرات متقابل اقدام گردید. در ابتدا چگونگی تاثیرگذاری روندها تحلیل شد و درنهایت در مرحله پایانی روندهای راهبردی مشخص گردیدند. بر اساس تحلیل یافته‌های پژوهش و خروجی نرم‌افزار میک‌مک روند‌های «تغییر در سیاست صنعتی خارجی»، «بهبود تولید انسان‌محور»، «کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی چرخه حیات» و «تأکید بر رفاه اجتماعی و پایه اقتصادی زندگی از طریق تولید» به‌عنوان روندهای راهبردی شناسایی شدند. روندهای شناسایی‌شده آینده صنعت در ایران بیانگر مسیرهای شکل‌دهی و ترسیم آینده‌های بدیل پیشروی صنعت ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Trends Affecting Iran's Industry Based on A Foresight Method

نویسندگان [English]

  • Mohsen Keshavarz Turk 1
  • Mostafa Mohammadi 2
  • Meisam Bashiri 2
1 Industry Research Department, Trade Studies and Research Institute, Tehran, Iran
2 Department of Industry Research, Trade Studies and Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

National priorities reflect the structures and strengths as well as interests of the dominant manufacturing industries in the economy. Many recent national analyzes of future of industry highlight industry activities that are expected to become more prominent in the future as a result of global top-level trends and emerging technological developments. Therefore, the current research aims to provide an overview of the factors shaping the future and important trends in the field of industry in Iran, which affect the industrial and production systems. This research seeks to implement a 3-step foresight framework called FSSF (Future Signals Sense-Making Framework) as a monitoring tool for future trends. In the first stage, by using interviews and open questionnaires and after monitoring and integration and summarising collected data, 21 effective trends on the future of Iran's industry were identified. In the second stage, mutual effects were analyzed by using MicMac software, and firstly, how the trends influence was analyzed, and finally, in the final stage, the strategic trends were identified. Based on the analysis of the research findings and the output of MicMac software, the trends of "change in foreign industrial policy", "improvement of human-centered production", "reduction of environmental effects and life cycle assessment" and "emphasis on social welfare and the economic basis of life through production" identified as Strategic trends. The identified trends of the future of industry in Iran indicate the ways of shaping and designing alternative futures for Iran's industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Trends / Monitoring / Iran's Industry / FSSF Foresight Method
احمدی و همکاران. (1399). «آینده پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاری»، دو فصلنامه آینده پژوهی ایران، سال پنجم، شماره اول، صص 81-104.
بابانژاد. م. (1399). «رهگیری نیروهای پیشران مؤثر بر آینده سازمان گمرک تا افق 1410». مدیریت کسب‌وکار,. 12(48) صص 365-387.
پیروز، الهام و منصور عسگری. (1399). «بررسی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 104، صص 21-43».
حسنی، علی و معصومه رحیم‌زاده. (1398). «آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران»، فصلنامه گردشگری شهری، دورۀ 6، شمارۀ 1، صص. 135-148
شاه آبادی، ابوالفضل و حمیدرضا نعیما. (1399). «عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری، رقابت پذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد)»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 107، صص 9-21.
فعال محمد علی، نگار ؛ مهدی فتح‌اله و محسن شیری. (1398). «بررسی تاریخی صنعت تا ظهور استراتژیک انقلاب صنعتی چهارم، معرفی و تبیین مفاهیم»، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، https://civilica.com/doc/978573
ملکی‌فر عقیل و همکاران. (1385). «الفبای آینده‌پژوهی»، تهران، انتشارات اندیشکده آصف.
نیکخواه، شهره. (1388). «آینده‌نگاری در صنعت: یک عامل پیش برنده در نوآوری (با نگاهی به آینده‌نگاری در صنعت غذا)»، هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
Afsik Mohammad Ali, Negar and Fath Elah, Mehdi and Shiri, Mohsen, (2018), historical review of industry until the strategic emergence of the fourth industrial revolution, introduction and explanation of concepts, 13th International Strategic Management Conference, Tehran, https://civilica.com/doc/978573.
