شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)

نویسندگان

1 اموزش و پرورش

2 دانشکده برق دانشگاه مازندران، دانشیار

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه‌های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام ‌گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش‌بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام ‌شده است. همچنین از روش‌های مختلف اندازه‌گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده‌ شده اما نتیجه‌گیری‌ها بر مبنای روش‌های مختلف اندازه‌گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند محافظه‌کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف‌پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی‌ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی‌های کوتاه‌مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. درحالی‌که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه‌گذاران، اظهارنظر تعدیل‌شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف‌های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش‌ از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی‌داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying to Effective foctores of the Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • SERVEH FARZAD 1
  • JAMAL Qasemi 2
1 teacher
2 UNIVERSITY OF MAZANDARAN
چکیده [English]

The purpose of this study is in the country to review the theoretical foundations, theories related to the stock price crash risk, and the literature. This study showe that during the last ten years, many studies have been conducted on the stock price crash risk in the country and in most previous studies, the main focus has been on the factors affecting the risk of stock price falls and very little research on the method used to predict. The study of these studies showe that, there is a negative and significant relationship between variables such as conservatism, working capital management, institutional investors, audit quality, financial flexibility, profitability, return on assets, company size, book value to book value of equity, continuity of auditor selection, auditor specialization in industry, managerial ownership, independence of board members, short-term debts, debt maturity, dividend payment. And there is a positive and significant relationship between the lack of transparency of financial information, heterogeneity of investors' opinions, adjusted comments, reorganization, abnormal discretionary expenses, abnormal operating cash flows, accrual-based earnings management, ratio of non-executive board members, major weaknesses in internal control, liquidity, overconfidence management, information asymmetry, growth and decline stages, tax avoidance, ownership concentration, and exploratory business strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock price crash risk
  • negative skewness of stock returns
  • maximum sigma
احمدپور، احمد و زارع بهنمیری و کرامت‌الله رستمی  (1393)، «بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، (28)، 45-29.
احمدی، محمدرمضان؛ محمدحسین قلمبر، و سید صابر درسه (1393)، «بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام»، مجله بررسی‌های حسابداری، 4(1)، 59-37.
احمدی، محمدرمضان و صابر درسه (1394)، «بررسی تداوم کوتاه‌مدت و بلندمدت انتخاب حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام»، مجله دانش حسابداری مالی، (2)4، 111-136.
احمدی، محمدرمضان و صابر درسه (1394)، «بررسی تأثیر دستکاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری، (6) 21، 183-153.
احمدی، محمدرمضان و صابر درسه (1395)، «بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، (8)3،42-19.
اعطایی‌زاده، رضا، رویا دارابی  (1396)، «پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار»، پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار،  8(16)، صص 106-95.
تنانی، محسن؛ علیرضا صدیقی و عباس امیری (1394)، «بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی، (3)4، 20-1.
حیدرپور، فرزانه؛‌حسین رجب‌دری و علی خلیفه شریفی (1395)، «ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام»، مجله پژوهش حسابداری، (6)3، 22-1.
حسن‌زاده، برادران و وحید خانقاه (1397)، «تأثیر استراتژی متنوع‌سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی»، مجله دانش حسابداری، 9(1)، صص،63 تا 90.
حقیقت، آرزو (1392)، «تأثیر سرمایه‌گذاری نهادی بر هم‌زمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه حسابداری. دانشکده اقتصاد و علوم اداری. دانشگاه اصفهان.
حاجی‌ها، زهره (1395)، «راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 31
حقانی‌فر، آنا؛ .حمیدرضا شماخی و غلامعلی حاجی (1394)، «تأثیر شاخص‌های بنیادی سهام بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران.
حسینی، سید علی و فتانه امجدیان (1396)، «بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام»، مجله دانش حسابداری، 8 (1) صص، 75-105.
حسن‌زاده، رسول و نسا حشمت (1396)، «بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود در خطر سقوط قیمت سهام»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی
جعفری، محبوبه و زهرا شجاعی (1394)، «تأثیر مدیریت واقعی سود و رقابت بازار محصول بر خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار»، اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد.
خانقاه، وحید، مهدی زینالی (1396)، «ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام»، مجله بررسی‌های حسابداری، 5(17)، صص،25-50.
دیانتی، زهرا، محسن لطفی و کسری آزادبخش (1391)، «تأثیر مدیریت سرمایه در گردش مبتنی بر چرخه تبدیل نقدی «گیتمان» بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام»، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، (1)4، 64-55.
دیانتی، زهرا؛ مهدی مرادزاده و سعید محمودی (1391)، «بررسی تأثیر سرمایه‌‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام»، مجله دانش سرمایه‌گذاری، (1)2،
دولو، مریم (1395)، «عدم شفافیت اطلاعات مالی، هم‌زمانی و ریسک ریزش قیمت سهام»، مجله حسابداری مدیریت، (9)31،49-33.
رحمنی، پروین؛ المیرا امسیا و الهه صرفی (1394)، «بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
رضوی، محمدرضا؛ زهرا لشگری و علی روحی (1393)، «تأثیر ضعف‌های عمده کنترل‌های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
