بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طبابایی،تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور و جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی نوآوری دوجانبه‌گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه‌ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده‌ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور، جهت‌گیری کارآفرینانه‌محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه‌گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور، جهت‌گیری کارآفرینانه‌محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به‌منظور افزایش جهت‌گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها آموزش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the Effect of Entrepreneurial Orientation and Capability Based Human Resource Management on Firm Performance with The Mediating Role of Innovation Ambidexterity

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Mirbaha 1
  • Alireza Kooshki Jahromi 2
  • hormat asghari 3
1 Master of public administration
2 faculty member Allameh Tabatba'e University
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the relationship between HRM capability-based and entrepreneurial orientation on the performance of the organization with respect to the role of moderating ambidextrous innovation. The research method is descriptive-survey and data collected from Shufzhkaran Company. A questionnaire is used to collect data. Results and analysis showe that HRM capability-based, entrepreneurial orientation has impact on organizational performance. The ambidextrous innovation moderate the relationship between HRM capability-based, entrepreneurial orientation and organizational performance. The results provide support for the significant effects of the interaction between EO and capability-based HRM on innovation ambidexterity. Further, the results suggest innovation ambidexterity acts as an effective mechanism through which EO and capability based HRM together contribute to firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability
  • Based HRM / Entrepreneurial Orientation / Innovation Ambidexterity / Firm Performance
اکبری، محسن؛ مصطفی ابراهیم‌پور ازبری و میلاد هوشمند چایجانی  (1394)، «بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و دو جانبه گرایی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با تعدیل گری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی»، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، شماره4، 106-81.
برومند، مجتبی و مریم رنجبری (1388)، «اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24، صص 54-41.
جهانیان، رمضان و طاهره حدادی  (1394)، «بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان»، فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره اول، صص65 -54.
راسل، ال، ایکاف (1384)، «بازآفرینی سازمان طرحی برای سازمان در سده 21»، ترجمه: شریعتی، تقی ناصر؛ مردانی گیوی، اسماعیل؛ مریدی، سیاوش، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی.
رجبی، مریم؛ محمد حسنی و بهناز مهاجران  (1395)، «بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با آزمون نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی»، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره3، صص 178-151.
فارسیجانی، حسن و ابوالفضل سمیعی نیستانی  (1389)، «بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد‌های کیفیت و نوآوری»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره  4، صص 136-117.
طالقانی، غلامرضا؛ علی غفاری و محمد حقیقی (1395)، «بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی»، مدیریت دولتی، شماره1، صص 14-1.
معطوفی، علیرضا؛ محمد امیدوار و  الناز رزاق‌نژاد (1395)، «بررسی رابطه بین کارآفرینی محوری و رویکرد مالی با عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط شهرستان گرگان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیردولتی، موسسه آموزش عالی حکیم، دانشکده مدیریت و حسابداری.
Aktan, B., & Bulut, C., (2008), "financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey". European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12,69-79
Andriopoulos, C., & Lewis, M.W., (2009), "Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation". Organization Science, 20(4),696–717.
Arend, R. J., (2014), "Entrepreneurship and dynamic capabilities: How firm age and size affect the ‘capability enhancement–SME performance’ relationship". Small Business Economics, 42, 33–57.
Benner, M. J., & Tushman, M. L., (2003), "Exploitation, exploration, and process management:The productivity dilemma revisited". Academy of Management Review, 28,238–256.
Cantarello, S., & Martini, A.,& Nosella, A., (2012) "A Multi-Level Model for Organizational Ambidexterity: In the Search Phase of the Innovation Process", Creativity And Innovation Management, no. 21 (1), 28- 48.
Chen, Y. -C., & Li, P. -C., & Evans, K. R., (2012), "Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving". Industrial Marketing Management, 41, 1019–1034.
Davidsson, G. G., & Lumpkin, G. T., (2002), "Research edge: The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship". Academy of Management Executive, 19(1), 147–156.
Delaney, J.T. & Huselid, M. A., (1996), "The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance". Academy of Management Journal, 39(4): 949-969.
Fosfuri, A.,& Tribo, J. A., (2008), "Exploring the Antecedents of Potential Absorptive Capacity and its Impact on Innovation Performance". Omega, 36(2), 173-187.