Ahmadi et al. (2019), future research of the supply chain of the oil industry with a scenario-based approach, Iran Future Research Quarterly, 5th year, 1st issue, pp. 81-104.
Akhtar, N., Bokhari, S. A., Martin, M. A., Saqib, Z., Khan, M. I., Mahmud, A., ... & Amir, S. (2022). Uncovering Barriers for Industrial Symbiosis: Assessing Prospects for Eco-Industrialization through Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Regions. Sustainability, 14(11), 6898.
Albright, K. S. (2004). Environmental scanning: radar for success. Information Management Journal, 38(3), 38-45.
Amiri, I. S., Azzuhri, S. R. B., Jalil, M. A., Hairi, H. M., Ali, J., Bunruangses, M., & Yupapin, P. (2018). Introduction to photonics: Principles and the most recent applications of microstructures. Micromachines, 9(9), 452.
Apache, P. O. I. (2020). EN Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy.
Babanjad M. (2019)., Tracking the driving forces effective on the future of the Customs Organization until the horizon of 2010. Business management. 12(48) pp. 365-387.
Barnes, P. M. (2021). Sustainable development in the European Union. In The Routledge Handbook of European Integrations (pp. 331-349). Routledge.
Berg, J., & Lu, S. (2020). Review of interfaces for industrial human-robot interaction. Current Robotics Reports, 1(2), 27-34.
Bibri, S. E., Krogstie, J., & Kärrholm, M. (2020). Compact city planning and development: Emerging practices and strategies for achieving the goals of sustainability. Developments in the built environment, 4, 100021.
Botzen, W. W., Deschenes, O., & Sanders, M. (2020). The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. Review of Environmental Economics and Policy.
Bullinger, H. J., Warschat, J., & Fischer, D. (2000). Rapid product development—an overview. Computers in industry, 42(2-3), 99-108.
Cappelli, P. (2001). Making the most of on-line recruiting. Harvard business review, 79(3), 139-148.
Christopher, M., & Towill, D. (2001). An integrated model for the design of agile supply chains.” International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
da Silva, L. P., Kundu, S. C., Reis, R. L., & Correlo, V. M. (2020). Electric phenomenon: A disregarded tool in tissue engineering and regenerative medicine. Trends in biotechnology, 38(1), 24-49.
Dogaru, L. (2020). The main goals of the fourth industrial revolution. renewable energy perspectives. Procedia Manufacturing, 46, 397-401.
EFFRA. (2011). Roadmap: Factories of the Future Beyond 2013. European Factories of the Future Research Association.
Fan, J., Yu, W., & Hunter, L. (2004). Clothing appearance and fit: Science and technology. Woodhead Publishing.
Farrukh, A., Mathrani, S., & Taskin, N. (2020). Investigating the theoretical constructs of a green lean six sigma approach towards environmental sustainability: a systematic literature review and future directions. Sustainability, 12(19), 8247.
Gebhardt, A. (2011). Understanding additive manufacturing.
Goldman Sachs Investment Research. (2011). Equity Research: The Best Fortnight Thoughts. The Goldman Sachs Group, Inc.
Gordon, A. (2009). Future Savvy: Identifying Trends to Make Better Decisions, Manage Uncertainty, and Profit from Change. Amacom Books.
Gros, D., & Alcidi, C. (2013). The global economy in 2030: Trends and strategies for Europe. CEPS (Paperbacks), European Union.
Gross, R., Hanna, R., Gambhir, A., Heptonstall, P., & Speirs, J. (2018). How long does innovation and commercialisation in the energy sectors take? Historical case studies of the timescale from invention to widespread commercialisation in energy supply and end use technology. Energy policy, 123, 682-699.
Heidari, F. (2013, June). Micromachining: a new trend in manufacturing. In 2013 ASEE Annual Conference & Exposition (pp. 23-907).
Höjer, M., & Mattsson, L. G. (2000). Determinism and backcasting in future studies. Futures, 32(7), 613-634.