رستم نژاد، سحر (1391)، «بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه حسابداری. دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال.
سادات شجاعی، زهرا (1394)، «تأثیر مدیریت واقعی سود و رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
صدرالسادات، لیلا؛ سلمان ستوده‌نیا و علی امیری (1396)، «بررسی رابطه هموارسازی سود و خطر ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، ()21، 230-207.
طالب‌نیا، قدرت‌الله؛ سلام عبدالله‌زاده و محمدهادی سارانی (1392)، «تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر کاهش ریسک ریزش قیمت سهام»، حسابدار رسمی، صص 98-86.
عباسی، ابراهیم؛ علی شهرتی و مریم قدکچیان (1394)، «بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی»، دانش حسابداری، (5)19، 141 - 162.
فروغی، داریوش و منوچهر میرزایی  (1391)، «تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفت‌های حسابداری، (4)، 77-117.
فروغی، داریوش، منوچهر میرزایی و رساییان (1391)، «تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش مالیات، (13)،120-70.
فروغی، داریوش؛ هادی امیری و منوچهر میرزایی (1390)، «تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی،4(10)، 40-15.
فروغی، داریوش و پیمان قاسم‌زاد (1394)، «تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام»، مجله دانش حسابداری مالی، (2)2، 72-55.
فروغی، داریوش و امین ساکیانی  (1395)، «تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام»، مجله پژوهش حسابداری، 20، 116-99.
فولاد، فرزانه؛ احمد یعقوب‌نژاد، و عبدالرضا تالانه (1391)، «محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 3، صص 118-99، پاییز 91
کعب عمیر، احمد و سپیده نامی (۱۳۹۶)، «بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، دانشگاه یزد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و شرکت پژوهشی طرود شمال،
https://www.civilica.com/Paper-IECEUS05-IECEUS05_029.html
مشکی، مهدی و رضا فتاحی  (1390)، «تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 16()، 136-119.
مرادی، مهدی؛ مهدی ظهری و پوریا اسدزاده (1393)، «پیش‌بینی درماندگی مالی مبتنی بر الگوریتم کاوش باکتری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش‌های عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا علیه‌السلام
مؤذنی، بیتا و یونس نهندی (1395)، «ارتباط بین استعداد مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط قیمت سهام»، مجله مدیریت بهره‌وری، (10)39، 280-247.
محمدزاده، حیدر؛ عیسی ابیضی؛ مهدی محبلی‌پور و سجاد گلمحمدی  (1396)، «تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر خطر سقوط قیمت سهام»، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، مؤسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس AEMCNF01-AEMCNF01_150.html- https;//www.civilica.com/paper
ملکیان، اسفندیار؛ حسین فخاری؛ جمال قاسمی و سروه فرزاد (1397)، «پیش‌بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری (الگوریتم تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لجستیک»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،9(36).
ملکیان، اسفندیار؛ حسین فخاری؛ جمال قاسمی و سروه فرزاد (1396)، «پیش‌بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لجستیک»، با تأکید بر نگرش انتخاب ویژگی، بورس اوراق بهادار،10(40).
نهندی، یونس و وحید تقی‌زاده (1396)، «تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی»، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (24)1، 40-19.
نصیرزاده، فرزانه؛ محمدرضا عباس‌زاده و محمدحسین آرانی  (1396)، «بررسی تأثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام»، فصلنامه حسابداری مالی، 34(9)، صص 70-35.
ودیعی، محمدحسین و امین رستمی (1393)، «بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، (6) 23، 43-66.
واعظ، علی و صابر درسه (1395)، «بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های دارویی وغیردارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری سلامت، (5)1،79-106.
یوسفی، نجم (1395)، «بررسی رابطه بین پارادایم مالکیت نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
Bradshaw, Mark, T. Hutton, Marcus,Alan J.& Tehranian, Hassan (2010). Opacity;Crash Risk and Option Smirk Curves. Boston College;
Bleck A. Liu, X. (2007). “Market Transparency and the Accounting Regime”. Journal of Accounting Research, 45, 229-256.
Blanchard, Oliver(1979). Speculative Bubbles, Crashes and Rational Expectations, Economics Letters1979; 3: 387-389, 2-10.
Blum, c. & roli, a(2003) metaheuristics in combinatorial optimization overwiew and conceptual comparison,ACM comput, 35(3), P268-308
Callen, J. L. and Fang, X. (2013). “Institutional Investor stability and Crash Risk: Monitoring or Expropriation”? Journal of Banki ng & Finance, 37(8), 3047-3063.
Campbell, J.Y. Hentschel, L. (1992). “No news is good news: An asymmTAXic model of changing volatilityin stock returns”. Journal of Financial Economics, 31, 281-318.
Cao, C. Xia, C. & Chan, K.C. (2016). Social trust and stock price crash risk: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 46, 148-165.
Chiam, S. Tan, K.&Mamun, A. (2009). A memetic model of evolutionary PSO for.
Chen, J. H. Hong, (2001).“ Forecasting crashes: trading volume, past returns,and conditional skewness in stock price”s. Journal of financial Economics, 61(3), 345-381.
Duffee, G.R. (1995). “Stock returns and volatility a firm-level analysis”. Journal of Financial Economics, 37,399-420.
French, Kenneth, R. Schwert, G. William,& Stambaugh, Robert, F. (1987). Expected Stock Returns and Volatility. Journal of Financial Economics, 19, 3-29.
Hutton, A.P. Marcus, A.J, Tehranian, H. (2009). “Opaque financial reports, R2, andcrash risk”. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Hong, H. Stein, J.C. (2003). Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and MarketCrashes. The Review of Financial Studies 16, 487-525.
Kim, J.B. & Zhang, L. (2016). CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk,Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
Kim, J.B. and L. Zhang. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Researchforthcoming.
Kim, J.B. Li, Y. Zhang, L. (2011a). “Corporate TAX avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis”. Journal of Financial Economics, forthcoming.
Xu, N.H. Li, X.R. Yuan, Q.B. Chan, K.C. (2014). “Excess perks and stock price crash risk: evidence from China”. Journal of Corporate Finance, 25, 419-434.