Gibson, C. B., & Birkinshaw,  J., (2004) "The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity". Academy of Management, 47(2), 209–226.
Helfat, C. E., & Winter, S. G. (2011). "Untangling dynamic and operational capabilities: Strategy for the (n)ever-changing world". Strategic Management Journal, 32,1243–1250.
Hult, G. T. M., & Ketchen, D. J., (2001), "Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance". Strategic Management Journal, 22(9), 899–906.
Ireland R,. & Duane,. Webb., & Justin W., (2007), "Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation", Mays Business School, Texas A & M University, College Station, TX, 77843-4221, USA, Business Horizons, 50, 49—59.
Jansen, J. J. P.,& Tempelaar, M. P., & Van den Bosch, F. A. J., (2009), "Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms". Organization Science, 20(4), 797–811.
Kalleberg,  A.L. & Moody,  J.W., (1994), "Human resource management and organizational performance". American Behavioral Scientist, 37(7): 948-963.
Kang, S. C., Snell, S. A., & Swart, J., (2012), "Options-based HRM, intellectual capital, and exploratory and exploitative learning in law firms’ practice group". Human Resource Management, 51(4), 461–486
Kayesi, J., & Antonakis, J., (2012), "The contribution of entrepreneurial leadership to firm performance: a study of small and medium-sized entrepreneurs in Kenya". HYPERLINK “http://digitalknowledge.babson.edu/fer” o “Frontiers of Entrepreneurship Research” Frontiers of Entrepreneurship Research
Kenter, R. M., (2007), "The change Masters: Innovation for productivity in the American carpratoon, Historical Research Reference in Entrepreneurship, university of Illinoi".
 
Li, Y. H., & Huang, J. W., (2012), "Ambidexterity’s mediating impact on product development proficiency and new product performance". Industrial Marketing Management,7,1125-1132.
Lisboa, A., & Skarmeas, D., & Lages., C., (2011), "Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach". Industrial Marketing Management, 40, 1274-1284.
Lopez-Cabrales, A., & Pérez-Luño, A., & Cabrera, R. V., (2009), "Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity". Human Resource Management, 48, 485-503
Mäkelä, K., & Sumelius, J., & Höglund, M., & Ahlvik, C., (2012), "Determinants of strategic HR capabilities in MNC subsidiaries". Journal of Management Studies, 49(8), 1459–1483.
Messersmith, J. G., & Wales, W. J., (2013), "Entrepreneurial orientation and performance in young firms: The role of human resource management". International Small Business Journal, 31(2), 115–136.
Mihalache, O. R., & Jansen, J. J. P., & Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H.W., (2014), "Topmanagement team shared leadership and organizational ambidexterity: A moderated mediation framework". Strategic Entrepreneurship Journal, 8, 128–148.
Murray, J. Y., Gao, G. Y., & Kotabe, M., (2011), "Export market orientation and export performance: Themediating role of marketing capabilities and positional advantages". Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 252–269.
O’Reilly, C. A., III, & Tushman, M. L., (2008), "Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma". Research in Organizational Behavior, 28, 185–206.
 Prieto, O. M., & Santana, M. P. P., (2012), "Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain". Human Resource Management, 51(2), 189–212.
Rajabi Farjad H, Malmeier A, Tahery A. "Investigations of relationship between organizational health and organizational justices with organizational commitment between Hamedan taxes offices staff", HRM journals, 9 th years, 2014:31; 43-23.
Rauch, A.,& Wiklund, J.,& Lumpkin, G. T. T., & Frese, M., (2009), "Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future". Entrepreneurship: Theory and Practice, 33(3), 761–787.
Rubenstein-Montano, B.,& Buchwalter J., &Liebowitz J., (2001), "Knowledge Management: A U.S. Social Security Administration Case study". Government Information Quarterly. 18 (3): 223-253.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A., (1997), "Dynamic capabilities and strategic management". Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
Voss, G. B., & Voss, Z. B., (2013), "Strategic ambidexterity in small andmedium-sized enterprises:Implementing exploration and exploitation in product and market domains". Organization Science, 24(5), 14591477.
Wiklund, J., & Shepherd, D., (2003), "Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performanceof small and medium-sized businesses". Strategic Management Journal, 24(13), pp. 1307–1314.
Zhang, J., & Geare, A., & Okane, C, (2016), "The interactive effects of entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance: The mediating role of innovation ambidexterity", industrial marketing management, 59,131-143.