ارائه مدلی فناورانه برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

2 کارشناسی ارشد حقوق ثبت املاک و اسناد دانشگاه علوم قضایی

چکیده

عدم تقارن اطلاعات پدیده‌ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می‌دهد به گونه‌ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می‌کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می‌شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه‌گر و بیمه‌گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می‌شود. البته راه‌حل‌هایی در راستای حل این چالش‌ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده‌سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می‌باشد. بلاک‌چین بستری است که با برخورداری از شاخصه‌های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results, Works and Presentation of a Technological Model to Solve the Challenges of Information Asymmetry in Industrial Property Insurance

نویسندگان [English]

  • Mahdi Naser 1
  • seyed amir ali taj 2
1 Master's degree in Private Law In University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 M.A in registration Law university of judicial sciences
چکیده [English]

 
Information asymmetry is a phenomenon that overestimates the implementation of the terms of industrial property insurance contracts. This phenomenon occurs in the absence of information transparency, so that one of the parties to the contract has access to information that is not at the disposal of the other. Although some of the principles governing industrial property insurance contracts, such as the principle of maximum good faith, require contracting parties to provide accurate information and provide information transparency, but in cases of misconduct in one of the interlocutors, the proper implementation of contracts concluded in this area is challenged encountered. One of the consequences of this phenomenon is the negative choice of the insurer and the insurer and creates moral hazard, which has a bad effect on the economic development of a country. There are, of course, solutions to address these challenges, which is best to create information transparency through the implementation of new electronic tools in Iran's legal system. The BlockChain is a place where, having unique features and new tools, it provides the possibility of maximum transparency and causes the elimination of this phenomenon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information asymmetry
  • industrial property insurance
  • BlockChain
  • Cryptocurrencies
  • Oracle
بابایی، ایرج (1390)، «حقوق بیمه»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ پنجم.
خامنه‌ای، سید محمد (1370)، «بیمه در حقوق اسلام»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.
کریمی، آیت (1380)، «کلیات بیمه»، بیمه مرکزی ایران، چاپ پنجم.
کشاورز، زمردی انباجی (1388)، «انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی.
کوشا، ابوطالب (1384)، «اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قرارداد‌ها»، فصل نامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
ماجدی، وحید (1389)، «انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی، شواهدی از بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران». مجله تحقیقات اقتصادی.
Branstetter, L., Fisman, R., Fritz Foley, C. & K. Saggi (2011), “Does Intellectual Property Rights Reform Spur Industrial Development?,”Journal of International Economics.
Christopher D. Clack, Vikram A. Bakshi ,Lee Braine (2017), Smart Contract Templates: foundations, design landscape and research directions, Downloaded from https://www.ssrn.com.
CJA Consultants Ltd., (2003). Patent litigation insurance, A study for the european commission on possible insurance schemes against patent litigation risks. Final Report.
D. AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, (2018) SMART CONTRACTS FROM A LEGAL PERSPECTIVE, Facultat de Dret Facultad de Derecho, Universiad de Alicante, downloaded from www,ssrn,com.
Disruptive innovation in financial services:A Blueprint for Digital Identity. World Economic Forum.(Aug.12,2016).Availablefrom:http://www3.weforum.org/docs/WEFA_Blueprintfor DigitalIdentity.pdf.
Fuentes, R.J., (2009). Patent insurance: Towards a more affordable mandatory scheme? ColumbiaScience and Technology Law Review, 10.
Gauntlett, D.A., (1997). Patents and insurance: Who will pay for reimbursement? Boston University Journal 0f Science and Technology Law, 6.
Gauntlett, D.A., (1998). Recent developments In intellectual property insurance. Tort and Insurance Law Journal, 33.
 
John Lanchester , (2016), When Bitcoin Grows Up, LONDON REV. OF BOOKS https://www.1rb.co.uk/v38/nO8/john-lanchester/when-bitcoin-grows-up.
Joris Bontje, (Updated 17 March 2016) What is a block hash ? https://ethereum.stackexchange.com/questions/2100/what-is-a-block-hash.
KAREN E. C. LEVY,(2017) Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law ,downloaded from social science research network, Https//:www.ssrn.com.
Kehrli,Jerome,(2016) Blockchain 2.0 - From Bitcoin Transactions to Smart Contract applications, online edition on social science research network: Https//: www, ssrn. com.
Legar (2006), “Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Hastings Law Journal “Article 4, No. 6 of the Constitution of 1867 (German)”, Vol. 52.
Muermann, A. and Straka, D., (2012). New evidence from driving behavior. Working paper. Asymmetric Information in Automobile insurance.
Nyman, J., (1999). The economics of moral hazard revisited.Journal of Health Economics, 18.
Pramodh Rai, (Oct 16, 2017) Understanding the Blockchain ,https://hackernoon.com/understanding-the-blockchain-64891686738e.
Reyes, J.A., (1995). Patents and Insurance: Who will pay for infringement.Boston University Journal of Science and Technology Law, 3.
Reyes, J.A., (1996). CGl insurance coverage for patent infringement. Boston University Journal of Science and Technology Law, 2.
Robinson W.J., (1989). Insurance coverage of intellectual property lawsuits. ALPLA Quarterly Journal.
Rowe T.M., (2008). Special insurance for intellectual property: Additional security for owners of intellectual property assets. De Paul Journal of Art , Technology and Intellectual Property Law, 19.
SAMUEL BOURQUE,SARA FUNG LING TSUE,(2014)A LAWYER ‘S INTRODUCTION TO SMART CONTRACTS, 4.
Silverberg Kristen, French Conan, Ferenzy Dennis, Van Den Berg Stephanie,(2016), Getting Smart: Contracts on the Blockchain ,Institute Of International Finance.
Simensky, M. and Osterberg, E.C., (1999). The insurance and management of intellectual property risks. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 17.
Small, L.A., (1998). Offensive and defensive insurance coverage for patent litigation: Who will pay? Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 16.
Sylla V. (1982), United States Fidelity and Guarantee co. Cal. App. 1976.Wolf Machinery co. V. Insurance co. of Northern America, California app.
Vermont S. (2006) “Independent Invention as a Defense to Patent Infringement,” The University of Michigan Law School.
Werbach,Cornell,(2017), CONTRACTS EX MACHINA, Duke Law Journal,67,downloaded from social science research network.
World Wide Web (WWW) , (Last visited 24 sep 2018) https://www.techopedia.com/definition/5217/world-wide-web-www.