بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس امورمالیاتی ، دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه،‌دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین

چکیده

برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی‌های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی‌ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت‌های آن‌ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده‌اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون‌های هم‌جمعی با استفاده از نرم‌افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market)

نویسندگان [English]

  • jamal jaliliyan 1
  • nasim taherkhani 2
1
2
چکیده [English]

Some investors use a variety of strategies to seek and understanding of the general behavior of the stock market and to earn profits. One of these strategies in stock trading is pairs trading strategy. To find the stock’s price of two stocks wich  have been moved Same together in the Past. This study aimed to evaluate the strategy of pairs trading in the stock market in Iran. The Collected data Comes from a sample of  investment companies for the period 1384 to 1394. To identify pairs of stocks, a one-year period is considered and correlation and cointegration tests by EViews software are used. Then research questions were examined by Mtlab software and software designed for pairs trading strategy (developed by authors). the results indicate that the strategy is feasible and beneficial in most years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pairs Trading Strategy / Market Neutral / Arbitrage / Cointegration Test
پاکیزه، کامران و ثمر حبیبی (1396)، «مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی،مدیریت دارایی و تامین مالی»، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، صص 69-88.
پاکیزه، کامران؛ کوثر اخوان چایجان و پیام صالحی (1391)، «کاربرد استراتژی­ معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
تهرانی، رضا؛ حجت‌اله انصاری و علیرضا سارنج (1387)، «بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صص 17 - 32.
عزیززاده، فاطمه و نسرین عبادی (1396)، «انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد»، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صص 229-246.
عسگری، محسن و زهرا ابو (1391)، «بررسی اثربخشی استراتژی معاملات جفتی بر روی قراردادهای آتی سکه با ترکیب رویکردهای تصادفی و هم‌انباشتگی»، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، 11 و 12 بهمن ماه، دانشگاه سمنان.
فدایی نژاد، اسماعیل و سارا پیشداد (1388)، «بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت‌های سهام، چشم انداز مدیریت»، شماره 33، صص 143-158.
Alrasheedi ,M.A. and Al-Ghamedi ,A.A‌, (2013), "Some Quantitative Issues in Pairs Trading", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(6): 2264-2269.
Bianchi, Robert. J., Drew, Michael. E and Zhu, Roger, (2009), "Pairs Trading Profits in Commodity Futures Markets", School of Economics and Finance ,Queensland University of Technology.
Bolgun, E ,.Kurun, E and Guven, S, (2010), “Dynamic pairs trading strategy for the companies listed in the Istanbul stock exchange.” International Review of Applied Financial Issues and Economics 1: 37-57.
Broussard, J.P,. Vaihekoski, M, (2010), "Profitability Of Pairs Trading Strategy In Finland", Portuguese Finance Network 6th Finance Conference.
Chen, H. ,Chen, S. ,Li, F, (2012), "Empirical Investigation Of An Equity Pairs Trading Strategy", Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=1361293.
Cummins,R.L., (2010), "Pairs-Trading: Testing the Consistency of a Statistical Arbitrage Investment Strategy", Erasmus University Rotterdam ,Erasmus School Of Economics, Msc Economics & Business Master Specialization Financial Economics.
Do, B., Robert, F and Kais, H., (2006), “A new approach to modeling and estimation for pairs trading.” Proceedings of 2006 Financial Management Association European Conference.
Ehrman, D. S, (2006), "The Handbook of Pairs Trading Strategies Using Equities Options, and Futures", Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.
Elliott, Robert J., John Van Der Hoek, and William P. Malcolm, (2005), ”Pairs trading.” Quantitative Finance 5.3: 271-276.
Gatev, E., Goetzmann, W. N., and Rouwenhorst, K. G., (2006), "Pairs Trading:Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule". The Review of Financial Studies 19(3):797-827.
Hong, G And Susmel, R, (2004), "Pairs-Trading In The Asian ADR Market, Department of Finance", College Of Business And Management Saginaw Valley State University,7400 Bay Road, University Center.
Huck, N., (2010), “Pairs trading and outranking: The multi-step-ahead forecasting case.” European Journal of Operational Research 207.3: 1702-1716.
Lucey, M And Walshe, D, (2011), "European Equity Pairs Trading: The Effect Of Data Frequency On Risk And Return", Department Of Economics, University College Cork, College Road, Cork Ireland, Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=2150217.
Perlin, M. (2007) “M of a kind: A Multivariate Approach at Pairs Trading.” Available at SSRN952782.
Pizzutilo, Fabio, (2013)", A Note on the Effectiveness of Pairs Trading For Individual Investors", International Journal of Economics and Financial IssuesVol. 3, No. 3, 2013, pp.763-771.
Puspaningrum, H., (2012), "Pairs trading using cointegration approach", doctor of philosophy thesis, school of mathematics and applied statistics, University of Wollongon,http://ro.uow.edu.au/theses/3450.
Reiakvam, O. H & Thyness, S. B, (2011), "Pairs Trading In The Aluminum Market A Cointegration Approach", Master’s Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Industrial Economics and Technology Management.
Sipilä, Miika, (2013), "Algorithmic Pairs Trading: Empirical Investigation of Exchange Traded Funds", Finance Master’s thesis, Department of Finance Aalto University School of Business.
Yuksel, A ,.Yuksel, A,. Muslumov, A, (2010), "Pairs Trading with Turkish Stocks,Middle Eastern Finance and Economics", Issue 7,http://www.eurojournals.com/MEFE.
کد Matlab نرم‌افزار استراتژی معاملات جفتی
buy=zeros(?,1);
sell=zeros(?,1);
t=1:?;
for i=1:?
if cost1(i)>=std(cost1)
sell(i)=cost1(i);
elseif cost1(i)<=-std(cost1)
buy(i)=cost1(i);
end
end
plot(t,cost1,’r’);
xlabel(‘time’);
ylabel(‘normalized prices’);
hold on
plot(t,std(cost1));
hold on
plot(t,-std(cost1));
hold on