بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدأ بر تمایلات مصرف‌کنندگان (مطالعه: شهروندان منطقه 5 شهر تهران)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت داشگاه تهران

چکیده

مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن‌را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف‌کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته‌تر می‌شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت با کشور مبدا بر تمایلات مصرف‌کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقه 5 تهران را شامل می‌شود. حجم نمونه‌ 384 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده‌ و داده‌ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده ‌است. هم‌چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفته‌شده و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس 17 و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده ‌شده است. نتایج حاکی از این است که وجود ارتباط معکوس مابین خصومت با آمریکایی‌ها و تصویر کشور، محصول آمریکایی، ملی‌گرایی و تمایل به خرید مصرف‌کنندگان ایرانی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of the Impact Hostilities with the Country of Origin on Consumer Sentiment (Study: the Citizens of Region Five in Tehran, Iran)

نویسنده [English]

  • d t 1
1 tehran
2
3
چکیده [English]

The consumption of domestic products is a  key Factor to stimulating economic development in each country and moving it forward. Nevertheless, the policies adopted by the authorities to buy domestic products by consumers, largely confronted with foreign products in the market have been defeated. This issue becomes more prominent when there are conflicts between Iran and the United States as the country of origin of some products. The purpose of this study is to investigate the effect of hostility with the country of origin on consumer sentiment. The statistical population of the study includes citizens over the age of 18 years in zone 5 city of Tehran. A sample of 384 people was selected through available sampling method and the data were collected through a questionnaire and library studies. In order to test the hypothesis of the research, the structural equation model and especially the path analysis technique have been used and Spss 17 and Smart PLS software have been used for this purpose. The results indicate that there is a reciprocal relationship between hostility with the Americans and the image of the country-the American product of nationalism and the desire to buy Iranian consumers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hostility / Image of the Country / Goods Image / Nationalism / Wanting to Buy
بهمنی، م (1391)، «بررسی میزان ملی‌گرایی مصرفی، اعتماد به تبلیغات و تمایل به مصرف کالاهای داخلی در بین شهروندان 28 شهر کشور». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 71)، 182-159.
حقیقی، م و طهمورث حسنقلی‌پور و محمدزاده، ز (1392)، «رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبدأ در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد». بررسی‌های بازرگانی، شماره 59.
حقیقی، م و حسین‌زاده، م (1387)، «مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره12، شماره4.
داوری، ع و رضازاده، آ (۱۳۹۲)، «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS». انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
ضیایی، م و نرگسیان و آیباغی (1387)، «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران». نشریه مدیریت دولتی، دورة اول، صص 86-67.
فربد، ش (1393)، «بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استفاده از تبلیغات شفاهی بر تمایل به خرید مشتریان: اثرات تعدیل‌گری نگرش نسبت به خرید، اعتماد و تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت)». کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کاتلر، ف و آرمسترانگ (1390)، «اصول بازاریابی». فروزنده، ب. اصفهان: انتشارات آموخته، ویراست هجدهم.
کریم‌محمد، ن (1387)، «بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی و معیارهای مکمل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان غذایی شرکت مهرام در تهران». کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مرتضوی، س و پور و سعادت‌یار و بیطرف و رضایی‌راد (1391)، «اثر گرایشات ملی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری». پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره پانزدهم، 26-5.
موسوی‌فر، ر (1388)، «روابط ایران و آمریکا؛ مسئله اسراییل». فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 46، شماره 2، 514- 497.
یزدان‌فام (1391)، «مناسبات ایران و آمریکا در سایه تحولات جدید ملی و منطقه‌ای». پژوهشنامه دفاع مقدس، سال اول، شماره 1، 154-133.
Akdoghan, M. S. & Ozgener, S. & Kaplan, M. & Coskun, A, (2012), "The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: the moderating role of consumer loyalty". Emerging markets journal. Vol. 2.
Bahaee, M., & Pisani, M., (2009),  Are Iranian consumers poised to ‘‘buy American’’ in a hostile bilateral environment?. Business Horizons, 52, 223-232.
Cheah, I. & Phau, I. & Kea, G. & Huang, Y. A., (2016), 'Modelling effects of consumer animosity: Consumers’ willingness to buy foreign and hybrid products". Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 184- 192.
Chowdhury, T. A. & Rahman, M. I., (2014), "Conceptualizing Consumer Ethnocentrism in a Developing Country: Validity and Applicability of CETSCALE in Bangladesh". Journal of Asia-Pacific Business, 15, 27–53.
Chryssochoidis, G. & Krystallis, A. & Perreas, P., (2007), "Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect: Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation offood products". European Journal of Marketing, Vol. 41 No. 11/12. 1518- 1546
De Nisco, A. & Mainolfi, G. & Marino, V. & Napolitano, M. R., (2016), "Effect of economic animosity on consumer ethnocentrism and product-country images.A binational study on the perception of Germany during the Euro crisis". European Management Journal, 34, 59-68.
Eren, S. S., (2013), "Young consumer’s attitudes toward American products". Procedia- social and Behavioral Sciences 99, 489-495.
Fandos, C. & Flavian, C., (2006), "Intrinsic and extrinsic quality attributes, loyalty and buying intention: an analysis for a PDO product". British Food Journal,Vol. 108, No. 8, pp. 646-662.
Halim, W. Z. W. & Hamed, A. B., (2005), "Consumer Purchase Intention At Traditional Restaurant And Fast Food Restaurant, ANZMAC Conference: Consumer Behaviour.
Hamelin, N. & Ellouzi, M. & Canterbury, A., (2011), "Consumer Ethnocentrism and Country of-Origin Effects inthe Moroccan Market". Journal of Global Marketing, 24, 228–244.
Kaeeni, A. A. & Heidarzadeh, K., (2014), "Exploring the moderating effect of consumer Animosity and ethnocentrism on process of accepting Foreign products among islamic countries". International Journal of Research In Social Sciences.Vol. 3, No.5
Klein, j. G. & Ettenson. R., (1999), "consumeranimosity and consumer ethnocentrism: an analysisof unique antecedents". Journal of Internationalconsumer Marketing, 11(4), 5-24.
Klein, J. G. & Ettenson, R. & Morris, M. D., (1998), "The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the Peoples Republic of China". Journal of Marketing, Vol. 62, 89-100.
Luo, M. M., (2011), "Country-of-Origin (COO) Effect, on Chinese Consumers’ Evaluation ofNew Zealand Milk Powder. A thesis submitted to Auckland" University of Technology,1-151.
Narang, R., (2016), "Understanding purchase intention towards Chinese products: Role of ethnocentrism, animosity, status and self-esteem". Journal of Retailing and Consumer Services, 32, PP. 253-261.
Roth, K. P. & Diamantopoulos, A., (2009), "Advancing the country image construct". Journal of Business Research, 62, pp 726-740.
Shimp, T. & Sharma, S., (1987), "Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE". Journal of Marketing Research, 24 (8), 280-289.