تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان

نویسندگان

1 مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مدیریت بازرگانی، راهبرد شمال، رشت، ایران

4 دانشگاه گیلان

چکیده

.
افزایش رقابت میان کسب‌ و کارها، سبب شده تا مصرف‌کنندگان با شمار زیادی از برندهای گوناگون محصولات مصرفی مواجه شوند که بسیاری از آن‌ها از لحاظ کاربرد مشابه یکدیگر هستند. در این میان مراکز فروش و ارائه این کالاها و خدمات برای تأثیر‌گذاری بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان از روش‌های گوناگونی همچون قیمت واحد محصولات در بهبود تصویر مشتریان از قیمت محصولات فروشگاه خود استفاده می‌کنند، تا از این طریق بتوانند مشتریان را به خرید و تکرار خرید تشویق نمایند و با افزایش فروش بر سودآوری فروشگاه خود بیفزایند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه (شامل ابعاد پردازش، حساسیت، ارزیابی، ادراک و ارزش قیمت فروشگاه) و قصد خرید مشتریان است. همچنین نقش میانجی تصویر قیمت فروشگاه و ابعاد آن میان قیمت واحد و قصد خرید مشتریان بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان فروشگاه مواد غذایی در شهر کرج می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق نیز از نرم‌افزار SPSS22 و Smart PLS2 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و نیز بر ابعاد آن تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین تصویر قیمت فروشگاه بر قصد خرید مشتریان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. علاوه بر این تصویر قیمت فروشگاه میان قیمت واحد و قصد خرید مشتریان نقش میانجی را دارد و تمام ابعاد تصویر قیمت فروشگاه به‌جز حساسیت قیمت نیز نقش میاجی را میان قیمت واحد و قصد خرید مشتریان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Unit Price on the Store Price Image and Customer’s Shopping Intentions (Case Study of food stores in Karaj)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Rahim Ramezanian 2
  • Setareh Janipour 3
  • Seyedeh Sadaf Veshkaei Nejad 4
1 Management, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Management, Rasht, Iran
3 Management, Rasht, Iran
4 Guilan university
چکیده [English]