Hosni, Ali and Rahimzadeh, Masoumeh (2018), Future Planning of Tourism Industry in Tehran, Urban Tourism Quarterly, Volume 6, Number 1, pp. 135-148.
Jozala, A. F., Geraldes, D. C., Tundisi, L. L., Feitosa, V. D. A., Breyer, C. A., Cardoso, S. L., ... & Pessoa Jr, A. (2016). “Biopharmaceuticals from microorganisms: from production to purification.” brazilian journal of microbiology, 47, 51-63.
Kamppinen, M. (2003). Kyllä aika rientää kun on hauskaa…. Tieteessä tapahtuu, 21(8).
Karnik, N., Bora, U., Bhadri, K., Kadambi, P., & Dhatrak, P. (2022). “A comprehensive study on current and future trends towards the characteristics and enablers of industry 4.0.”  Journal of Industrial Information Integration, 27, 100294.
Khan, N., Sudhakar, K., & Mamat, R. (2021). Role of biofuels in energy transition, green economy and carbon neutrality. Sustainability, 13(22), 12374.
Kreibich, R., Oertel, B., & Wolk, M. (2011). Futures studies and future-oriented technology analysis principles, methodology and research questions.
Kuosa, T. (2010). Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information. Futures, 42(1), 42-48.
Kyove, J., Streltsova, K., Odibo, U., & Cirella, G. T. (2021). Globalization impact on multinational enterprises. World, 2(2), 216-230.
Lee, M., Yun, J. J., Pyka, A., Won, D., Kodama, F., Schiuma, G., ... & Zhao, X. (2018). “How to respond to the fourth industrial revolution, or the second information technology revolution? Dynamic new combinations between technology, market, and society through open innovation.” Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 21.
Levitt, T. (1983). The globalization of markets.
Liao, Y., Loures, E. R., Deschamps, F., Brezinski, G., & Venâncio, A. (2018). The impact of the fourth industrial revolution: a cross-country/region comparison. Production, 28.
Lindgren, M., and Bandhold, H. (2003). Scenario planning: The link between future and strategy. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Loveridge, D. (2008). Foresight: The art and science of anticipating the future. Routledge.
Malaska, Pentti (2013) Tulevaisuustietoisuudesta ja tulevaisuudesta tietämisestä: Tulevaisuus mielenkiinnon kohteena. In: Miten tutkimme tulevaisuuksia? ed. by Osmo Kuusi, Timo Bergman, Hazel Salminen, 14-22. 3rd. edition. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry. Helsinki
Malekifar Agil et al. (2005), Alphabet of future studies, Tehran, Asif think tank publications.
Mankoff, J., Rode, J. A., & Faste, H. (2013, April). Looking past yesterday’s tomorrow: using futures studies methods to extend the research horizon. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1629-1638).
Mankoff, J., Rode, J. A., & Faste, H. (2013, April). Looking past yesterday’s tomorrow: using futures studies methods to extend the research horizon. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1629-1638).
Mason, A., Lee, R., & NTA Network. (2022). Six Ways Population Change Will Affect the Global Economy. Population and Development Review, 48(1), 51-73.
Mckinsey 2021, five-consumer-trends-shaping-the-next-decade-of-growth-in-china.
Nair, M. M., Tyagi, A. K., & Sreenath, N. (2021, January). The future with industry 4.0 at the core of society 5.0: open issues, future opportunities and challenges. In 2021 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI) (pp. 1-7). IEEE.
Nguyen, P. Q., Courchesne, N. M. D., Duraj‐Thatte, A., Praveschotinunt, P., & Joshi, N. S. (2018). Engineered living materials: prospects and challenges for using biological systems to direct the assembly of smart materials. Advanced Materials, 30(19), 1704847.
Nikkhah, Shahreh (2008), Foresight in the industry: a leading factor in innovation (with a look at the foresight in the food industry), the 8th Conference of Research and Development Centers for Industries and Mines.
O’Sullivan, E. (2011). A Review of International Approaches to Manufacturing Research (Institute for Manufacturing Report for the UK Engineering and Phys- ical Sciences Research Council). Cambridge, UK: Institute for Manufacturing, University of Cambridge.
OECD. (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries. Paris: Organisa- tion for Economic Co-operation and Development.
OECD. (2011). OECD Due Diligence Guidances for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflicted-Affected and High-Risk Areas. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Pearson, I. D. (2000), The next 20 years in technology: Timeline and commentary. The Futurist (January).
Philbeck, T., & Davis, N. (2018). “The fourth industrial revolution.” Journal of International Affairs, 72(1), 17-22.
Pirouz, Elham and Asgari, Mansour (2019), Investigating Factors Affecting Employment Demand in Iran’s Industrial Sector, Business Reviews, No. 104, pp. 21-43.
Preuveneers, D., & Ilie-Zudor, E. (2017). “The intelligent industry of the future: A survey on emerging trends, research challenges and opportunities in Industry 4.0.”  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 9(3), 287-298.
Prisecaru, P. (2016). Challenges of the fourth industrial revolution. Knowledge Horizons. Economics, 8(1), 57.
PwC, (2011), The World in 2050.
Rheingold, H. (2003), Smart mobs: The next social revolution. Basic Books.
Roberts, M. A. J., Cranenburgh, R. M., Stevens, M. P., & Oyston, P. C. F. (2013). Synthetic biology: biology by design. Microbiology, 159(Pt 7), 1219.
Rohrbeck, R., & Gemünden, H. G. (2011). Corporate foresight: Its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological forecasting and social change, 78(2), 231-243.
Roos, G. (2016). Design-based innovation for manufacturing firm success in high-cost operating environments. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 2(1), 5-28.
Sadeh, A., Radu, C. F., Feniser, C., & Borşa, A. (2020). Governmental intervention and its impact on growth, economic development, and technology in OECD countries. Sustainability, 13(1), 166.
Sautter, B. “(2016). Futuring European industry: assessing the ManuFuture road towards EU re-industrialization.” European Journal of Futures Research, 4(1), 1-12.
Schwenker, B., and Wulf, Torsten. (2013). Scenario-based Strategic Planning: Developing Strategies in an Uncertain World (2013 ed., Roland Berger School of Strategy and Economics). Wiesbaden: Springen Fachmedien Wiesbaden.
Shahabadi, Abolfazl and Naima, Hamidreza (2019), Factors affecting the improvement of productivity, competitiveness and technology of small industrial units (case study of Eshtehard Industrial Town), Business Reviews, No. 107, pp. 21-9.
Sigov, A., Ratkin, L., Ivanov, L. A., & Xu, L. D. (2022). Emerging enabling technologies for industry 4.0 and beyond. Information Systems Frontiers, 1-11.
Slaughter, R. A. (1999). A new framework for environmental scanning. foresight.
Solaymani, S. (2021). A review on energy and renewable energy policies in Iran. Sustainability, 13(13), 7328.
Subhan, M. A., Choudhury, K. P., & Neogi, N. (2021). Advances with molecular nanomaterials in industrial manufacturing applications. Nanomanufacturing, 1(2), 75-97.
Tassey, G. (2010). “Rationales and mechanisms for revitalizing US manufacturing R&D strategies.” The Journal of Technology Transfer, 35(3), 283-333.
Teknikföretagen Production Research. (2008). Swedish Production Research 2020: Strategic Research Agenda.
Turoff, M. and V.A. Bañuls. (2011), Major extensions to Cross-Impact Analysis. in ISCRAM.
Vasin, S., Gamidullaeva, L., Shkarupeta, E., Finogeev, A., & Palatkin, I. (2018). Emerging trends and opportunities for industry 4.0 development in Russia.
Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of a Trend. McGraw Hill Professional.
Vishnevskiy, K., & Yaroslavtsev, A. (2017). Russian S&T Foresight 2030: case of nanotechnologies and new materials. foresight.
World Future Society website(2010)” Methods and Approaches of Futures Studies”, http://www.wfs.org/newmeth.htm
Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). “Industry 4.0: state of the art and future trends.”  International journal of production research, 56(8), 2941-2962.