The main purpose of the present research is the effect of unit price on the store price image and customer’s shopping intentions in food stores in Karaj. The purpose of this study is applied and in terms of collecting and analyzing data, is descriptive. The statistical population of the research is the customers of tow types of grocery stores in the city of Karaj. Because of the unlimited society, the Cochran formula of the unlimited society are used to determine the sample size. SPSS 22 and Smart PLS 2 software are used to analyze the data. The results of the research showe that out of the 18 hypotheses, only one hypotheses is rejected and the rest are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unit Price
  • Store Price Image
  • Purchase Intention
شادمهری، رضا (1395)، «بررسی مقایسه‌ای تأثیر ابعاد تصویر قیمت بر قصد خرید در بازارهای سنتی و مدرن ایران (مورد مطالعه: بازار رضا و فروشگاه زنجیرهای پروما مشهد)»، پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی مهر البرز.
عزیزی، شهریار (1391)، «قیمت‌گذاری: رویکردها و فرایندها»، تدبیر، 38-22.
کراچی، هدیه (1394)، بررسی ابعاد تصویر قیمت و تأثیر آن بر قصد خرید در بازارهای سنتی و بازارهای مدرن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
Amara, R. B., and Buslama, N. (2011). Creation of Price Image Measurement Scale and Comparing Perceptions of Price Image Dimensions of Two Sales Formats. IBIMA Business Review.
Arshad F. M. (2009). “The Integration of Palm Oil Market in Peninsular Malaysia”, Indian Journal of Agricultural Economics. 45, 21-35.
Babin, B. J., Borges, A., and James, K. (2016). “The role of retail price image in a multi-country context: France and the USA”. Journal of Business Research, 69(3), 1074-1081.
Bogomolova, S., & Jarratt, I. (2016). Unit pricing in supermarkets: Review of past evidence from academic and industry studies.
Chang, S. H., & Wang, K. Y. (2014). “Investigating the antecedents and consequences of an overall store price image in retail settings”. Journal of Marketing Theory and Practice, 22(3), 299-314.
Chen, S. C., & Lin, C. P. (2015). The impact of customer experience and perceived value on sustainable social relationship in blogs: An empirical study. Technological forecasting and social change, 96, 40-50.
Chezy, O., Raghubir, P., Brosh, G., Monroe, K. B. & Heiman, A. (2008). “Memory-Based Store Price Judgments: The Role of Knowledge and Shopping Experience,” Journal of Retailing, 32(2), 202-232.
Chiang, C.-F., Jang, C.S., 2007. The Effects of perceived price and brand image on value and purchase intention: leisure travelers’ attitudes toward online hotel booking. J. Hosp. Leis. Mark. 15 (3), 49-69.
Collins-Dodd, C., Lindley, T., 2003. “Store brands and retail differentiation: the influence of store image and store brand attitude on store own brand perceptions”. Journal of Retail and Consumer Service. 10, 345-352.
Das, G. (2014). “Linkages of Retailer Personality, Perceived Quality and Purchase Intention with Retailer Loyalty: A Study of Indian Non-food Retailing”. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 407-414.
Desai, K. K, and Talukdar, D. (2003). Relationship between Product Groups’ Price Perceptions,
Dhurup, M., Mafini, C., & Mathaba, R. L. (2013). “Store Image Factors Influencing Store Choice among Sportswear Consumers: Baseline Findings from South Africa”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 259-268.
Diallo, M. F. (2012). “Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market”. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(3), 360-367.
Do Vale, R.C., Matos, P.V., and Caiado, J. (2016). “The impact of private labels on consumer store loyalty: an integrative perspective”. Journal of Retail and Consumer Service. 28, 179-188.
Gunnarsson, J. (2015). Retailer Price Image-An Introduction and Literature Review (No. 3105:3). Stockholm School of Economics.
Hamilton, R., & Chernev, A. (2013). “Low prices are just the beginning: Price image in retail management”. Journal of Marketing, 77(6), 1-20.
 Han, H., and Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: how a hotel’s green image can influence behavioral intentions. J. Sustain. Tour. 18 (7), 901-914.
Hu Y. (2011) Linking Perceived Value, Customer Satisfaction, and Purchase Intention in E-Commerce Settings. In: Jin D., Lin S. (eds) Advances in Computer Science, Intelligent System and Environment. Advances in Intelligent and Soft Computing, vol 106. Springer, Berlin, Heidelberg.
Johnstone, W., and, Cortez, R.M. (2018). “Unit pricing and its implications for B2B marketing research”. Journal of Industrial Marketing Management, 69, 32-39.
Lagorce, A. (2009). Carrefour pushes hard to restore its price image. Retrieved 19.07.2017 fromhttp://www.marketwatch.com/story/carrefour-detemined-to-restore-price-image.
Lombart, C., Louis, D., & Labbé-Pinlon, B. (2016). “Price image consequences”. Journal of Retailing and Consumer Services, 28, 107-116.
Lourenco, C. J. (2010). Consumer models of store price perceptions and store choices. (PhD, Tilburg: Tilburg University Press).
Lourenço, C. J., Gijsbrechts, E., & Paap, R. (2015). “The impact of category prices on store price image formation: an empirical analysis”. Journal of Marketing Research, 52(2), 200-216.
Lusch, E. F., Dunne, P. M., & Carver, J. R. (2011). Introduction to Retailing. 2nd ed. Cincinnati, Ohio: South- Western College Publishers.
Mägi, A. W., & Julander, C. (2005). “Consumers’ store-level price knowledge: Why are some consumers more knowledgeable than others”? Journal of Retailing, 30(2), 208-238.
Obadia, C., & Stöttinger, B. (2015). “Pricing to manage export channel relationships”. International Business Review, 24(2), 311-318.‏
Rajendran, K.N. and Tellis, G.J. (1994), “Contextual and temporal components of reference price”, Journal of Marketing, 53, 33-22.
Ramayah, T., Lee, J., and Mohamad, O. (2010). “Green product purchase intention: Some insights from a developing country”. Resources, Conservation and Recycling. 54.
Roth, S., Himbert, L., & Zielke, S. (2017). “Does unit pricing influence store price image dimensions and shopping intentions for retail stores”? European Journal of Marketing, 51(7/8), 1396-1413.
Saraswat, A., Mammen, T., Aaja, J. P., & Tewari, R. (2010). “Building Store Brands Using Image Differentiation”. Journal of Indian Business Research, 2(3), 166-180.
Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2007). Consumer behavior. New Jersey: Pearson Education International Press.
Shamsher, R. (2016). “Store Image and its Impact on Consumer Behavior”. ELK Asia Pacific Journal of Marketing and Retail Management, 7(2), 1-27.
Sheth, & Mittal, (2004). Consumer Behaviour: A Managerial Perspective. (2nd ed.). Ohio: Thomson.
Silva, S., and Giraldi, J. (2010). The influence of store image on customer satisfaction: a case study of a shoe store. Brazilian Business Review, 7(2), 60-77.
Tlapana, T. P. (2009). Store Layout and its Impact on Consumer Purchasing Behaviour at Convenience Stores in Kwa Mashu. An Unpublished Dissertation, Technology (Marketing). Durban University of Technology.
Visser, E. M., Preez, R. D., & Noordwyk H. J. (2006). “Importance of Apparel Store Image Attributes: Perceptions of Female Consumers”. Journal of International Psychology, 32(3), 49-64
Wang, Tien. (2017). Social identity dimensions and consumer behavior in social media. Asia Pacific Management Review.
Wu, P.C.S., Yeh, G.Y.-Y., Hsiao, C.-R., 2011. The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australia Trade Mark Journal. 19, 30-39.
Zeithaml, V.A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, 52(3), 3-33.
Zielke, S. (2006), “Measurement of retailers’ price images with a multiple-item scale”, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2(2), 387-202.
Zielke, S. (2010). “How price image dimensions influence shopping intentions for different store formats”. European Journal of Marketing, 44(6), 748-770.
Zielke, S., & Toporowski, W. (2012). “Negative price-image effects of appealing store architecture: Do they really exist”? Journal of Retailing and Consumer Services, 19(5), 510-518.